Taxele Consulare

 

Taxa consulară se încasează pentru următoarele servicii:
perfectarea setului de documente privind obţinerea paşaportului biometric și a buletinului de identitate moldovenesc al Republicii Moldova; legalizare consulară; solicitarea unui act sau a unei informaţii; examinarea cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova; eliberarea adeverinţelor privind cetăţenia Republicii Moldova; perfectarea vizelor; examinarea cererilor privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţenilor moldoveni şi perfectarea setului de documente respectiv; înregistrarea căsătoriei; eliberarea certificatului de căsătorie; înregistrarea divorţului; transcrierea actelor de stare civilă; examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv; îndeplinirea actelor notariale; întocmirea şi eliberarea documentelor cu caracter consular conform legislaţiei Republicii Moldova şi/sau conform legislaţiei altor state.


Procedura de incasarea taxelor consulare
Achitarea serviciilor se efectuează în exclusivitate pe contul Ambasadei sau oficiului consular în Euro și se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului bancar. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă.
Taxa pentru serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice, reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova se încasează în euro sau în valuta ţării de reşedinţă. Taxa percepută în valuta ţării de reşedinţă (în cazul în care euro nu este valuta ţării de reşedinţă) se calculează la începutul fiecă rui trimestru, conform cursului mediu al trimestrului precedent, existent în statul de reşedinţă faţă de euro, stabilit de banca centrală a ţării de reşedinţă.


Taxele pentru acoperirea cheltuielilor aferente
Persoanele care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de Ambasadă sau oficiul consular, în urma prestării serviciilor consulare. Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea.
Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea Ambasadei sau Oficiului consular, şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii. În cazul prestării serviciilor consulare scutite de taxă consulară taxa pentru cheltuielile aferente nu se încasează.


Serviciile consulare scutite de taxă consulară
Taxa consulară nu se încasează:
   - la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
    -la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
    -la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
    -la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
   - la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
   - la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    -la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
    -la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
   - la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
   - la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
   - la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
   - la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
    -la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
   - la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.
    -la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
- în cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Direcției Afaceri Consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.
   - la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
    -la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
    -la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
    -la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
    -la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
    -la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
    -la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
    -la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
   - la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;


Restituirea taxei consulare
Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:
    cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
    cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.
În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie. Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă sau oficiul consular într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

 

Lista integrală taxelor consulare aplicate din 24.12.2010
Tariful în euro
 I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20
2 Tip B - viză de tranzit 40
3 Tip C - viză de scurtă şedere 60
4 Tip D - viză de lungă şedere 80

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
1 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova 40
2 Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv 150
3 Eliberarea titlului de călătorie 20

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 300
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 50
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 10
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 50

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 50
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 250
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 50
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 150
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 20

V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:
a) în numele persoanei fizice 30
b) în numele persoanei juridice 60
2 Autentificarea testamentului 30
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 100
4 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 50 (pentru fiecare lună)
5 Legalizarea semnăturilor de pe documente 10
6 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 2 (pentru o pagină)
7 Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 10 (pentru o pagină)

8 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc 20
b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie 10
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului 15
9 Primirea documentelor la păstrare 20 (pentru fiecare lună)
10 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10
11 Întocmirea protestelor de mare 30
12 Asigurarea probelor 50
13 Alte acte notariale 50

 

VI. Legalizarea consulară

Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

a) pentru persoane fizice 30
b) pentru persoane juridice 60


VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 30

2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte 30

Attached files: