CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Odată ce ați hotărît să depuneți actele pentru dobîndirea, redobîndirea sau renunțarea la cetățenia Republicii Moldova, Vă recomandăm să contactați în prealabil misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate sau, Direcția Generală Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

 

Portalul VIZA.md reamintește că cetățenia Republicii Moldova poate fi acordată în baza cererii persoanei care a împlinit 18 ani și care: a)  nu s-a născut pe teritoriul dat, dar locuieşte legal și permanent aici cel puțin în ultimii 10 ani, sau este căsătorit (ă) cu un cetățean al Republicii Moldova nu mai puțin 3 ani și locuieşte aici în mod legal și permanent ultimii 3 ani, sau locuieşte legal permanent, nu mai puțin de 3 ani la părinți sau copii (inclusiv copii adoptați și părinții adoptivi), care sînt cetățeni ai Republicii Moldova; sau b) locuiesc în mod legal și permanent în Republica Moldova timp de 5 ani, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani; sau c) este o persoană apatridă sau a fost recunoscută refugiată, în conformitate cu legile Republicii Moldova, locuieşte în mod legal și permanent pe teritoriul Republicii Moldova de cel puțin 8 ani; precum și d) cunoaște și respectă prevederile Constituției; și e) posedă în mod corespunzător limba de stat, pentru a se integra în societate; și f) are mijloace legale de existență; și g) pierde sau renunță la cetățenia unui alt stat, în cazul în care a avut-o, cu excepția cazurilor cînd pierderea acesteia sau renunţarea la ea, în mod rezonabil, nu e posibilă sau cînd nu poate fi cerută, prezentîndu-se argumente plauzibile.

 

Cererea poate fi depusă la ambasadele Republicii Moldova de peste hotare, precum și în Republica Moldova la oficiile teritoriale ale ÎS "Registru". Nu apelați la servciile oferite de către intermediari.

 

 

Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere
Cetăţenii străini, născuţi pe teritoriul Republicii Moldova (sau care au unul dintre părinţi, bunei născut pe teritoriul Republicii Moldova) şi care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, pot dobîndi cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere. Solicitantul urmează să depună următoarele acte:
- Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
- Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
- Două fotografii color, 35 x 45 mm;
- Certificatul de naştere;
- Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
- Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ ; În cazul divorţului, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie
- Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vîrsta de pînă la 18 ani);
- Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
- Cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din Republica Moldova (cazierul judiciar pentru Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. 25-51-55).
- Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 150 lei achitat la MAEIE sau 10 Euro în misiunea diplomatică a RM peste hotare.


Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba moldovenească sau rusă. Documentele perfectate în alte limbi decît moldovenească sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

 

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al celuilalt părinte.

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al acestora.


Informaţia de mai sus nu este una completă. Lista exactă a actelor pentru fiecare ţară în parte o puteţi afla la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate.


Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova
Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate pot redobîndi cetăţenia moldovenească. Pentru aceasta e nevoie să depună următoarele acte:
- Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
- Autobiografia (va conţine informaţii despre perioada de domiciliere în Republica Moldova, data de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate, starea civilă, viza de domiciliu, locul de muncă, rudele apropiate: părinţi, soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetăţeniei);
- Adeverinţa de la domiciliu privind componenţa familiei;
- Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova);
- Actul de identitate, în original şi 4 copii;
- Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
- Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
- Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 150 lei achitat la MAEIE sau 10 Euro în misiunea diplomatică a RM peste hotare.

 

Țineți cont că legislaţia unor state interzice dubla cetăţenie. Astfel, se recomandă cetăţenilor care doresc să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova să se adreseze autorităţilor competente din ţara de reşedinţă pentru a afla toată informaţia despre posibilitatea redobîndirii cetăţeniei.


Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba moldovenească sau rusă. Documentele perfectate în alte limbi decît moldovenească sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.


Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. Lista exactă a actelor pentru fiecare ţară în parte o puteţi afla la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.


Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova
Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal si obişnuit în străinătate, pot renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Pentru aceasta ei urmează să depună următoarele acte:
- Autobiografia (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente, anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţămînt, locurile de muncă inclusiv data angajării şi concedierii, data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
- Actul de identitate (paşaportul moldovenesc pentru călătorii în străinătate cu ştampila pe pagina nr.6 privind stabilirea cu domiciliu permanent în ţara de reşedinţă);
- Certificatul de naştere;
- Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ (în cazul de divorţ, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie);
- Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;
- Certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz;
- Certificatul de naştere a copiilor cu vîrsta de pînă la 18 ani;
- Adeverinţa deţinerii sau dobîndirii cetăţeniei unui alt stat sau garanţia dobîndirii unei alte cetăţenii, cu valabilitate de cel puţin un an din momentul depunerii cererii;
- Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
- 4 fotografii color, 35x45 mm;
- Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 300 Euro achitat în misiunea diplomatică a RM peste hotare.


Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copiii lor.


În cazul în care ambii părinţi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi doar unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunînd o cerere comună şi pentru copil, celălalt părinte trebuie să prezintă o declaraţie autentificată notarial privind acceptul dat copilului de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova.


Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a atins vîrsta de 18 ani se examinează la solicitarea scrisă a părinţilor sau a reprezentantului legal, depusă împreună cu copia autentificată a certificatului de naştere a copilului.


Copiii cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 18 ani depun consimţămîntul autentificat la notar privind renunţarea la cetăţenie.


Actele de stare civilă, eliberate de organele competente ale altor state începînd cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise la Direcţia Generală Stare Civilă (or. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 58/A), şi înlocuite cu documente moldoveneşti la Oficiul de Stare Civilă al municipiului Chişinău (str. Sfatul Ţării, 1).


Documentele perfectate în alte limbi decît moldovenească sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

 

Țineți cont că cetățenii Republicii Moldova pot deține mai multe cetățenii. În Republica Moldova, pluralitatea de cetăţenii se permite: a) copiilor care au dobîndit automat la naştere cetăţenia Republicii Moldova şi cetăţenia unui alt stat; b) cetăţenilor săi care deţin concomitent cetăţenia unui alt stat, cînd această cetăţenie este dobîndită automat prin căsătorie; c) copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova care au dobîndit cetăţenia unui alt stat în urma înfierii; d) dacă această pluralitate rezultă din prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; e) în cazul cînd renunţarea la cetăţenia unui alt stat sau pierderea ei nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută; f) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege. “ Legea cetateniei RM art.24 al.1.
 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.