СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЁРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМИ СООБЩЕСТВАМИ И ЕГО ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВОЙ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

16.03.2011
Примечание: Прикрепленный документ соответствует языку подписания.
         
          ACORD DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE DINTRE COMUNITĂŢILE
           EUROPENE ŞI STATELE LOR MEMBRE, PE DE O PARTE, ŞI
         REPUBLICA MOLDOVA, PE DE ALTĂ PARTE*
 
    din  28.11.94
 
    * * *
 
      Publicat în ediţia oficială
      "Tratate internaţionale", 1999, volumul 10, pag.127

 
* În vigoare pentru Republica Moldova din 1 iulie 1998
 
    Regatul Belgiei,
    Regatul Danemarcei,
    Republica Federal Germania,
    Republica Elenă,
    Regatul Spaniei,
    Republica Franceză,
    Irlanda,
    Republica Italiană,
    Marele Ducat al Luxemburgului,
    Regatul Ţărilor de Jos,
    Republica Portugheză,
    Regatul Unit al Marii Britanii Şi Irlandei de Nord,
 
Părţi contractante la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene, la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi
Oţelului şi la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene pentru Energia Atomică, numite în continuare "Statele Membre", şi
Comunitatea Economică  Europeană, Comunitatea Europeană pentru Energia Atomică şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 
Oţelului, numite în continuare Comunitatea, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, luînd în consideraţie legăturile 
dintre Comunitate, statele ei Membre şi Republica  Moldova, precum şi valorile comune, pe care le împărtăşesc, recunoscînd că Co-
munitatea şi Republica Moldova  doresc să consolideze aceste legături şi să instituie un parteneriat şi o colaborare, care ar con-
solida şi extinde relaţiile stabilite anterior, în particular prin Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea 
Europeană pentru Energia Atomică şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind comerţul şi colaborarea comercială şi eco-
nomică, semnat la 18 decembrie 1989, luînd în considerare angajamentul Comunităţii, Statelor ei Membre şi Republicii Moldova de a 
consolida libertăţile politice şi economice ce constituie însăşi baza parteneriatului, luînd în considerare angajamentul Părţilor de 
a promova pacea  şi securitatea internaţională, precum şi reglementarea paşnică a diferendelor, şi de a colabora în acest scop în 
cadrul Naţiunilor Unite şi Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, luînd în considerare că Comunitatea Europeană, 
Statele ei Membre şi Republica Moldova s-au angajat ferm să traducă integral în viaţă toate prevederile şi toate principiile conţinute
în Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa(CSCE), în documentele finale ale întrunirilor  ce au avut loc 
la Madrid şi la Viena, în documentele Conferinţei CSCE de la Bonn privind cooperarea economică, în Carta de la Paris pentru o nouă 
Europă şi în documentul "Sfidările schimbării" al CSCE de la Helsinki, 1992, recunoscînd în acest context că sprijinirea indepen-
denţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova va contribui la salvgardarea păcii şi stabilităţii în regiunea 
Europei Centrale şi de Est, şi pe întregul continentul european, confirmînd ataşamentul Comunităţii, Statelor ei Membre şi Republicii 
Moldova faţă de Carta Energetică Europeană şi Declaraţia Conferinţei dela Lucerna din aprilie 1993, convinşi de importanţa capitală 
a supremaţiei legii şi respectării drepturilor omului, în particular celor ale minorităţilor, stabilirii unui sistem multipartit cu 
alegeri libere şi democratice şi liberalizării economice în scopul creării unei economii de piaţă, recunoscînd eforturile Republicii
Moldova de a crea sisteme politice şi economice, în care sunt respectate supremaţia legii şi drepturile omului, inclusiv drepturile 
persoanelor aparţinînd minorităţilor şi că în Republica Moldova funcţionează un sistem  multipartit cu alegeri libere şi democra-
ticeşi se întreprind  măsuri de liberalizare a economiei, fiind siguri că  realizarea deplină a Acordului de Parteneriat şi Cooperare 
va depinde şi in acelaşi timp va contribui atît la continuarea şi finalizarea cu succes a reformelor politice, economice şi legisla-
tive în Republica  Moldova, cît şi la introducerea factorilor necesaricooperării, în special în lumina hotărîrilor Conferinţei CSCE 
de la Bonn, dorind să încurajeze procesul de colaborare regională cu ţările limitrofe în domeniile prevăzute de prezentul Acord în 
vederea promovării prosperităţii şi stabilităţii în regiune, dorind să stabilească şi să dezvolte un dialog politic regulat privind 
chestiunile bilaterale şi internaţionale de interes comun, ţinînd cont de voinţa Comunităţii de a asigura cooperarea economică şi 
asistenţa tehnică corespunzătoare, avînd în vedere că Acordul poate favoriza o apropiere treptată între Republica Moldova şi o zonă 
mai largă de cooperare în Europa şi regiunile limitrofe, precum şi integrarea treptată a Moldovei în sistemul comerţului internaţi-
onal deschis, avînd în vedere angajamentul Părţilor de a liberaliza comerţul, în baza principiilor Acordului General pentru Tarife şi 
Comerţ, salutînd şi recunoscînd importanţa eforturilor depuse de Moldova în vederea tranziţiei de la o ţară cu comerţ de stat şi eco-
nomie centralizată la o economie de piaţă, conştienţi de necesitatea ameliorări condiţiilor ce vizează afacerile şi investiţiile, 
precum şi condiţiile în domenii ca cel al întreprinderilor, muncii, prestării serviciilor şi circulaţiei capitalurilor, convinşi că 
prezentul Acord va crea un nou climat pentru relaţiile economice dintre Părţi şi în mod deosebit pentru dezvoltarea comerţului şi a 
investiţiilor, care sunt esenţiale pentru restructurarea economică şi modernizarea tehnologică, dorind să instituie o cooperare strînsă
în domeniul protecţiei mediului înconjurător, ţinînd cont de interdependenţa existentă între Părţi în acest domeniu, dorind să dezvolte  
colaborarea culturală şi să amelioreze schimbul de informaţii, au convenit asupra celor ce urmează:

Для получения доступа к более обширной информации по данному соглашению, предлагаем Вам скачать нижеприкрепленный документ:Прикрепленный файлРазмер
acordul_de_parteneriat_si_cooperare_dintre_comunitatile_europene_si_rm.doc307.5 кб

Отправить комментарий

CAPTCHA
Просим вас ответить на вопрос во избежания СПАМ-а
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.