ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN GERMANIA


 

 

Accesul pe piaţa forţei de muncă
Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la efectuarea activităţii de muncă în Republica Federală Germania în cazul, în care deţin de permisul de şedere corespunzător. Pentru a lucra în Germania cetăţenii moldoveni sînt obligaţi să obţină permisul de şedere în scop de muncă.


Organizaţia responsabilă pentru consultarea şi angajarea în cîmpul muncii a solicitanţilor străini este Oficiul Central al Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă (ZAV). Acesta colaborează cu diferite organizaţii din întreaga lume şi este un partener fidel pentru un şir de reţele care activează pe piaţa muncii din UE. Pentru consultaţii puteţi contacta reprezentanţii ZAV la numărul 0228/713-2000 din luni pînă joi între orele 08:00 şi 16 :30, vineri - între orele 08:00 şi 14:00.


Accesarea pieţei forţei de muncă nu întotdeauna este uşoară pentru migranţi. Deoarece cantitatea locurilor de muncă în diferite domenii de activitate nu este suficientă, solicitanţilor de locuri de muncă deseori li se cere o anumită calificare pentru a-l obţine. Recunoaşterea calificării profesionale, obţinute peste hotare, sau evaluarea acesteia, este extrem de importantă atunci cînd sînteţi în căutarea unui locul de muncă.


Integrarea reuşită a migranţilor pe piaţa forţei de muncă, depinde în mare măsură şi de faptul cît de deschise sînt unui schimb intercultural companiile şi afacerile din ţara-gazdă. Există o mulţime de activităţi, care se desfăşoară cu scopul de a adapta companiile, afacerile şi administrarea publică la cerinţele unei societăţi diverse din punct de vedere a etniilor şi de a face acestea mai atractive pentru orice persoană, indiferent de provinienţa, limba sau cultura acesteia.

 


Recunoaşterea calificărilor profesionale străine
Recunoaşterea sau evaluarea calificărilor străine reprezintă o etapă foarte importantă pentru integrarea profesională. Distincţia se face între specialităţi care sînt reglementate şi cele care nu sînt reglementate:

 - Profesii reglementate
Unele specialităţi, “profesii reglementate”, necesită recunoaşterea studiilor şi calificărilor străine obţinute de Dvs. Aceasta, în special, ţine de profesii din sistemul ocrotirii sănătăţii (de exemplu, medici, farmacişti, asistenţi medicali) şi din domeniul educaţiei sau asistenţei sociale (de exemplu, educatori, profesori sau pedagogia socială) care necesită dovada de calificare corespunzătoare. În unele domenii sînt reglementate şi propriile afaceri, adică pentru iniţierea unei afaceri proprii este necesar să aveţi dovadă a anumitei calificări. Responsabilul din cadrul autorităţilor sau agenţiei va verifica dacă calificarea obţinută peste hotare este adecvată pentru exercitarea în Germania unei anumite profesii.
- Profesii care nu sînt reglementate
O mare parte a profesiilor (“profesii care nu sînt reglementate”) pot fi exercitate imediat cum găsiţi un loc de muncă. În acest caz procesul de recunoaştere a calificării se aplică doar pentru repatriaţii etnici germani.
Verificaţi dacă profesia exercitată de Dvs. este reglementată şi contactaţi organul teritorial responsabil (conform pămîntului federal în care vă aflaţi) în cel mai scurt timp, pentru a reduce durata procesului de recunoaştere.

 

Organismele responsabile
Cu ajutorul site-lui puteţi afla dacă profesia Dvs. este reglementată. Aici este prezentată informaţia generală ce ţine de diferite reglementări privind recunoaşterea calificărilor profesionale. În compartimentul “Zuständige Stellen” găsiţi numele persoanei de contact din anumit pămînt federal.


Pentru profesii care nu necesită reglementare, recunoaşterea calificării este puţin posibilă. Este bine să vă informaţi despre alte opţiuni de evaluare (din rapoarte informale, proceduri de evaluare generală sau identificare a calificării). Acesta vă va ajuta în căutarea locului de muncă.


În unele landuri germane există directive (ghiduri) privind recunoaşterea calificărilor străine, care oferă informaţii privind organisme responsabile din pămîntul al federaţiei respectiv.
Permisul de muncă
Cetăţenii Republicii Moldova care intenţionează să lucreze în Germania sînt condiţionaţi de obţinerea permisului de muncă. Întrucît acest permis se acordă numai împreună cu viza, intenţia de a lucra se aduce la cunoştinţă reprezentantului consular în procesul de aplicare pentru viza în ţara de origine.


ATENŢIE!
Cetăţenii Republicii Moldova care au intrat pe teritoriul Germaniei în baza vizei turistice sînt obligaţi să se adreseze către autoritatea pentru străini locală (Ausländerbehörde) cu scupul schimbării acesteia.


Datorită liberei circulaţii a serviciilor în cadrul pieţei unice europene, persoanele care nu deţin cetăţenia UE, dar sînt angajaţi legal în cîmpul muncii în Uniunea Europeană sau trimişi în Germania pentru oferirea serviciilor temporare, se bucură de întrarea în ţară în baza doar unei vize de întrare corespunzătoare şi nu a permisului de muncă anumit. Această regulă nu se aplică în cazul angajaţilor care sînt implicaţi în deschiderea unei reprezentanţe noi a companiei. Detalii cu privire la anumite cerinţe găsiţi la ambasade şi consulate Germaniei sau la autorităţile pentru străini locale în Germania. Informaţie adiţională despre condiţii minime de muncă este disponibilă în compartimentul despre angajarea la muncă.


Autoritatea responsabilă pentru procedura de aplicare va înainta cererea către Agenţia locală de Ocupare a Forţei de Muncă care, la rîndul său, va verifica respectarea tuturor condiţiilor de angajare la muncă în Germania. Această procedură este descrisă în compartimentul privind examinarea prioritară.


În dependenţă de ţara de origine pot fi aplicate reglementări speciale. Cea mai uşoară modalitate de a face cunoştinţă cu asemenea reglementări este consultarea ambasadei sau consulatului Republicii Federale Germania în ţara de origine. 


Examinarea prioritară
Aplicarea pentru viză va fi expediată către Agenţia Federală a Muncii care, după o examinare prioritară, va lua o decizie privind eliberarea permisului de muncă. Aprobarea Agenţiei Federale a Muncii nu este necesară în cazul:

-specialiştilor de calificare înaltă, aşa ca: oamenii de ştiinţă cu cunoştinţele în domeniul tehnicii, specialişti remarcabili sau personalul executiv cu o vastă experienţă profesională şi venitul anual nu mai mic de 64,800 €;
- angajaţilor ce exercită funcţii manageriale în companii germane şi a parteneriatelor străine a afacerilor germane;
- reprezentanţilor vînzărilor care reprezintă companiile germane în străinătate sau executorii vînzări trimişi în companiile germane, dacă perioada de aflare pe teritoriul acesteia nu depăşeşte 3 luni pe an;
- personalului tehnic al companiilor străine, implicat în montarea sau repararea maşinilor, instalaţiilor sau altui echipament, dacă perioada aflării acestora pe teritoriul Germaniei nu depăşeşte 3 luni pe an;
- personalului de serviciu, angajat în Uniunea Europeană sau Zona Economică Europeană (ZEE), trimişi temporar în Germania pentru oferirea serviciilor. Detalii le găsiţi în compartimentul privind angajarea la muncă;
- profesorilor, oamenilor de ştiinţă, artiştilor, muzicanţilor, jurnaliştilor, sportivilor profesionişti şi modelelor.

- cetăţenilor străini absolvenţilor universităţilor germane, dacă domeniul de lucru este apropiat celui de studii.


În decursul examinării prioritare Agenţia Federală a Muncii va verifica:
- dacă angajarea persoanei străine nu va influenţa negativ asupra pieţei forţei de muncă germană;
- dacă la angajare nu pretind persoane din Germania, ţările membre a UE sau ZEE şi Elveţia;
- dacă persoana angajată va lucra în condiţii egale cu cele a angajaţilor din Germania.


Permisul de muncă va fi eliberat doar persoanelor care corespund tuturor cerinţelor susmenţionate. Pentru unele cazuri, Agenţia Federală a Muncii poate emite permisul de muncă valabil pentru exercitarea unui anumit lucru, pentru un anumit angajator particular, anumită regiune sau anumite ore de lucru.


Potrivit Legii cu privire la Imigraţie al Republicii Federale Germania, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005, acum există trei c eliberate în scop de angajare:
- Permis de muncă obţinut în condiţii generale;
- Permis de muncă pentru categorii profesionale speciale;
- Permis de muncă pentru persoane care desfăşoară propria afacere.


Înainte de intrare în Germania este necesar să obţineţi permisul de şedere. Vă rugăm să aplicaţi cît mai curînd posibil şi să fiţi siguri că aţi făcut programare prin sistemul automatizat de programare “cu scopuri de afaceri”. Cererea va fi expediată către autoritatea pentru străini în Germania. Dacă va fi necesar, aceasta va colabora cu Agenţia Federală a Muncii. Perioada de procesare constituie de la 6 pînă la 10 săptămîni. Dumneavoastră veţi fi informat în mod automat, imediat ce va fi aprobat permisul de şedere. După intrarea în Germania va fi necesar cît mai curînd posibil să contactaţi autoritatea pentru străini locală.

 

I. Angajare la muncă în condiţii generale.
Admiterea persoanelor străine la angajare în cîmpul muncii în condiţii generale se face reieşind din necesităţile economiei Republicii Federale Germania. Există două condiţii de bază:
- calificarea profesională;
- oferta concretă a unui contract de muncă.


Veţi avea nevoie de următoarele documente:
1. Cererea de aplicare pentru permisul de şedere completată (duplicat);
2. 2 fotografii color tip paşaport;
3. Originalul şi 2 copii al paşaportului dumneavoastră;
4. 2 copii al actului ce atestă calificarea profesională;
5. Scrisoarea de intenţie sau contractul oferit de compania germană, care conţine descriere detaliată a lucrului ce urmează să fie exercitat (2 copii).


II. Pentru personal înalt calificat.


Republica Federală Germania este cointeresată în atragerea specialiştilor de calificare înaltă pentru muncă şi trai în Germania. În special, aceasta ţine de:
- Absolvenţi cu anumite cunoştinţe şi experienţă profesională;
- Profesori universitari remarcabili în domeniul de activitate;
- Managerii cu experienţă cu salariul anual de cel puţin 86.400 euro.


La fel, aplicanţii trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
- Abilitatea de integrare în societatea germană;
- Prezenţa surselor băneşti, suficiente pentru a se întreţine fără a pretinde la careva indemnizaţii;
- Oferta concretă a unui contract de muncă.


Veţi avea nevoie de următoarele documente:
1. Cererea de aplicare pentru permisul de şedere completată (duplicat);
2. 2 fotografii color tip paşaport;
3. Originalul şi 2 copii al paşaportului dumneavoastră;
4. 2 copii documentelor ce confirmă cunoştinţe şi experienţa profesională;

5. Scrisoarea de intenţie sau contractul oferit de angajatorul german, inclusiv şi descrierea detaliată a lucrului ce urmează să fie exercitat (2 copii).
Dacă dumneavoastră nu corespundeţi cerinţelor pentru specialişti cu calificare înaltă, aveţi posibilitate să aplicaţi pentru angajarea la muncă în condiţii generale (vezi p.1).
 

III. Persoane care desfăşoară propria afacere.

 

Pentru desfăşurarea afacerii proprii este necesar ca aceasta:
1. Să corespundă necesităţilor Republicii Federale Germania sau necesităţilor specifice regionale sau locale;
2. Să aibă impactul economic benefic;
3. Să fie complet acoperită de capitalul dumneavoastră propriu sau creditul bancar, pentru care se prezintă confirmare în formă scrisă.


Cerinţele 1 şi 2 vor fi în general îndeplinite în cazul în care investiţia dumneavoastră este în valoare de 1 milion de euro şi în cadrul afacerii au fost create cel puţin 10 locuri de muncă. Pentru asigurarea stabilităţii proiectului Dvs. de afacere vor fi luate în consideraţie următoarele criterii:
- Viabilitatea planului de afacere Dvs.;
- Experienţa Dvs. relevantă în afaceri;
- Suma care urmează a fi investită în Germania;
- Influenţa planului de afaceri Dvs. asupra ocupării forţei de muncă şi competenţele;
- Contribuţia proiectului Dvs. la inovaţii şi cercetări.


Veţi avea nevoie de următoarele documente:
1. Cererea de aplicare pentru permisul de şedere completată (duplicat);
2. 2 fotografii color tip paşaport;
3. Originalul şi 2 copii al paşaportului dumneavoastră;
4. Descrierea detaliată al planului de afacere Dvs. inclusiv şi argumentarea cum proiectul Dvs. va atinge criteriile menţionate mai sus (2 copii);
5. Dovada că Dvs. posedaţi de capitalul necesar pentru afacerea Dvs.
6. În cazul că depăşiţi vîrsta de 45 ani, la fel este necesar să prezentaţi dovadă existenţei unei aprovizionări adecvate cu pensie.


Permisul de şedere pentru persoane care desfăşoară afacere proprie este valabil timp de maximul 3 ani. Acesta poate fi prelungit pe termen nedeterminat în cazul unei afaceri cu succes.


Căutarea unui loc de muncă

Căutarea unui loc de muncă în ţară străină deseori reprezintă o dificultate. Migranţii găsesc un loc de muncă mult mai greu, deoarece urmăresc în carieră alte căi sau aplică alte metode în lucru. Mai jos găsiţi sfaturi referitoare la carieră, astfel încît să puteţi găsi cele mai potrivite locuri de muncă, sfaturi despre metode de căutare a locului de muncă şi informaţie despre modalităţile de aplicare pentru locuri de muncă în Germania.
 

 

Sfaturi cariera
Pentru obţinerea unui loc de muncă potrivit în Germania este necesar să fiţi proactivi. Centre de informare şi consiliere profesională (BIZ) din cadrul Agenţiilor de Muncă oferă o mulţime de informaţii despre diferite profesii, disponibile în Germania, sarcinile, legate de acestea, şi nivelul necesar de calificare. Această informaţie vă va ajuta să găsiţi un loc de muncă potrivit sau să începeţi studii în Germania.

 

ATENŢIE!
În Germania pentru un număr larg de profesii (în special din domeniile de comerţ şi industrie) trainingurile se produc în aşa numit sistem dublu (“dual system”). Aceasta înseamnă că pregătirea se efectuează şi în companie (experienţa de muncă), şi în şcoala profesională (teoria).


Angajaţii Agenţiei de Muncă vor oferi consultaţii şi ajutor în căutarea un loc de muncă potrivit sau studiilor corespunzătoare.


Căutarea unui loc de muncă
Anunţuri despre poziţiile vacante pot fi găsite în presa cotidiană, dar în primul rînd - în internet. La fel, în vederea unui loc de muncă puteţi contacta agenţiile de muncă temporară. Acestea angajează lucrători pentru alte companii.


Anunţuri despre posturi vacante deseori le puteţi găsi şi în ediţii săptămînale a ziarelor.


Un număr larg de anunţuri despre locuri de muncă disponibile pe întreg teritoriul al Germaniei, găsiţi în următoarele ziare/reviste:
-Süddeutsche Zeitung;
-Frankfurter Allgemeine Zeitung;
-Frankfurter Rundschau;
-Die Zeit (ediţia de joi);
-Arbeitsmarkt-Hefte des Wissenschaftsladen Bonn (din domeniile educaţiei, culturii, serviciilor sociale, protecţia mediului ambiant şi ştiinţelor nanurale; ediţia de marţi).


Deseori anunţurile despre oferte de muncă, pot fi găsite în internet. Există o mulţime de surse care vă va ajuta să găsiţi un loc de muncă, corespunzător nivelului Dvs. de calificare profesională şi/sau domeniului anumit. Puteţi să vă înregistraţi pe site-uri care propun servicii de informare automatizată prin e-mail, în cazul apariţiei unui anunţ potrivit pentru anumită categorie de muncă.

 

Adiţional, puteţi găsi locuri vacante în companiile din regiunea în care vă aflaţi, consultînd paginile-web a acestora. Găsiţi anunţurile despre locuri vacante în rubrici „Locuri de muncă” ("Jobs") sau „Carieră” ("Karriere”).


De asemenea, puteţi posta anunţul Dvs. în ziare în rubrica "Stellengesuche" (căutarea locului de muncă) sau creaţi profilul Dvs. pe portalul specializat în internet. În acest fel, puteţi să prezentaţi competenţele şi profesionalismul Dvs. şi să descrieţi tip de muncă pe care-l căutaţi. În plus, puteţi să vă apropiaţi şi să discutaţi nemijlocit cu angajatorul potenţial.


ATENŢIE!
Este posibil să întîlniţi anunţuri dubioase în ziare cotidiene sau internet (de exemplu, despre lucrul la domiciliu). Aşadar, trebuie să examinaţi minuţios oferta, înainte de semnarea contractului.


Căutarea locului de stagiu
Dacă doriţi să urmăriţi cursuri de formare profesională în Germania, mai multă informaţie despre oportunităţile de creştere profesională puteţi găsi în Centre de informare şi consiliere profesională (BIZ) din cadrul agenţiilor de muncă (Agenturen für Arbeit). Pe site-ul în rubrica "Berufsfindung" veţi găsi "Hilfe bei der Berufswahl" (ajutorul în alegerea carierei). La fel, sursa respectivă propune o mulţime de informaţii suplimentare despre cursuri de formare profesională.


În internet există informaţie despre programe de schimb în cadrul formării profesionale, conduse de Camera de Industrie şi Comerţ (Industrie- und Handelskammer) şi Camera Meseriilor (Handwerkskammer) care, la fel, vă poate ajuta în căutarea unui stagiu potrivit.


Reţineţi, că deseori aplicarea pentru stagiu se face cu un an înainte de începerea cursului de formare profesională. De exemplu, dacă doriţi să participaţi la trainingul în septembrie 2012, este necesar să căutaţi instituţia de învăţămînt cel tîrziu pînă în vara anului 2011. (Perioada de tranziţie între scoală/stagiu)


Aplicarea pentru un loc de muncă
Ca să reuşiţi în căutarea unui loc de muncă este necesar să depuneţi o cerere convingătoare. De obicei, angajatorii aşteaptă cerere în formă scrisă, însoţită de scrisoare de intenţie, curriculum vitae (semnat, cu fotografie) şi certificate de formare profesională, care confirmă faptul că sînteţi candidat potrivit pentru poziţia aplicată.
Toate certificate şi alte acte importante se prezentă în limba germană. Acum devine o obişnuinţă înaintarea cererilor on-line. Verificaţi care este modalitatea de aplicare admisă de angajator.


Pachetul de documente necesare pentru aplicare include:
-Scrisoare de intenţie (o pagină);
-Curriculum vitae însoţit de o fotografie şi semnat (în format de tabel sau text);
-Certificate, referinţe şi, eventual, probe de lucru/scrisori de recomandare (traduse în limba germană).


ATENŢIE!
Agenţii de ocupare a forţei de muncă oferă consultaţii privind întocmirea unei cereri de muncă. Veţi afla ce reprezintă o cerere de aplicare pentru un loc de muncă în Germania.


Contractul de muncă
 


Condiţiile şi descrierea detaliată a lucrului care urmează să fie exercitat sînt specificate în contractul de muncă. Citiţi acesta cu atenţie şi oferiţi întrebări, în cazuri că au apărut neclarităţi sau careva divergenţe de la acordul verbal. După care urmează să semnaţi contractul pentru ca acesta să devină legal. Iată de ce, este necesar să insistaţi asupra semnării unui contract, cea ce este normal în Germania. Fiţi precauţi dacă nu vi se propune semnarea unui contract de muncă! Contactaţi asociaţia profesională corespunzătoare sau reprezentanţa locală a Agenţiei Federale a Muncii.


Contractul de muncă reglementează drepturile şi obligaţiile angajatului şi angajatorului. Este important ca în contractul de muncă să fie descrise obligaţiile Dvs., modul de achitare, durata perioadei de probă, numărul orelor de lucru, nivelul de salarizare şi beneficiile, precum şi detalii privind timpul de muncă – perioadele de odihnă şi lucru de sărbători.


Deseori, contractul de muncă conţine referinţe la contractul colectiv de muncă, încheiat între organizaţia patronală şi organizaţia sindicală respectivă. Dacă doriţi, puteţi să faceţi cunoştinţă şi cu acest contract (poate fi solicitat de la angajator sau consiliul de administraţie).


Orele de lucru
Deşi, în conformitate cu contractul colectiv, numărul orelor de lucru pe săptămînă variază între 38 şi 40, angajaţii din Germania lucrează în mediu cîte 41 oră pe săptămînă. Deseori se întîlneşte şi modalitatea de desfăşurare a activităţii cu timp de lucru flexibil (acorduri „flexi-timp”) care, într-o anumită măsură, vă permit să programaţi orele de lucru. Se presupune că, orele suplimentare a personalului de conducere cu venituri mari, nu se achitată suplimentar. Pe de altă parte, în cazul altor ocupaţii, o plată suplimentară se achită pentru ore de noapte sau de sărbători, de exemplu în sectorul ocrotirii sănătăţii, securitate şi lucru în ture.


Salarizarea
Standarde minime de salarizare se aplică în mai multe sectoare ale economiei, de exemplu în domeniul construcţiilor. Altfel, salariile sînt negociate fiind o parte a contractului colectiv de muncă, încheiat între organizaţia sindicală şi organizaţia patronală. Dacă în industria în care munciţi nu există un asemenea acord, negociaţi salariul Dvs. cu angajatorul. De obicei, salariul care depăşeşte salariul mediu pe industrie se achită specialiştilor de înaltă calificare. Deseori, persoanele care lucrează în companie pentru o perioadă mai mare se bucură şi de un nivel de salarizare mai mare, comparativ cu cesta a angajaţilor noi.


Salariul lunar mediu brut al unui lucrător cu norma întreagă a orelor de lucru pe săptămînă constituie 3,450 €. Salariul brut al unui inginer calificat constituie în mediu 4,340 €, a unui medic – între 6,500€ şi 8,000 € şi a unui coafor - în jur la 1,500 €. Ne cătînd la faptul că, au trecut 20 de ani de la reunirea Germaniei, nivelul de salarizare în partea de est este considerabil mai mic, decît acesta din partea de vest, prin urmare şi costul de trai în landuri de est fiind mai mic. Deseori angajatorii adiţional achită concediul de odihnă şi bonusul de crăciun; suma remunerării şi perioada achitării acesteia se stabileşte în contractul de muncă. Unele companii achită comisioane şi uneori al 13-lea sau chiar al 14-lea salariu.

 

Perioada de trecere de la şcoală/stagiu


În perioada şcolară
Aşadar, înainte de a părăsi şcoala (cu unu sau doi ani pînă la examenele finale), este bine ca elevii să planifice viitoarea carieră. În centre de dezvoltare profesională (BIZ), organizate în cadrul agenţiilor de muncă, elevii au posibilitate să se informeze despre oportunităţile propuse şi să aleagă una, în dependenţă de punctele sale forte. La fel, elevii pot verifica dacă o anumită ocupaţie este apropiată anumitei experienţe de muncă.
Deseori, terminologie specifică şi limbaj profesional se foloseşte zi de zi în viaţa profesională şi, pentru a face trecerea în viaţă profesională mai uşoară, există, de exemplu, cursul de limbă on-line, disponibil pentru a ajuta în studierea acestui limbaj pentru lucru viitor.


După absolvire
Dacă tinerii absolvenţi au ales studii imediat după susţinerea examenului final, există diferite măsuri de susţinere pentru a le ajuta persoanele care se află în căutarea studiilor sau aplică pentru un stagiu. Deseori una din aceste măsuri este organizarea cursurilor de limbaj profesionist, folosit în viaţa profesională cotidiană.


În perioada studiilor
Chiar şi după ce şi-au găsit locul de stagiu sau şi-au ales studiile, tinerii absolvenţi necesită sprijin în procesul de adaptare la o nouă viaţă. Nu trebuie să vă fie frică să cereţi un sfat.


Există o mulţime de proiecte care ajută la începutul carierei profesionale. Multe din acestea sînt desfăşurate în perioada şcolară. Deseori, aşa gen de programe, oferă consultaţii legate de studii sau carieră sau suportul în timpul studiilor. La birourile de tineret locale sau la centre de instruire puteţi găsi lista programelor disponibile.


Evaluarea abilităţilor
Persoanele care au trecut prin procesul de imigraţie au acumulate abilităţi şi calificaţii variate, bazate pe experienţa de viaţă şi de imigrare acumulată. Evaluarea abilităţilor are drept scop evidenţierea potenţialului persoanei evaluate în:
- diferite arii de integrare profesională, etc.;
- limbajul (profesionist);
- competenţe tecnice/profesionale;
- alt tip de abilităţi, de exemplu: capacităţile interculturale, multilingvismul şi abilităţile de comunicare, cum ar fi competenţe sociale.


Abilităţile evaluate se determină şi se documentează, fiind o parte a măsurilor speciale. Procesul de documentare are o deosebită importanţă în cazul cînd nu este posibilă recunoaşterea formală a examinări/calificaţii finale, sau dacă există abilităţi specifice, de care trebuie să fie ţinut cont. Documentarea este extrem de importantă, fiind un mijloc de recunoaştere a potenţialului şi abilităţilor speciale şi poate fi un ajutor, de exemplu, la alegerea carierei în perioada de trecere de la şcoală la studii speciale.

 

Iniţierea unei afaceri
Germania are nevoie de oameni cu idei creative, care pot crea produse, procese şi servicii noi. În cadrul lansării unei afaceri o problemă majoră constituie riscul financiar. Aşadar, o bună pregătire şi protecţia financiară adecvată sînt binevenite. Realizaţi un studiu aprofundat al legislaţiei ce ţine de afacerea Dvs. şi nu negaţi sfaturile. În aşa mod afacerea Dvs. va fi reuşită pe un termen lung.


ATENȚIE!
Legea privind șederea și Regimul liberei circulaţii/UE specifică persoane străine care sînt în drept să desfăşoare propria afacerea. Dacă dumneavoastră nu sînteți cetățeanul țării - membrului UE, analizați detaliat legile aplicate în cazul Dvs.

 

 

Suport pentru antreprenori
Dacă doriţi să iniţiaţi o afacere, puteţi aplica pentru subvenţie, de exemplu, către Guvernul Federal sau către Guvernul landului federal.

 

Impozitarea
Dacă venitul Dvs. este mai mare de 8,004 € pe an sînteţi obligat să achitaţi impozitul pe venit. Angajatorul va reţine impozitul pe venit şi contribuţiile sociale din salariul brut negociat.
Exemplu: Angajata celibatară fără copii salariul brut anual a crăia constituie 25,000 € trebuie să achite 3,31 € impozit pe venit şi 182.19 € taxa de solidaritate (pentru construcţia economică a Germaniei de Est).


Tătici şi mămici au de achitat mai puţin. Suma impozitelor depinde de clasă de impozitare şi de situaţia dumneavoastră de viaţă (începînd cu Clasa de Impozitare I - pentru celibatari fără copii, pînă la Clasa VI - pentru persoane care deţin al-doilea post de muncă). Impozitul va creşte împreună cu venitul dumneavoastră: aşa gradare se numeşte „Impozitare cu o rată progresivă”.


Clasa de impozitare este indicată în cardul dumneavoastră de impozite. Acest card îl primiţi după înregistrarea asigurării de sănătate sau de pensii. Este necesar să-i oferiţi angajatorului dumneavoastră acest card imediat ce vă angajaţi.


La sfîrşitul anului trebuie să depuneţi o declaraţie fiscală la administraţia financiară. Deoarece puteţi achita careva cheltuieli din impozit, administraţia fiscală vă poate returna careva sume. La fel, puteţi depune declaraţia fiscală on-line. Programe de calculare sau consultanţi fiscali vă va ajuta în aceasta.


Limba germană cu scopuri profesionale
Dacă doriţi să îmbunătăţiţi nivelul de cunoaştere a limbii germane cu scopuri profesionale, cursurile de studiere a limbii cu scopuri profesionale vor fi interesante pentru dumneavoastră. Cursurile sînt organizate de Biroul Federal pentru Migrații și Refugiați. Cursurile sînt destinate migranților, care se află în căutarea locului de muncă sau doresc să avanseze în carieră. Prelegerile combină studierea limbii, calificări profesionale şi exerciţii practice. 


Imigrarea străinilor de calificare înaltă
Cabinetul Federal al Germaniei a aprobat programul privind migrarea forţelor de muncă cu scopul asigurării cantităţii necesare de muncitori calificaţi pe piaţa muncii, elaborat de guvernul german. Decizia de la Meseberg implementează Hotărîrea Guvernului Federal din august 2007 cu privire la gestionarea migraţiei muncitorilor de înaltă calificare în conformitate cu necesităţile pieţei forţei de muncă şi pentru a prezenta propunerea de monitorizare sistematică pentru a evalua cererea şi consolida poziţia ţării în competiţia mondială pentru cele mai inteligente minţi. Aici pot apărea cereri adiţionale de muncitori de înaltă calificare atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung. Deficitul poate apărea în special pe piaţa forţei de muncă a cadrelor didactice, care ar putea împiedica creşterea economică deja de la mijlocul deceniului următor. Cu toate acestea, Guvernul Federal este primul care profită pe deplin de potenţialul forţei de muncă autohtone (persoane vîrstnice, femeile şi emigranţii care deja locuiesc în Germania).


Pentru implementarea deciziei de la Meseberg în acelaşi timp luînd în consideraţie consultaţii la nivel de UE Guvernul Federal a întreprins următoarele măsuri:
1. Începînd cu 1 iulie 2009 absolvenţii universităţilor statelor noilor membri al UE vor avea condiţii de acces pe piaţa muncii egale.


2. Dispoziţiile tranzitorii care restricţionează libera circulaţie a cetăţenilor statelor noilor membre a UE vor fi extinse pentru EU-8 (a treia fază: 1 mai 2009 – 30 aprilie 2011) precum şi pentru Bulgaria şi Romînia (a doua fază: 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2011). Cu toate acestea, în conformitate cu acorduri de coaliţie, Guvernul Federal va continua să asigure cerinţele industriei agricole în forţă de muncă sezonieră. Acţiunile necesare, în ceea ce priveşte lucrări sezoniere vor fi permanent monitorizate, discutate şi reglementate în mod corespunzător.


3. Pentru consolidarea Germaniei în competiţia globală pentru minţi de vîrf, venitul minim necesar pentru obţinerea permisului de şedere German pentru lucrători de înaltă calificare din ţările terţe, va fi redus de două ori din pragul prevăzut a contribuţiilor în fondul asigurărilor medicale obligatoriu (actualmente constituie 86,400 €) în pragul (în landurile vechi) fondului de pensii (actualmente constituie 63,600 €). Acest prag de impozitare se bazează pe salarii reale a lucrătorilor de calificare înaltă cu experienţă în sectorul privat.


4. Piaţa forţei de muncă pentru absolvenţi universităţilor din ţările terţe va fi deschisă la 1 ianuarie 2009. Aşadar, tinerii absolvenţi pot imigra, iar întreprinderile mici şi mijlocii le pot angaja. Cu toate acestea, pentru a evita consecinţele negative asupra lucrătorilor germani, angajarea acestora în continuare va cere verificarea solicitanţilor de muncă locali, care vor avea prioritate faţă de lucrătorii din ţările terţe, şi faptului dacă străinii sînt angajaţi în termenii mai puţin favorabile decît lucrătorii germani, care deţin poziţie echivalentă. Membrii de familie a absolvenţilor străini nu sînt supuşi unor asemenea verificări.

 

5. Absolvenţii şcolilor germani din străinătate au cunoştinţe profunde a limbii şi culturii germane. Acestea nu necesită aşa gen de verificare pentru a avea acces la formare profesională şi angajare ulterioară în cîmpul muncii, sau dacă acestea au studii universitare care conferă dreptul lor să lucreze în domeniul respectiv.


6. În particular, Germania va beneficia de potenţialul tinerilor străini, care au finisat studiile profesionale în Germania şi deportarea cărora a fost suspendată, pînă acestea se vor integra şi se vor familiariza cu cultura germană. Statutul persoanelor date se îmbunătăţeşte, de exemplu, prin acces mai uşor la studii profesionale şi, dacă sau îndeplinit criterii speciale, oferirea statutului de rezident garantat (permisul de şedere cu scopul angajării) dacă acestea au posibilitate să se angajeze la un loc de muncă potrivit sau au o ofertă de muncă definitivă. Absolvenţii universităţilor, deportarea cărora a fost suspendată şi a cărora studii superioare sînt recunoscute în Germania, pot obţine statutul garantat de rezident, dacă acestea continuă să lucreze conform calificării obţinute, în perioada de ultimele doi ani. Aceleaşi condiţii sînt valabile pentru persoane cu calificare înaltă, a cărora deportare a fost suspendată şi care au lucrat permanent la locul de muncă care necesită formare profesională de cel puţin trei ani.


7. Odată acceptînd competiţia globală pentru cele mai inteligente minţi, Germania este obligată să compenseze dezavantajele acesteia în comparaţie cu ţările anglofone. Aceasta cere simplificarea procesului de recunoaştere a diplomelor de studii străine şi o utilizare mai bună a competenţelor şi potenţialului imigranţilor, în special prin alegerea minuţioasă a candidaţilor potriviţi pentru poziţii vacante şi orientarea formării profesionale pentru satisfacerea cerinţelor pieţei muncii.


Adiţional, monitorizarea pieţei forţei de muncă contribuie la identificarea cerinţelor de scurtă, medie şi lungă durată şi dezvoltarea aprovizionării şi cererii de forţă de muncă. Deci, această decizie pragmatică poate fi făcută în cazuri individuale, luînd în consideraţie factori determinaţi pe lungă durată. În consultaţii cu alte ministere implicate în Comisia Guvernamentală Federală pentru Integrare, Ministerul Federal al Muncii şi Afacerilor Sociale va convoca o alianţă pentru monitorizarea pieţei muncii cu scopul elaborării recomandărilor pentru Guvernul Federal cu privire la migraţie, luînd în consideraţie condiţiile de pe piaţa muncii. După care, Ministerul Federal al Muncii şi Afacerilor Sociale va elabora indicatori primari pentru evaluarea aşteptărilor în cea ce priveşte necesitatea în forţă de muncă.


Protecţia socială
Sistemul german de protecţie socială constă din cinci principii şi oferă protecţie financiară împotriva riscurilor majore a vieţii, la fel şi împotriva consecinţelor acestora.
Prezentarea sistemului de protecţie socială
- Asigurarea obligatorie de şomaj garantează o securitate în caz de pierdere a locului de muncă;
- Asigurarea obligatorie de bătrîneţe (pensii) pentru acoperirea riscului de bătrîneţe a contribuabililor şi intervine în caz de incapacitate de muncă şi de deces pentru protectia urmaşilor;
- Asigurarea obligatorie de boală veghează la păstrarea stării de sănătate şi restabilirea acesteia, precum şi la atenuarea consecinţelor bolii;
- Asigurarea obligatorie contra accidentelor asigură readaptarea profesională în caz de accidente de muncă;

- Asigurarea socială obligatorie contra riscului de dependenţă garantează un sprijin financiar persoanelor care necesită îngrijiri de lungă durată.


Înregistrarea în sistemul de asigurări sociale germane este efectuată prin intermediul companiei de asigurări medicale. Persoanele a cărora ocupaţia profesională primară este legată de afacerea proprie pot alege între asigurarea medicală benevolă, privată sau de stat. În cazul persoanelor angajate, angajatorul este responsabil pentru întocmirea asigurării medicale cu compania de asigurări selectată. Aceasta înseamnă că ei sînt în mod automat înregistraţi în schema de asigurare pe termen lung. Compania de asigurări la fel oferă înregistrare şi în fondul de pensii şi de şomaj.


Diferite forme de asigurare socială în Germania sînt din plin finanţate din impozitele efectuate de angajaţi şi angajatori şi, de regulă, sînt în aceiaşi măsură achitaţi de ambele părţi.


Protecţie contra demisionării
În caz că nu este prevăzut altfel, în contractul individual de muncă sau contractul colectiv, relaţiile de lucru pot fi (întrerupte) terminate (stopate) de ambele părţi, cu condiţia notificării cu minim patru săptămîni înainte (în cazul perioadei de - două săptămîni) de mijlocul sau sfîrşitul lunii calendaristice. Legislaţia de protecţie muncii severă se aplică către companii cu cantitatea angajaţilor mai mare de 5 persoane. Acesta interzice demisionarea persoanelor cu drepturile parţiale de muncă (de exemplu, în perioada sarcinii sau îmbolnăvirii).


Concediul
Conform legislaţiei, în Germania fiecare angajat are dreptul la concediul plătit. Concediul legal minim este de 20 zile pe an (pentru angajaţi cu regimul stabilit de muncă de 5 zile pe săptămînă) sau 24 de zile (în cazul persoanei cu regimul de muncă de 6 zile lucrătoare pe săptămînă). Însă, în majoritatea companiilor această perioadă de obicei este mai mare şi constituie cinci sau şase săptămîni de concediul anul plătit. Aveţi dreptul la perioada completă de vacanţă doar după şase luni de lucru. Şi totuşi, nu trebuie să ezitaţi să cereţi de la angajatorul Dvs. cîteva zile de concediu în avans în situaţii excepţionale.


Asigurarea de şomaj
Asigurare şomaj la fel face parte din asigurările sociale garantate. Fiecare persoană este asigurată, cu excepţia celor ce desfăşoară o activitatea de muncă prost plătită (geringfügige Beschäftigung). Mai multă informaţie despre alocaţie de şomaj puteţi găsi aici.


Protecţie financiară în cazul de şomaj
Statul German oferă suport financiar în caz de pierdere a locului de muncă. De asemenea, aveţi oportunitate să urmăriţi cursuri specializate şi să obţineţi cunoştinţe noi, care vă vor ajuta să găsiţi mai rapid un nou loc de muncă.


Alocaţie de şomaj de tip I
Pentru a putea avea dreptul la alocaţia de şomaj de tip I (Arbeitslosengeld I), trebuie să fi lucrat, fiind asigurat la asigurarea obligatorie, cel puţin ultimele douăsprezece luni. Agenţia Federală a Muncii va verifica dacă aveţi dreptul la alocaţia de şomaj. Veţi primi alocaţie de şomaj de tip I pentru perioada maximă de douăsprezece luni. Dacă sînteţi de vîrsta ce depăşeşte 55 de ani veţi primi această alocaţie timp de optsprezece luni, iar dacă vîrsta Dvs. depăşeşte 58 de ani primi această alocaţie timp de maxim douăzeci şi patru luni.


Trebuie să raportaţi personal Agenţiei de Muncă că sînteţi în căutarea unui alt loc de muncă nu mai tîrziu de trei luni pînă a deveni şomer. Dacă nu aţi informat agenţia în termenii stabiliţi, alocaţia de şomaj poate fi redusă. Dacă nu vă puteţi încadra în termenii stabiliţi deoarece doar aţi aflat că în scurt timp veţi rămîne fără acest loc de muncă, trebuie să raportaţi către agenţie nu mai tîrziu de trei zile după ce vi sa anunţat despre rezilierea contractului.


Sînteţi şomer de o perioadă de timp mai îndelungată?

Fiecare persoană care este şomer pentru o perioadă îndelungată de timp la fel are dreptul la suport. Fiecare persoană care poate lucra dar se află în căutarea locului de muncă o perioadă mai îndelungată are dreptul la alocaţie de şomaj de tip II (Arbeitslosengeld II). Persoanele care nu au un venit suficient pentru existenţa proprie şi a persoanelor întreţinute care locuiesc împreună beneficiază de acest tip de suport. Alocaţie de şomaj de tip II se plăteşte atît timp, cît persoana nu este angajată în cîmpul muncii.


Mai multă informaţie despre alocaţie de şomaj de tip II şi preciza regulile obţineţi la Agenţia Federală de Muncă. La fel, angajaţii de la serviciul de consultaţie pentru migranţi vor avea o plăcere să vă ajute.


Pensia de stat este mai mică decît venitul dumneavoastră pe parcursul timpului de muncă. Pentru a menţine standardele de viaţă după ce aţi devenit pensionar, este bine să combinaţi sistema de pensii de stat cu o schemă de pensii privată.


Asigurarea medicală
Asigurarea medicală de stat se foloseşte în cazul îmbolnăvirii. În plus, aceasta acoperă multe alte servicii de asistenţă medicală (de exemplu, dentist), precum şi cheltuielile pentru măsurile de reabilitare şi naşterea copilului. Dacă nu sînteţi apt de muncă o perioadă îndelungată de timp din cauza unei maladii şi, respectiv, nu primiţi salariu de la angajatorul dumneavoastră, asigurarea medicală de stat "Krankengeld" (asigurarea de boală) vi se va plăti în calitate de compensare. Plata în fondul asigurării medicale de stat este obligatorie pentru angajaţi cu anumit nivel de venituri. Mai multă informaţie despre asigurarea medicală şi socială găsiţi aici.


Dacă venitul dumneavoastră este mai mare decît limita stabilită (pragul contribuţiei sociale sau Beitragsbemessungsgrenze) puteţi procura asigurarea medicală privată. La fel, dacă efectuaţi activitatea proprie, puteţi alege în ce sistem de asigurare medicală doriţi să fiţi asigurat – cel de stat sau privat. Scheme de asigurare privată deseori diferă prin termenii şi valoarea contribuţiilor şi beneficiilor.


Indemnizaţia de îngrijire pentru perioadă îndelungată
Asigurarea de îngrijire pentru perioadă îndelungată se oferă persoanelor vîrstnice sau cu maladii grave care necesite îngrijire şi asistenţă medicală. În plus, acest tip de asigurare oferă suport financiar şi se oferă tuturor persoanelor, care îngrijesc de apropiaţii săi. Dacă doriţi să aplicaţi pentru această indemnizaţie este necesar să depuneţi o cerere.


Dacă aveţi asigurare medicală de stat sînteţi inclus în mod automat în schema de asigurări de stat pentru termen lung. Iar dacă sînteţi asigurat într-un sistem de asigurare privat, este necesar să procuraţi poliţa de asigurare pe termen lung adiţional.

 

Asigurarea de accidente
Asigurarea de accidente de stat acordă suport persoanei şi membrelor familiei acesteia, la rezolvarea problemelor de sănătate şi problemelor financiare, apărute în urma accidentului de muncă sau maladii profesionale. Accidente de lucru la fel sînt considerate accidente, petrecute pe drum spre sau de la lucru sau şcoală.


Alte sisteme de asigurare
Adiţional la scheme de asigurări oferite de stat, În Germania există o mulţime de scheme private. Acestea includ, de exemplu:
-asigurarea de răspundere civilă;
-asigurarea bunurilor materiale;
-asigurarea de incapacitate de muncă;
-asigurarea vieţii
-asigurarea autovehiculelor.


Fiecare poliţă de asigurare se achită aparte. Trebuie să vă gîndiţi bine de care din poliţe propuse aveţi nevioe înainte de semnarea contractului.


Dacă sînteţi posesor al unui autovehicul sau motocicletei sînteţi obligat să aveţi asigurarea autovehiculelor. La fel este important să aveţi asigurarea de răspundere civilă. Conform poliţei vor achitate daune dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră minor va prejudicia daune altei persoanei.

 

Sursa: migratie.md
 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.