INFORMAŢII GENERALE

 

 

Înainte de a călători în străinătate, este necesară informarea corectă asupra condiţiilor de intrare şi regimul de şedere din ţara de destinaţie.

 

I. VIZA

 

Viza este un document, eliberat de un stat unui individ, pentru a-i permite accesul pe teritoriul său şi şederea pentru o anumită perioadă de timp, în anumite scopuri.

 

De obicei, vizele sînt aplicate în paşaportul beneficiarului. Înainte de a pleca din ţară, este necesară stabilirea scopului călătoriei, perioada de şedere preconizată şi lista actelor necesare în funcţie de regimul vizei. Viza este o formalitate care le permite guvernelor să monitorizeze tranzitul de străini.

 

Regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova

 

Regimul de vize îi oferă cetăţeanului posibilitatea de a călători în baza paşaportului cu necesitatea obţinerii vizei, confirmînd valabilitatea documentului. Intrarea pe teritoriul unui stat se poate face, de regulă, numai în baza unui paşaport valabil, în care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de o misiune diplomatică sau oficiu consular din ţara de destinaţie.

 

Regimul fără vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului, fără necesitatea obţinerii vizei.

 

Regimul simplificat de vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului fără necesitatea obţinerii vizei în ţara de reşedinţă, dar obţinerea acesteia la sosire în aeroportul din ţara de destinaţie.

 

Înainte de a pleca în străinătate, este necesară contactarea secţiei consulare a ambasadei statului de destinaţie unde se depune setul de acte pentru obţinerea vizei, precum şi contactarea ambasadelor ţărilor de tranzit pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere, prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente. Odată cu aplicarea colantului de viză în paşaport, verificarea cu atenţie a perioadei de şedere înscrisă este obligatorie.

 

 

Tipuri de vize

 

 • Vize de scurtă şedere
 1. Viza de tranzit, ca regulă, este valabilă timp de 3 zile sau mai puţin şi se acordă persoanelor care urmează să treacă prin teritoriul unui stat în timpul unei călătorii spre un alt stat.
 2. Viza turistică este valabilă pentru o perioadă limitată de călătorie și nu permite angajarea în afaceri de business.
 3. Viza conjugală se eliberează soţului (soţiei) rezidentului sau cetăţeanului ţării, astfel ca familia să se poată stabili acolo (fără dreptul de a munci pentru o perioada scurtă de timp).
 4. Viza de jurnalist – unele ţări prevăd perfectarea acestei vize pentru o călătorie de afaceri în străinătate.

 

 • Vize de lungă şedere
 1. Viza diplomatică sau oficială se eliberează titularilor paşapoartelor diplomatice.
 2. Viza de studii îi permite titularului să studieze la o instituție de învățămînt în ţara gazdă. Singura excepţie o constituie Algeria– aici studenţii îşi perfectează o viză turistică.
 3. Vize pentru munca liberă sînt destinate tinerilor care în timpul unei călătorii pot fi angajaţi temporar în cîmpul muncii în altă ţară.
 4. Viza de imigrare se eliberează persoanelor care doresc să imigreze; de obicei, ea este acordată doar  pentru o călătorie, pentru ca mai tîrziu imigrantul să obţină un certificat de rezident, care deja îi va permite să intre pe teritoriul ţării gazde de un număr nelimitat de ori.
 5. Viza de afaceri sau business-viza se eliberează pentru desfăşurarea afacerilor pe teritoriul altei ţări.
 6. Viza temporară de muncă se eliberează persoanelor care doresc să lucreze în altă ţară. Ea se obține mai greu, în comparaţie cu cea de afaceri, dar este valabilă pe o perioadă mai lungă.

 

II. VIZA SCHENGEN

 

Viza Schengen este o viză fără restricţii teritoriale, acordată unui cetăţean dintr-o ţară-terţă de una din ţările semnatare ale Acordului Schengen. Aceasta îndreptăţeşte deținătorul, în acelaşi scop şi pe durata validităţii vizei, să intre fără controlul vamal pe teritoriul oricăreia dintre ţările semnatare. Orice cetăţean dintr-o ţară-terţă cu permis de reședinţă valid în una dintre ţările semnatare poate călători cu un paşaport valid, fără a cere o viză, timp de 90 de zile pe o perioadă de şase luni, în alte ţări semnatare.

 

Părţile semnatare ale Acordului Schengen

 

Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Liechtenstein.

 

IMPORTANT: Viza Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen

 

O viză eliberată de către una dintre aceste ţări este valabilă, în principiu, nu doar pentru ţara care a eliberat-o, ci şi pentru celelalte 26 de state. Stikerul vizei, care arată la fel pentru toate statele Schengen, poartă inscripţia "valid for Schengen States" ("valabilă pentru statele Schengen"). Codurile alfanumerice, de asemenea, indică ţara în care a fost eliberată viza.

 

Cum "descifrăm" viza Schengen

Reguli de calculare a zilelor de ședere în spațiul Schengen

 

Categoriile de viză Schengen

 

Viza Schengen de tip A (Viza de tranzit aeroportuar) permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două persoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor care au nevoie de viză de intrare în ţara respectivă.

 

Viza Schengen de tip B (Viza de tranzit) se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul unei ţări în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

 

Viza Schengen de tip C (Viza de scurtă şedere) se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

 •  
 • misiune – persoanelor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor într-un stat, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism– persoanelor care urmează să călătorească în scopuri turistice; 
 • vizită – persoanelor care intenţionează să se deplaseze într-un stat în vizită;
 • afaceri – persoanelor care intenţionează să călătorească în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi celor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale;
 • transport– persoanelor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive– persoanelor care urmează să intre într-o ţară pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi.

 

IMPORTANT: Din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni) în:

spaţiul Schengen.  Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie de vize pe termen scurt.

 

 

Viza Schengen de tip D (de lungă şedere) se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător; angajare în muncă; studii; reîntregirea familiei; activităţi umanitare sau religioase;activităţi diplomatice şi de serviciu; tratament medical.

 

Lista actelor comune, necesare pentru aplicarea vizei Schengen

 

Cererea pentru viză se depune la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală. Vizele sînt eliberate la hotare doar în cazuri excepţionale şi justificate. O şedere pe teritoriul unuia sau mai multor state Schengen necesită o vizită iniţială la consulatul ţării de destinaţie principală.

 

 1. Paşaportul, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei.
 2. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport.                                                                              
 3. Paşapoartele vechi şi copiile altor vize Schengen.
 4. Buletinul de identitate în original şi copia acestuia.                                                                                                        
 5. 1 fotografie color, tip paşaport.
 6. Asigurare de sănătate şi accident pentru spaţiul Schengen.
 7. Formularul de cerere, completat lizibil şi integral cu caractere latine.                                                         
 8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină informații despre salariu, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul); originalul carnetului de muncă va rămâne la Secţia Consulară pentru toată perioada de examinare (i.e. 10 zile).
 9. Daca solicitantul este student sau elev, vor fi depuse certificate de la locul de studii şi carnet de student în original şi o copie.
 10. Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

 

Pe lîngă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare. In oficiile consulare ale statelor Schengen respective puteţi obţine detalii specifice cu privire la documentele ce necesită a fi depuse în dependenţă de diferite situaţii şi tipuri de viză. Posedarea vizei nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Solicitarea vizei Schengen

 

Important:

 • Completarea şi semnarea cererii de viză. Statele Schengen folosesc un formular standard, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acest formular este gratuit.
 • Prezentarea unui paşaport, valabil în decurs de cel puţin trei luni după expirarea termenului de valabilitate a vizei solicitate.
 • Descrierea scopului şi circumstanţelor vizitei.
 • Specificarea mijlocului de transport planificat pentru călătorie.
 • Dovada existentă a mijloacelor financiare suficiente pentru călătorie şi pentru întoarcerea în Republica Moldova (de exemplu: certificat despre mijloacele financiare, închirierea casei private, invitaţia unei firme sau instituţii).
 • Dovada deţinerii unei asigurări medicale pentru călătorie, care acoperă cel puțin 30 000 de euro.

 

 

 

Anonymous
Viza de tip D

Buna ziua,vreau sa va intreb,daca am viza de tip D pu Polonia,pot sa lucrez legal in Franta?
va multumesc!!!

17 Sep 2014- 02:38 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Buna ziua,

 

Nu este posibil. Este necesar sa obtineti viza de tip D franceza!!!

18 Sep 2014- 11:13 am
Anonymous
Buna ziua!sunt cetatean al

Buna ziua!sunt cetatean al RM,si sunt casatorita cu Roman,ce acte am nevoie. pt a perfecta intregirea familiei,sau un act aparté care cu prezenta lui sa pot sa circul in UE,merci

4 Sep 2014- 07:42 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
reintregirea familiei

buna ziua,

Este necesar sa depuneti actele in Romania pentru reintregirea familiei. Obtinerea permisului de sedere nu va permite calatoria in UE.

Solutia in cazul Dstra ar fi sa va perfectati paspaort biometric moldovenesc!!!

Precizarile la subiectul calatoriilor fara vize pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.viza.md/node/22827

Pentru informatii aditionale ne puteti telefona prin Skype

Adresa skype o gasiti la – http://www.viza.md/content/contacte

Cu respect,                              

Echipa Viza.md

18 Sep 2014- 11:16 am
Anonymous
cum aflu

buna ziua cum aflu daca am iterdictie de a parasi tara

25 Aug 2014- 12:37 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
interdictia de a parasi tara

buna ziua,

apelati la politia de frontiera!

18 Sep 2014- 11:17 am
Anonymous
viza de tip D in italia

Buna ziua!!sunt cetateanca a RM si sint venita in turism in Italia cu pasaport biometric.Intimplator mi sa oferit un post de lucrul si vreau sa stiu daca pot de aici din Italia fara a pleca in Moldova sami fac un con
tract de munca,si ce documente trebuiesc.

28 Iul 2014- 03:29 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
contract de munca

Buna ziua,

Referitor la oferta de munca si contract va puteti intelege pe loc insa este OBLIGATORIU sa reveniti in Republica Moldova si sa depuneti actele pentru viza de tip D!!!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.viza.md/get-viza

18 Sep 2014- 11:19 am
Anonymous
Chemare In SUA

Salut,
Ma numesc Vitalie,si la moment ma aflu in Miami, SUA,am cistigat Green Card.In septembrie,prietena mea care se afla in Moldova,va implini 25 ani si vreau sa-i fac chemare in SUA, sa sarbatorim impreuna.Imi puteti spune care este procesura,si care sunt sansele ei de a primi viza?
Va multumesc anticipat !!!

22 Iun 2014- 01:15 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza in SUA

Buna ziua

Chemarea o faceti la notar!

Șanse sint doar cind prezentati informatii corecte si documente justificative scopului plecarii!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

 

p.s. recomandam prietenei sa citeasca urmatorul articol:

http://www.viza.md/content/viza-pentru-sua-%E2%80%92-una-dintre-cele-mai...

18 Sep 2014- 11:22 am
Stare: Offline
Înregistrat: 19/05/2014
Puncte: 0
Pasaport biometric

Buna ziua, Mi-ati putea spune va rog, daca avand pasaport moldovenesc biometric, voi merge cu autocarul la Bucuresti si de acolo sa zburam la Paris? Se permite asa ceva? Nu avem acte romanesti. Multumesc!

19 Mai 2014- 08:04 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
calatoria cu pasaportul Biometric

Va multumim ca ne-ați contactat.

Da, este posibila calatoria!

Precizarile la subiectul calatoriilor fara vize pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.viza.md/node/22827

Pentru informatii aditionale ne puteti telefona prin Skype

Adresa skype o gasiti la – http://www.viza.md/content/contacte

Cu respect,                              

Echipa Viza.md

18 Sep 2014- 11:23 am
Anonymous
viza pentru Grecia

Buna ziua, pentru viza Grecia de lunga durata (1 an) in scop de afaceri ce formular trebuie completat? Multumesc

17 Mar 2014- 09:18 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Formularul pentru viza de tip D

25 Apr 2014- 02:39 după amiază
Anonymous
viza shengen

Buna ziua,

Vrem sa calatorim in europa inclusiv romania, am asa o intrebare sotia e catatean al rusiei putem face pentru ea viza shengen la chisinau???

16 Mar 2014- 10:36 am
Anonymous
viza poloneza

buna ziua eu acum sunt in belgia viza mia expirat de un an si jumate cum pot pleca acasa

7 Mar 2014- 05:37 după amiază
Anonymous
Student romania

Buna ziua,sunt student la cu taxa,,si am depus documentele saptamina trecuta pe data de 25 feb,as putea sti si eu in cit timp se face viza,stiu ca deobicei se face in 5 zile lucratoare,sau viza de student e o exceptie?

5 Mar 2014- 09:46 am
Anonymous
viza student Romania

buna ziua, sunt studenta in Romania la taxa, prima data am primit o viza simpla de tip c , cu multiple intrari , din motiv ca ordinul de la ministerul educatiei precum ca sunt studenta nu era gata . iarna mi s-a deschis deja viza de student , potrivit ordinului de la ministerul educatiei. am stat o perioada de 24 de zile , si nu am reusit sa imi perfectez inca permisul de sedere temporar pentru ca am avut o urgenta in familie, si a trebuit sa ma intorc pentru cateva zile. acum la frontiera Romaniei mi s-a spus ca am stat deja o perioada de 90 de zile in decursul a jumatate de an. si s-ar putea sa nu pot trece inapoi frontiera in Romania. vreau sa intreb , de ce nu pot sa trec inapoi in Romania daca eu detin o viza de student, si am posibilitate cu ea sa-mi perfectez permisul de sedere cat dureaza viza 90 de zile . ce pot face in acest caz?

24 Feb 2014- 02:17 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de student

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Circumstantele in care sinteti surprins sint din cauza ca nu ati perfectat permisul de sedere pe motov de studii! erati obligat sa faceti acest lucru. Nu aveti decit sa va adresati la consulatul Romaniei si sa solicitati, cu titlu de exceptie sa vi se deschida o alta viza.

Cu respect,

Echipa Viza.md

4 Mar 2014- 04:01 după amiază
Anonymous
viza poloneza

Buna,detin viza poloneza de tip D.As dori sa merg mai intii la prieteni in Germania,e posibil?Iar prima tara va fi Romania,voi avea nevoie de viza trazit?

11 Feb 2014- 08:00 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

cetatenii care detin o viza Schengen de tip D sau C valabila, cu intrari multiple nu au nevoie de viza penrtu ROU! Va recomandam sa cititi urmatoarele articole -

http://www.viza.md/content/important-chiar-dac%C4%83-vor-c%C4%83l%C4%83t...

 

Referitor la Germania este util sa cunoasteti urmatorele:

http://www.viza.md/content/viza-schengen-nu-garanteaz%C4%83-intrarea-pe-...

Cu respect,

Echipa Viza.md

4 Mar 2014- 04:05 după amiază
Anonymous
viza pentru mama

buna ziua! locuiesc si muncesc in Italia de mai multi ani, am viza de sedere de lunga durata, as vrea s-o invit pe mama in vizita, am fost la oficiul de emigranti si miau spus ca-i inutil sa incerc cu chemare, pu ca n-au sai deschida viza. am auzit de viza schengen dar nu stiu de la ce sa incepem, am citit mai sus ca trebuie si asigurare medicala la suma de 30.000 de euro? avem vre-o posibilitate sa obtinem viza? maica-mea are 61 de ani, este pensionara. multumim anticipat, o zi buna! lilia

3 Feb 2014- 10:50 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru mama

Va multumim ca ne-ati contactat,

Sanse intotdeauna sint.

Important este sa prezentati informatii corecte si documente justificative scopului plecarii!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresa:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

4 Mar 2014- 04:14 după amiază
Anonymous
Viza de tip d

Buna ziua, spuneti'mi va rog daca am viza poloneza pe un an pot merge in italia la rude? Pe cit timp?si daca e valabula viza fara permis de sedere.

27 Ian 2014- 03:15 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza poloneza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Cu o viza Schenegn valabila puteti calatori in spatiul Schengen. Important este sa nu fie epuiztae zielele de sedere permise. Verificati atent datele indicate in viza!

Totodata, tineti cont de urmatorele informatii:

http://www.viza.md/content/viza-schengen-nu-garanteaz%C4%83-intrarea-pe-...

Cu respect,

Echipa Viza.md

4 Mar 2014- 04:18 după amiază
Anonymous
reintregirea familiei

Buna ziua sunt cetateana a RM iar sotul este Roman la momentul actual el este in Cypru avem o fetita de 3 luni impreuna,as dori sa plec impreuna cu fiica mea in Cypru la el de ce fel da acte am nevoie si unde pot sa mi le fac?va multumesc anticipat

26 Ian 2014- 12:30 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D reintregirea familiei

Va mulțumim ca ne-ati contactat.

Este necesar sa aplicati pentru viza de tip C.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

4 Mar 2014- 04:20 după amiază
Anonymous
Luana

daca un jucator de fotbal din Nigeria [ are rezidenta obtinuta in Romania pe 1 an ] primeste invitatie din Ungaria de la un club X , poate calatori fara viza Schengen? sau mai are nevoie si de viza ?

16 Ian 2014- 01:35 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Va mulțumim ca ne-ati contactat,

Are nevoie de viza pentru ca pina in prezent Romania nu este parte a acordului Schengen!                                                          

Cu respect,

Echipa Viza.md

4 Mar 2014- 04:24 după amiază
Anonymous
Natali

Am si eu o intrebare ,la moment am actele dupa numele sotului,peste o luna o sa-mi schimb numele in legatura cu divortul,persoana care imi face invitatie o face pe numele care il am la moment intrebarea este ca daca voi putea sa plec in RO dupa ce imi schimb actele avind la mina acte cu numele schimbata,adica in invitatie va fi numele dupa sot iar documentele vor fi cu alta familie

15 Ian 2014- 05:46 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
schimbarea numelui

Sanse intotdeauna sint.

Important este sa prezentati informatii corecte si documente justificative scopului plecarii!

Recomandam sa prezentati un certificat de schimbare a numelui!

Cu respect,

Echipa Viza

4 Mar 2014- 04:26 după amiază
Anonymous
Anglia

,cu permis de sedere italian " soggiorno " pot sa merg in anglia ?

15 Ian 2014- 12:31 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Va mulțumim ca ne-ati contactat.

 Nu este posibil! este necesar sa aplicati pentru viza!                                                          

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

4 Mar 2014- 04:27 după amiază
Anonymous
cu permis de sedere italian pot sa plec in anglia

buna rog un raspus , concret ,
pot merge in anglia , cu permisul de sedere ialian " soggiorno " ( valabil) astept raspuns , merci mult !!!

15 Ian 2014- 12:28 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Anglia

Va mulțumim ca ne-ati contactat.

Nu este posibil! este necesar sa aplicati pentru viza!                                                          

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

4 Mar 2014- 04:28 după amiază
Anonymous
Viza pentru grecia

Sunt student in Romania si am fost admis la studii in Grecia cu programul Erasmus, am nevoie de viza shi vrea sa stiu de ce suma de bani de care am nevoie pentru "Dovada existentă a mijloacelor financiare ..."
pentru ca suma acordata de Universitate este de 2700 Euro... deci acopera sau nu dovada..

8 Ian 2014- 05:42 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Grecia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 De regulă se solicită 50 de euro pentru fiecare zi de sejur.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

10 Ian 2014- 07:28 după amiază
Anonymous
Pai si daca planific sa stau

Pai si daca planific sa stau 4 luni jumate, deci 130 zile, 130*50=6500 euro?
Si mai am o intrebare, daca universitatea nu acorda cazare in camin,,am nevoie de o dovada ca am unde sa ma cazez?
de unde fac rost de asa o dovada. Si in cat timp(aproximativ +-) se perfecteaza viza

11 Ian 2014- 02:01 am
Anonymous
viza pentru calatorii in ue inclusiv turcia

buna ziua.
Vreau sa calatoresc in toate capitalele tarilor uniunii europene inclusiv turcia.
Cam 3-5 zile pe luna sa merg in excursie.
Am pasaport moldovenesc.
Ce viza imi trebuie?
Va multumesc anticipat

6 Ian 2014- 06:28 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru ue

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Aplicați pentru viză la consulatul statului în care doriti sa efectuati prima călătorie.

Dacă obțineți o viză Schengen, pe durata valabilității acesteea o să vă puteți deplasa și în alte state din această zonă. Menționăm repetat că prima vizită urmează să fie evectuată în statul care va elibera viza!

 

Pentru călătorii în Turcia, de asemenea, va fi necesar să obțineți viză!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

10 Ian 2014- 07:33 după amiază
Anonymous
visa de tip A

Buna ziua. Sunt in prezent in Canada cu visa de turist. Am bilet de avion cu escala la Munich, Germania care e de 23h. Am nevoie de viza de tranzit sau nu daca nu parasesc aeroportul. Multumesc anticipat.

3 Ian 2014- 03:51 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Viza nu este necesară dacă nu doriți să părăsiți complexul aeroportuar

10 Ian 2014- 07:58 după amiază
Anonymous
viza in Austria

Buna ziua. As dori sa plec in vizita la un prieten in Austria. Pentru cit timp se elibereaza viza, si de ce fel de viza am nevoie. Multumesc

18 Dec 2013- 02:57 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de scurta sedere tip C

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Recomandam sa aplicati pentru viza de scurta sedere (tip C)                                                           

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza            

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:04 după amiază
Anonymous
Viza

Buna ziua spunetimi varog eu am 17 ani pot sa-mi fac viza italiana si ce docomente imi trebuesti.ms

17 Dec 2013- 07:04 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza minori

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Minorii pot aplica pentru viza daca sint insotiti de reprezentantii lor legali!                                                           

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza                

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:06 după amiază
Anonymous
Buna ziua!Momentan ma aflu in

Buna ziua!Momentan ma aflu in Federatia Rusa,dar de Craciun vreau sa plec la Paris.E posibil sa plec direct din Rusia in Franta(avind in vedere ca detin pasaport romanesc)?Multumesc anticipat!

8 Dec 2013- 04:24 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
plecare in Franta

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Da este posibil! Important ca pasaportul Dumneavoastra sa fie valabil! Verificati valabilitatea pasaportului.             

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:08 după amiază
Anonymous
viza turistica poloneza

buna ziua ma aflu in italia cu viza poloneza care imi scade acuma in decembrie dar vreau sa ma duc acasa undeva pin ianuarie cind am venit in italia nu am trecut prin polonia si vreau sami fac pasaport alb spunetimi va rog daca pot face asa sau cum alt fel pot face

5 Dec 2013- 09:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
pasaport alb

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Da!, este posobil.

Apelati la Ambasada Republicii Moldova la Roma!                                                          

Conditiile de eliberare a titlului de calatorie (pasaport alb) pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 http://www.viza.md/consulate-services/view/5193/18912                 

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:15 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.