INFORMAŢII GENERALE

 

 

Înainte de a călători în străinătate, este necesară informarea corectă asupra condiţiilor de intrare şi regimul de şedere din ţara de destinaţie.

 

I. VIZA

 

Viza este un document, eliberat de un stat unui individ, pentru a-i permite accesul pe teritoriul său şi şederea pentru o anumită perioadă de timp, în anumite scopuri.

 

De obicei, vizele sînt aplicate în paşaportul beneficiarului. Înainte de a pleca din ţară, este necesară stabilirea scopului călătoriei, perioada de şedere preconizată şi lista actelor necesare în funcţie de regimul vizei. Viza este o formalitate care le permite guvernelor să monitorizeze tranzitul de străini.

 

Regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova

 

Regimul de vize îi oferă cetăţeanului posibilitatea de a călători în baza paşaportului cu necesitatea obţinerii vizei, confirmînd valabilitatea documentului. Intrarea pe teritoriul unui stat se poate face, de regulă, numai în baza unui paşaport valabil, în care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de o misiune diplomatică sau oficiu consular din ţara de destinaţie.

 

Regimul fără vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului, fără necesitatea obţinerii vizei.

 

Regimul simplificat de vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului fără necesitatea obţinerii vizei în ţara de reşedinţă, dar obţinerea acesteia la sosire în aeroportul din ţara de destinaţie.

 

Înainte de a pleca în străinătate, este necesară contactarea secţiei consulare a ambasadei statului de destinaţie unde se depune setul de acte pentru obţinerea vizei, precum şi contactarea ambasadelor ţărilor de tranzit pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere, prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente. Odată cu aplicarea colantului de viză în paşaport, verificarea cu atenţie a perioadei de şedere înscrisă este obligatorie.

 

 

Tipuri de vize

 

 • Vize de scurtă şedere
 1. Viza de tranzit, ca regulă, este valabilă timp de 3 zile sau mai puţin şi se acordă persoanelor care urmează să treacă prin teritoriul unui stat în timpul unei călătorii spre un alt stat.
 2. Viza turistică este valabilă pentru o perioadă limitată de călătorie și nu permite angajarea în afaceri de business.
 3. Viza conjugală se eliberează soţului (soţiei) rezidentului sau cetăţeanului ţării, astfel ca familia să se poată stabili acolo (fără dreptul de a munci pentru o perioada scurtă de timp).
 4. Viza de jurnalist – unele ţări prevăd perfectarea acestei vize pentru o călătorie de afaceri în străinătate.

 

 • Vize de lungă şedere
 1. Viza diplomatică sau oficială se eliberează titularilor paşapoartelor diplomatice.
 2. Viza de studii îi permite titularului să studieze la o instituție de învățămînt în ţara gazdă. Singura excepţie o constituie Algeria– aici studenţii îşi perfectează o viză turistică.
 3. Vize pentru munca liberă sînt destinate tinerilor care în timpul unei călătorii pot fi angajaţi temporar în cîmpul muncii în altă ţară.
 4. Viza de imigrare se eliberează persoanelor care doresc să imigreze; de obicei, ea este acordată doar  pentru o călătorie, pentru ca mai tîrziu imigrantul să obţină un certificat de rezident, care deja îi va permite să intre pe teritoriul ţării gazde de un număr nelimitat de ori.
 5. Viza de afaceri sau business-viza se eliberează pentru desfăşurarea afacerilor pe teritoriul altei ţări.
 6. Viza temporară de muncă se eliberează persoanelor care doresc să lucreze în altă ţară. Ea se obține mai greu, în comparaţie cu cea de afaceri, dar este valabilă pe o perioadă mai lungă.

 

II. VIZA SCHENGEN

 

Viza Schengen este o viză fără restricţii teritoriale, acordată unui cetăţean dintr-o ţară-terţă de una din ţările semnatare ale Acordului Schengen. Aceasta îndreptăţeşte deținătorul, în acelaşi scop şi pe durata validităţii vizei, să intre fără controlul vamal pe teritoriul oricăreia dintre ţările semnatare. Orice cetăţean dintr-o ţară-terţă cu permis de reședinţă valid în una dintre ţările semnatare poate călători cu un paşaport valid, fără a cere o viză, timp de 90 de zile pe o perioadă de şase luni, în alte ţări semnatare.

 

Părţile semnatare ale Acordului Schengen

 

Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Liechtenstein.

 

IMPORTANT: Viza Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen

 

O viză eliberată de către una dintre aceste ţări este valabilă, în principiu, nu doar pentru ţara care a eliberat-o, ci şi pentru celelalte 26 de state. Stikerul vizei, care arată la fel pentru toate statele Schengen, poartă inscripţia "valid for Schengen States" ("valabilă pentru statele Schengen"). Codurile alfanumerice, de asemenea, indică ţara în care a fost eliberată viza.

 

Cum "descifrăm" viza Schengen

Reguli de calculare a zilelor de ședere în spațiul Schengen

 

Categoriile de viză Schengen

 

Viza Schengen de tip A (Viza de tranzit aeroportuar) permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două persoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor care au nevoie de viză de intrare în ţara respectivă.

 

Viza Schengen de tip B (Viza de tranzit) se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul unei ţări în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

 

Viza Schengen de tip C (Viza de scurtă şedere) se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

 •  
 • misiune – persoanelor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor într-un stat, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism– persoanelor care urmează să călătorească în scopuri turistice; 
 • vizită – persoanelor care intenţionează să se deplaseze într-un stat în vizită;
 • afaceri – persoanelor care intenţionează să călătorească în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi celor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale;
 • transport– persoanelor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive– persoanelor care urmează să intre într-o ţară pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi.

 

IMPORTANT: Din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni) în:

spaţiul Schengen.  Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie de vize pe termen scurt.

 

 

Viza Schengen de tip D (de lungă şedere) se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător; angajare în muncă; studii; reîntregirea familiei; activităţi umanitare sau religioase;activităţi diplomatice şi de serviciu; tratament medical.

 

Lista actelor comune, necesare pentru aplicarea vizei Schengen

 

Cererea pentru viză se depune la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală. Vizele sînt eliberate la hotare doar în cazuri excepţionale şi justificate. O şedere pe teritoriul unuia sau mai multor state Schengen necesită o vizită iniţială la consulatul ţării de destinaţie principală.

 

 1. Paşaportul, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei.
 2. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport.                                                                              
 3. Paşapoartele vechi şi copiile altor vize Schengen.
 4. Buletinul de identitate în original şi copia acestuia.                                                                                                        
 5. 1 fotografie color, tip paşaport.
 6. Asigurare de sănătate şi accident pentru spaţiul Schengen.
 7. Formularul de cerere, completat lizibil şi integral cu caractere latine.                                                         
 8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină informații despre salariu, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul); originalul carnetului de muncă va rămâne la Secţia Consulară pentru toată perioada de examinare (i.e. 10 zile).
 9. Daca solicitantul este student sau elev, vor fi depuse certificate de la locul de studii şi carnet de student în original şi o copie.
 10. Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

 

Pe lîngă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare. In oficiile consulare ale statelor Schengen respective puteţi obţine detalii specifice cu privire la documentele ce necesită a fi depuse în dependenţă de diferite situaţii şi tipuri de viză. Posedarea vizei nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Solicitarea vizei Schengen

 

Important:

 • Completarea şi semnarea cererii de viză. Statele Schengen folosesc un formular standard, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acest formular este gratuit.
 • Prezentarea unui paşaport, valabil în decurs de cel puţin trei luni după expirarea termenului de valabilitate a vizei solicitate.
 • Descrierea scopului şi circumstanţelor vizitei.
 • Specificarea mijlocului de transport planificat pentru călătorie.
 • Dovada existentă a mijloacelor financiare suficiente pentru călătorie şi pentru întoarcerea în Republica Moldova (de exemplu: certificat despre mijloacele financiare, închirierea casei private, invitaţia unei firme sau instituţii).
 • Dovada deţinerii unei asigurări medicale pentru călătorie, care acoperă cel puțin 30 000 de euro.

 

 

 

Anonymous
Viza cu multiple intrari in SUA

Puteti va rog sami spuneti daca am viza cu multiple intrari in SUA activa ca sa merg in Zona Schengen si anume Italia, Olanda am nevoie sa obtin si o viza Schengen sau e posibil cu viza pentru SUA?
multumesc anticipat

10 Noi 2013- 07:32 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Schengen, SUA

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Este necesar să aplicați pentru viză!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

13 Noi 2013- 03:45 după amiază
Anonymous
Viza activa cu intrari multiple in SUA

Buna Ziua,
Puteti va rog sami spuneti daca am viza activa pentru SUA ca sa merg in zona Schengen si anume Italia, Olanda am nevoie de viza Schengen sau e posibil cu viza pt SUA?

9 Noi 2013- 09:51 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza SUA

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Este necesar să aplicați pentru viză!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

13 Noi 2013- 03:45 după amiază
Anonymous
permis de sedere italian

Buna ziua ,

vreau sa va intreb ,cu permis de sedere italian pot sa plec in anglia fara viza ?

multumesc aniticipat

9 Noi 2013- 08:24 după amiază
Anonymous
lilly

nu poti sa pleci fara viza daca ai permis de sogiorno in Italia.Numai statele ce sunt in Uniunia europeana pot pleca fara viza.

1 Dec 2013- 07:13 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Marea Britanie

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 Recomandăm să aplicați pentru viză!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

13 Noi 2013- 03:47 după amiază
Anonymous
viza in Republica Cehia

Buna ziua! Eu doresc sa aplic pentru viza de scurta durata in Cehia, pentru a pleca in vizita la un prieten. De la serviciu nu-mi permit sa plec pe 1.5 luni si eu vreau sa concediez. Spuneti-mi va rog daca in acest caz am sanse sa obtin viza?

6 Noi 2013- 02:27 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Cehia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Lipsa unui loc de muncă reduce din probabilitatea eliberării vizei. Riscul migrației devine unul sporit.

Încercați. Important este să prezentați informații corecte și documete justificative scopului plecării!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

13 Noi 2013- 03:50 după amiază
Anonymous
Vza pentru elevi din Republica Moldova inRomina

Buna ziua as vrea si eu sa intreb din ceva fratele meu adepus acum 2 luni actle la ambasada Balti pentru viza si tot nu ia venit si din cauza la asta aici in scl unde invat si eu in Rominia vor sal exmatriculeze ca nu sa prezentat la scl daca puteti cineva cumva sa ma ajutati sau sami dati un contact la Bucuresti sa sun sa vad in care este problema va rog sa ma ajutati multumesc anicipat...

24 Oct 2013- 11:56 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
contact

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Pentru a va formula un raspuns este necesar sa indicati institutia de invatamint!                                                           

Cu respect,

Echipa Viza.md

1 Noi 2013- 06:36 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 24/04/2013
Puncte: 0
viza franceza

Buna ziua, 

 

Fiind cetateana a Republicii Moldova, as putea calatori in Anglia cu o viza franceza de tip D, cu intrari multiple, pe care este indicat faptul ca e valabila pentru Franta (inafara de CTOM)? 

 

Va multumesc anticipat!

Viorica

22 Oct 2013- 06:07 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza franceza

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Nu este posibil! este necesar sa plicati pentru viza!                                                      

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

1 Noi 2013- 06:37 după amiază
Anonymous
Buna ! sunt casatorita cu

Buna ! sunt casatorita cu cetetan grec,dar am nascut in moldova,pot sa -i deschid viza copilului sa il eu in Grecia,daca se poate ce documente am nevoe. p.s. copilul are si certificat grecesc

20 Oct 2013- 07:58 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru Grecia

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Este posibil sa obtineti viza daca prezentati informatii corecte si documente justificative scopului plecarii.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

1 Noi 2013- 06:38 după amiază
Anonymous
VIZA EXPIRATA

Buna ziua
Am avut viza Poloneza pe 6 luni ,acum e expirata deja de 3 luni, eu ma aflu in Paris si deacum vreau sa plec la Moldova.
Care ii procedura in asa cazuri ?
Multumesc anticipat.

6 Oct 2013- 02:08 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza expirata

Vă mulțumim că ne-ați contactat

Spre regret riscati sa va fie aplicata interdictia de intrare in spatiul UE

Cu respect,

Echipa Viza.md

1 Noi 2013- 06:40 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza expirata

Riscati sa fiti expuzlat si sa vi se aplice interdictia de intrare in UE.

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Oct 2013- 03:59 după amiază
Anonymous
procura

Buna ziua. sotul a depus acctele pentru mine shi copilul de 10 luni la ambasada in Portugalia, de acolo ne-au deskis viza shi urmeaza sa mergem la Ambasada Portugaliei in Bucureshti pentru a lua vizele. Ce documente sunt necesare sa prezint la Bucureshti shi daca se poate prezenta alta persoana in locul meu shi al copilului, in baza de procura. Va multumesc.

3 Oct 2013- 02:08 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza portugheza

Vă mulțumim că ne-ați contactat!

Prezenta personala este obligatorie!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 http://www.viza.md/get-viza

 Cu respect,

 Echipa Viza.md

15 Oct 2013- 04:08 după amiază
Anonymous
Sfat/Ajutor

Buna ziua,

Sunt casatorit cu o doamna de nationalitate chineza din Noiembrie 2011, am transcris actul de casatorie la Consulatul Romaniei la Shanghai in 2012, fetita s-a nascut in Nanjing/China in Februarie 2011. Fetita detine certificat de nastere romanesc (transcris dupa certificatul de nastere chinezesc) si pasaport romanesc,de asemenea.

Am obtinut viza pentru sotie si fetita in vederea venirii in Romania(pe pasapoartele chinezesti) . Viza lor este de tip "D" (viza de reintregire familiala) pe 90 de zile sedere in timp de 6 luni. Acum fetele sunt in Romania , si au viza de sedere valabila pana in Noiembrie 2013.

Am fost azi la 'Oficiul Roman pentru Imigrari', in Braila (orasul in care locuiesc) pentru a face formele de extindere a vizelor. Mi s-a spus ca nu se poate face extinderea vizei, dar ca se poate ca sotia sa obtina permis de sedere in Romania, iar pentru fiica mea nu pot elibera un permis de sedere pe motiv ca are si cetatenie Romana si detine pasaport Romanesc,..dar acest lucru i-ar lua definitiv dreptul fiicei mele de a se intoarce vreodata in China, din moment ce in China nu este legal ca o persoana sa detina o alta nationalitate pe langa cea Chineza. Si in China e musai sa se intoarca cu pasaportul chinez (cu viza de sedere valabila pe perioada cat a stat in Romania), ca sa fie in termenii legali.

Am incercat sa explic personalului de la ORI situatia, in schimb nu am fost inteles si nu a fost cale de intelegere fireasca a situatiei. Au spus ca in China o fi taraba, dar in Romania nu e..

Ma tem ca nici extinderea vizei pe pasaportul chinezesc nu va fi posibila pentru fiica mea.

In acest moment va scriu, pentru ca nu stiu cum sa procedez si mai ales ca dumneavoastra, puteti cunoaste situatia etalata de mine mai sus, si sunteti la curent cu legislatia in vigoare in acest caz.

Doresc sa gasesc o cale rezonabila si legala prin care fiica mea sa poata calatori fara probleme in China dar sa poata locui si in Romania .

As aprecia mult sfatul dumneavoastra si mai ales, deschiderea catre o solutie care sa nu afecteze nici o parte.

Multumesc anticipat pentru timpul pe care l-ati petrecut citind aceste randuri si pentru raspunsul prompt cu care ma veti putea onora.

Cu Respect,
MD.

27 Sep 2013- 11:45 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
sfat

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

recomandam sa consultati serviciul consular romanesc, precum si in circumstanele corespunzatoare sa depuneti o plingere.

 Cu respect,

 Echipa Viza.md

1 Noi 2013- 06:46 după amiază
Anonymous
b ziua. la ce perioada pot

b ziua. la ce perioada pot obtine o a doua viza in belgia daca prima sa terminat pe 22 august

15 Sep 2013- 04:47 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Belgia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Calculati corect termenul de sedere. Tineti cont ca aveti dreptul doar la 90 de zile pe parcusrul a 180 zile (incazul vizie de tip C)                                                           

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

1 Noi 2013- 06:42 după amiază
Anonymous
Viza SUA

Buna ziua. Va rog sa ma ajutati cu cateva informatii. Logodnicul meu a plecat in SUA, printr-un contract de munca. Eu vreau sa ajung acolo pentru a munci, dar nu dorim sa ne stabilim acolo, ci sa muncim cativa ani pentru a putea deschide aici o afacere. Cel putin la acest moment nu s-a pus problema sa ne stabilim definitiv acolo. In cazul in care ne casatorim pot obtine viza mai usor? Eu am un copil mic si va trebui sa il las in tara, cel putin pana gasesc acolo un loc de munca stabil. Prietenul meu va incerca sa imi gaseasca un loc de munca, desi nu cred ca va fi usor, eu fiind acum in Ro. Va rog ajutati-ma cu un raspuns.

11 Sep 2013- 03:06 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza SUA

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

recomandam sa prezentati informatii corecte si documente justificative scopului plecarii. Casatoria nu faciliteaza eliberarea vizei.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

1 Noi 2013- 06:48 după amiază
Anonymous
Viza in Irlanda si Belgia

Buna. doresc sa fac o calatorie cu avionul sa vizitez rudele mai intii in Belgia apoi in Irlanda. Spuneti va rog daca ambele state intra in shengen? Si unde trebuie sa ma adresez sa obtin vizele respective pentru aceste tari?

4 Sep 2013- 01:13 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat

Este necesar sa aplicati pentru viza!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

1 Noi 2013- 06:50 după amiază
Anonymous
permis de sedere

buna ziua, sunt cet. RM si detin permis de sedere membru de familie al cet. roman.as putea pleca in italia fara insotire?mersi anticipat.

29 Aug 2013- 12:57 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
calatorie minor

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Minorii calatoresc fara insotitor doar cu acordul reprezentantului legal!

Cu respect,

Echipa Viza.md

1 Noi 2013- 06:52 după amiază
Anonymous
durata cererea vizei

buna seara,

sunt deja cetateana portugheza. mi-am invitat prietena de pe 15 august puna pe 15 septembrie.

Ea nu reuseste sa depuna actele 2 saptamini inainte dar numai pe data 29 august. (Cererile se vor depune cu cel putin 2 saptamani inainte de inceperea calatoriei.)

Viza de scurta durata pentru prieteni poate fi ceruta pe cit timp? Puteam sa o cer pe 30 de zile numai sau puteam sa o cer pe 6 luni?

Dupa logica - daca la ambasada persoana cere presupunem viza cu durata de 90 de zile iar concediul la serviciu e normal de 30 de zile - care o sa fie rezultatul?
sau daca persoana are negot propriu inseamna casi poate lua concediu de 90 de zile?

multumesc

Lina

22 Aug 2013- 11:42 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Daca este prima calatoria in spatiul Schengen a persoanei invitate de Dstra, este putin probabil ca viza sa fie deschisa pe o perioada indelungata.

 Important este sa prezinte  informatii corecte si documente justificative scopului plecarii.

Incercati!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

23 Aug 2013- 05:42 după amiază
Anonymous
Viza tip C

Buna ziua ..Am asa o intrebare la dumneavoastra ...Am viza de tip C italiana , valabila un an cu multi intrari .Am stat 6 luni in Italia si cineva mi-a zis ca deja numai pot pleca in Italia pentru ca trebuia sa ies din tara la 90 de zile .Este adevarat?

Multumesc .

12 Aug 2013- 07:15 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza 90 de zile sejur

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 Verificati atent perioada de sejur indicata in viza. Daca nu ati parasit teritoriul italian in termenii indicati, o sa suportati sanctiunile corespunzatoare: Interdictie de intrare.

 Cu respect,

 Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 01:40 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 09/08/2013
Puncte: 0
viza D romania

Buna ziua,
am si eu o intrebare, va rog sa ma ajutati.
Am fost admisa la facultate in Bucuresti, pana primesc toate actele necesare pentru viza D dureaza, le voi avea la sfarsit de august inceput de septembrie, stiu ca dureaza 30 de zile pana obtin viza, deci ar trebui sa ma programez pentru prima saptamana a lui septembrie. Problema e ca am deja pachetul turistic pentru vacanta in afara, si as reveni in tara abia pe la mijlocul lunii septembrie, si pentru a evita o absenta de aproape o luna de la studii, as vrea sa stiu daca e posibil sa depuna actele pentru viza mama pentru mine ( pe baza de procura), tin sa precizez ca detin 2 pasapoarte fiind in trecut insotitor de bord, astfel unul din ele ramane acasa.

multumesc anticipat
o zi buna!

9 Aug 2013- 02:53 după amiază
Anonymous
Buna ziua!spuneti-mi va

Buna ziua!spuneti-mi va rog,pot pleca in Belgia cu copil de 3 ani avînd Viza Turistica in Ungaria?as vrea sa vad Bruxellul!pot pleca la avion direct in Bruxelles sau e obligatoriu sa trec prin Ungaria?

30 Ian 2014- 01:48 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza prin procura

Nu este posibil. Actele se depun de catre solicitatnt. Prezenta solicitantului de viza este obligatorie!

21 Aug 2013- 01:41 după amiază
Anonymous
xx

Buna ziua ..Mi-am deschis viza shenghen de tip C valabila pe un an ,numarul de intrari ..Mult ...Durata del soggiorno-90.Mi-a zis cineva ca daca nu ies din tara la 3 luni ...deja viza nu mai este valabila ..Eu vreu sa plec iar in Italia si mi-i frica deoarece nu am iesit din tara la 3 luni Dar cind am venit nu am avut nici o problema la vama ...Multumesc !!

8 Aug 2013- 11:26 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 Verificati atent perioada de sejur indicata in viza. Daca nu ati parasit teritoriul italian in termenii indicati, o sa suportati sanctiunile corespunzatoare: Interdictie de intrare.

 Cu respect,

 Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 01:42 după amiază
Anonymous
visa cu mai multe intrari

Buna ziua !
cum procedez daca am nevoie de visa cu mai multe intrari in EU? Am decis sa calatoresc in europa ,si nu numai intr-o tara ci in mai multe . Stiu ca exista asa tip de visa numai ca nu inteleg unde pot depune actele necesare ? Intrebarea e daca pot depune la oricare din ambasadele EU sau exista o alta metoda?

6 Iul 2013- 01:07 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza EU

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Aplicati pentru viza la Ambasada statului Schengen in care o sa fie efectuata prima calatorie (prim intrare)

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 01:44 după amiază
Anonymous
Cum procedez cu documetele de studii?

Bună. Sunt cetățean al Moldovei și aș vrea să beneficiez de viza Shengen pentru a face o vizită în Grecia unei rude de gradul I, dar în documentele necesare este și documentul de lucru/studii, precum și acoperirea cheltuielilor. Eu numai am susținut Bacalaureatul, deci nu mai sunt elev, dar nici student încă, nici nu sunt implicată momentan în cîmpul muncii ( de unde rezultă că eu, de sinestătător, nu-mi pot asigura cheltuielile). Deci, spuneți-mi vă rog cum procedez.. O zi bună.

28 Iun 2013- 08:56 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Grecia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

prezentați și descritei circumstantele asa cum sint ele la moment. Da, lipsa unui loc de muncă este un dezavantaj insă  va fi necesar să formulați un  răspuns referitor la sursa de întreținere a Dvstră, ș.a.

Prezentați consulului informații corecte și justificative scopului plecării.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

3 Iul 2013- 12:14 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 13/04/2013
Puncte: 0
Viza Schengen

Buna ziua! As dori sa stiu daca aflindu-ma in Belgia cu o viza Schengen as putea vizita Romania pentru o perioada de 4 zile si pe urma sa ma intorc inapoi in Belgia.

Va multumesc anticipat.

20 Iun 2013- 04:14 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Schengen tranzit Romania

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Viza Schengen vă permite doar tranzitarea teritoriului Romaniei timp de 5 zile.

Curespect,

Echipa Viza.md

26 Iun 2013- 05:27 după amiază
Anonymous
mijloace financiare necesare pentru deschiderea vizei franceze

buna ziua!

spuneti-mi, va rog, ce suma trebuie sa am in contul bancar pentru a-mi deschide viza de scurt sejur in Franta?

va multumesc anticipat!

20 Iun 2013- 02:57 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
mijloace financiare

Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro

2 Iul 2013- 05:11 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Franta

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Conditiile  pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Curespect,

Echipa Viza.md

26 Iun 2013- 05:26 după amiază
Anonymous
viza

Buna ziua.As vrea sa stiu ce fel de viza am nevoie p-ru a putea calatori in UE pe termen lung in baza unui contract de munca?si ce fel de acte as avea nevoie,termenul eliberarii si pretul vizei?multumesc anticipat

18 Iun 2013- 11:17 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza D

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Este necesar să obțuneți viza de tip D.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 http://www.viza.md/get-viza

 Cu respect,

Echipa Viza. md

26 Iun 2013- 05:24 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.