Înregistrarea căsătoriei

 

 

Pentru înregistrarea căsătoriilor la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să depună, cu cel puţin 1 lună înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele documente:

 

1. Buletinele de identitate;
2. Certificatele de naştere;
3. Actul de stare civilă (care are termen de valabilitate de trei luni de la data emiterii), după caz;
4. În cazul în care nu este prima căsătorie – urmează să fie prezentat certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, deces, ş.a.).


Actele de stare civilă prezentate (naştere, stare civilă, divorţ, etc.) din Republica Moldova, nu necesită a fi legalizate sau apostilate.


Prezentarea certificatelor privind cazierele judiciare nu este necesară.

 

Căsătorie cu participarea cetăţenilor străini


Cetăţeanul străin, doritor de a înregistra căsătoria la ambasadă sau oficiul consular al Republicii Moldova, urmează să prezinte următoarele documente:


1. paşaportul naţional;
2. certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar, văduv, divorţat);
3. certificat de naştere;
4. document ce dovedeşte încetarea căsătoriei (certificat de deces, divorţ, hotărîrea de judecată privind declararea căsătoriei nule sau extrasul de pe actul de căsătorie cu menţiunea căsătoriei nule, hotărîre de judecată privind desfacerea căsătoriei – dacă în statul respectiv dovada divorţului se efectuează numai în acest fel), dacă acesta există;
5. document ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrării căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin. Imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv competentă, de evidenţă şi documentarea populaţiei şi/sau de înregistrarea faptelor de stare civilă.


Prezentarea certificatelor privind cazierele judiciare nu este necesară. 


Concomitent, documentele prezentate, suportînd procedura de legalizare/apostilare (după caz), urmează a fi însoţite de traduceri în limba de stat (din paşaportul naţional se vor traduce doar paginile care conţin date de identitate, alte acte importante pentru examinarea declaraţiei de căsătorie).


Taxa consulară: 50 Euro +servicii aferente


Prezența personală a viitorilor soţi pentru depunerea declaraţiei este obligatorie.

 

Attached files: