HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM PENTRU APROBAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE CU PRIVIRE LA INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA

26.02.2011

 

 

 

 

 

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1524
din  29.12.2007

pentru aprobarea Strategiei de comunicare cu privire
la integrarea europeană  a Republicii Moldova

Publicat : 18.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 66

În scopul distribuirii adecvate şi sistematice a informaţiei despre Uniunea Europeană, asigurării accesului publicului la mai multe surse de informaţie cu referire la UE şi oferirii de posibilităţi cetăţenilor Republicii Moldova de a participa activ la procesul de integrare europeană, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă:

 1. Strategia de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova, conform anexei nr.1;
 2. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2008, conform anexei nr.2.
 3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, cu consultarea şi implicarea reprezentanţilor structurilor societăţii civile:
 • vor întreprinde măsuri eficiente în vederea realizării integrale a liniilor directorii prevăzute în Strategie şi în Planul de acţiuni;
 • vor informa trimestrial Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pe parcursul implementării Strategiei, despre situaţia privind executarea prevederilor Strategiei, inclusiv despre necesitatea  actualizării obiectivelor trasate.
 1. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va monitoriza procesul de implementare a Strategiei şi nivelul de implementare a proiectelor de acte normative elaborate în acest sens şi va raporta semestrial Guvernului despre executarea prezentei hotîrîri.
 2. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.


    Prim-ministru                                                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor
    externe şi integrării europene                                                             Andrei Stratan

    Nr. 1524. Chişinău, 29 decembrie 2007.

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1524
din 29 decembrie 2007

 

Strategia de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova
I. Prefaţă

Strategia de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova (în continuare - Strategie) are scopul de a asigura distribuirea adecvată şi sistematică a informaţiei despre Uniunea Europeană, accesul publicului  larg la mai multe surse de informaţie cu referire la UE şi de a oferi posibilităţi cetăţenilor Republicii Moldova pentru a participa mai activ la procesul de integrare europeană.

1.1. Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova

Geneza situaţiei existente / descrierea procesului de integrare europeană

Acordul de parteneriat şi cooperare reprezintă cadrul legal pentru cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acordul a fost semnat la 28 noiembrie 1994 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pe o durată de 10 ani. El constituie baza de colaborare cu UE în sectoarele politic, comercial, economic, juridic, cultural şi ştiinţific şi are drept obiectiv sprijinirea Republicii Moldova pentru atingerea următoarelor obiective:

 •    consolidarea democraţiei şi supremaţiei legii, garantarea protecţiei drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale prin crearea unui cadru adecvat pentru dialogul politic;
 •    dezvoltarea durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie la economia de piaţă prin stimularea schimbului comercial, a investiţiilor şi a relaţiilor economice favorabile.

 

Relaţiile Republica Moldova - Uniunea Europeană sînt instituţionalizate prin crearea următoarelor structuri responsabile pentru dezvoltarea dialogului politic şi monitorizarea autorităţilor publice centrale: 1) Consiliul de Cooperare, 2) Comitetul de Cooperare (guvernamental), 3) Comitetul Parlamentar de Cooperare şi 4) subcomitetele de cooperare.


Republica Moldova a semnat Planul de Acţiuni Republica Moldova  - Uniunea Europeană  (în continuare - Planul de Acţiuni RM - UE) la 22 februarie 2005, la Bruxelles. Planul de Acţiuni RM - UE este un document care conţine obiective strategice şi acţiuni specifice pentru atingerea acestora. Implementarea acestui Plan va consolida considerabil procesul de armonizare a legislaţiei moldoveneşti la standardele UE. Implementarea eficientă a obiectivelor şi a acţiunilor din cadrul Planului de Acţiuni RM - UE creează condiţii favorabile pentru extinderea relaţiilor cu UE.
   

Integrarea europeană constituie prioritatea politicii interne şi externe a statului
Politica curentă de integrare europeană a Republicii Moldova se bazează pe doi piloni: (i) implementarea Planului de Acţiuni RM - UE şi (ii) valorificarea posibilităţilor Republicii Moldova de participare la toate iniţiativele regionale, în special, la Consiliul Regional de Cooperare (Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est), Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (PCESE) şi Acordul CEFTA modificat (Acordul de liber schimb central european). Acestea sînt două direcţii principale ale procesului de integrare europeană a Republicii Moldova care se completează reciproc.


La nivel instituţional a fost creat un mecanism de coordonare şi monitorizare a implementării Planului de Acţiuni RM - UE, prin instituirea a patru comisii interministeriale, a căror activitate este coordonată de patru ministere specializate. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene are rolul de monitorizare şi coordonare a tuturor activităţilor care au drept scop implementarea Planului de Acţiuni RM - UE.   

 

1.1.1. Progrese obţinute în procesul implementării Planului de Acţiuni RM-UE
Anul 2005 a fost unul de început pentru implementarea Planului de Acţiuni RM - UE, atît în ceea ce priveşte mecanismele şi structurile de coordonare, cît şi sub aspectul procesului de realizare propriu-zisă a prevederilor sale. În anul 2006, mecanismele instituite şi acţiunile de implementare lansate au început să dea rezultate. Totodată, anul 2006 a relevat mai pregnant complexitatea reformelor solicitate de Planul de Acţiuni şi, respectiv, a problemelor care trebuie depăşite în acest sens. În unele cazuri, complexitatea problemelor ce urmau a fi soluţionate era accentuată de anumite conjuncturi externe care s-au format anterior.

 

Raportul de Progres al Comisiei Europene privind implementarea de către Republica Moldova a Planului de Acţiuni RM - Uniunea Europeană, primul raport de acest gen publicat de UE, reflectă evoluţia realizării prevederilor acestui document atît prin prisma progreselor, cît şi a domeniilor problematice, sub aspectul rezultatelor înregistrate.   


Cele mai semnificative rezultate obţinute în cadrul relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE, de la semnarea Planului de Acţiuni RM - UE, au fost:

 •     desemnarea Reprezentantului special al UE pentru Republica Moldova;
 •     instituirea Delegaţiei Comisiei Europene la Chişinău;
 •     includerea UE şi SUA cu statut de observatori în procesul de negociere a conflictului transnistrean;
 •     lansarea Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la frontiera dintre Republica Moldova şi Ucraina;
 •     includerea Republicii Moldova (de la 1 ianuarie 2006) pe lista statelor care beneficiază de sistemul generalizat de preferinţe (SGP+);
 •     finalizarea negocierilor şi parafarea la 25 aprilie 2007 şi semnarea la 10 octombrie 2007 a Acordului privind facilitarea regimului de vize şi a Acordului privind readmisia     persoanelor, care  prefigurează pentru prima data un cadru mai avansat de cooperare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acordurile, pe de o parte, facilitează călătoriile cetăţenilor moldoveni în spaţiul Uniunii Europene, iar, pe altă parte, stabilesc un nou mecanism comun care va permite cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale. Ambele oportunităţi reprezintă etape cruciale pentru atingerea obiectivului final al Republicii Moldova - stabilirea unui regim fără vize pentru cetăţenii moldoveni;
 •     inaugurarea oficială a Centrului Comun de Vize care eliberează vize în baza invitaţiilor din partea Ungariei, Austriei, Sloveniei şi Letoniei, alte state europene examinînd posibilitatea de aderare la acest Centru.


Au fost înregistrate progrese în procesul de consolidare a stabilităţii şi a sporirii eficienţei instituţiilor de stat, fiind atestat un nivel înalt de cooperare între instituţiile publice centrale, Parlamentul, Guvernul şi Preşedinţia Republicii Moldova. Există un consens politic cu privire la realizarea a două obiective prioritare ale statului: integrarea europeană şi reintegrarea statului.


La 24 martie 2005 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declaraţia cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene. Aceasta stipulează consensul fracţiunilor parlamentare în ceea ce priveşte promovarea treptată şi ireversibilă a cursului strategic al integrării europene. Ca urmare a acestei Declaraţii, Parlamentul a adoptat mai multe măsuri legislative importante pentru consolidarea democraţiei şi a statului de drept în Republica Moldova, care au fost elaborate cu participarea societăţii civile şi a opoziţiei.


La 4 mai 2006, în cadrul Summit-ului de la Thessaloniki, Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru cu drepturi depline  al Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. Astfel, a fost confirmată apartenenţa Republicii Moldova la regiunea Europei de Sud-Est, atît din punct de vedere geografic, cît şi politic.
  

  1.1.2. Obiective ce ţin de  la implementarea Planului de Acţiuni RM - UE
Eforturile Republicii Moldova sînt orientate spre implementarea integrală şi în termenele prevăzute a Planului de Acţiuni RM - UE, ceea ce serveşte drept modalitate de avansare a procesului de integrare europeană.

 

Moldova percepe Planul de Acţiuni RM - UE drept un instrument de  creare a condiţiilor necesare pentru a obţine un statut calitativ nou în raport cu Uniunea Europeană, care va prevedea clar perspectiva europeană a ţării.


Obiectivele generale ale Planului de Acţiuni RM - UE cuprind angajamente comune faţă de respectarea valorilor comune şi implementarea reformelor politice, economice, instituţionale etc.


Unul dintre obiectivele importante ale implementării Planului de Acţiuni RM - UE ţine de soluţionarea conflictului transnistrean. Regiunea transnistreană a Republicii Moldova este regiunea de est a statului, controlată de un regim separatist, anticonstituţional şi nerecunoscut. 


UE este implicată în procesul de negocieri privind soluţionarea politică a acestui conflict, avînd statut de observator în formatul “5@2”. Formatul 5@2 constă din Ucraina, Rusia, OSCE - în calitate de mediatori; UE şi SUA - în calitate de observatori; Chişinău şi Tiraspol. UE participă, de asemenea, la consolidarea securităţii şi a controlului adecvat la frontiera dintre Moldova şi Ucraina (460 km din hotar nu sînt controlaţi de Moldova, din cauză  că regimul transnistrean nu permite accesul autorităţilor moldovene pe teritoriul controlat de administraţia separatistă), prin intermediul Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontiera dintre Republica Moldova şi Ucraina, care şi-a început activitatea în decembrie 2005. Misiunea respectivă exercită un impact pozitiv asupra dialogului dintre Moldova şi Ucraina în ceea ce ţine de managementul frontierei, organizînd cu regularitate şedinţe, oferind asistenţă şi monitorizînd controlul de frontieră şi vamal în cadrul punctelor de trecere.

 

II. Strategia de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova

Moldova se confruntă cu două provocări importante: prima - prezentarea informaţiei despre UE şi a valorilor europene cetăţenilor săi - Strategia de Comunicare internă UE şi a doua - prezentarea informaţiei despre Moldova cetăţenilor Uniunii Europene - Strategia de comunicare externă Uniunea Europeană, ambele strategii - avînd multe puncte de tangenţe.


În aceste condiţii şi în scopul asigurării unui proces continuu de integrare a Republicii Moldova în  Uniunea Europeană, este absolut necesară iniţierea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice din Moldova asupra aspectelor ce ţin de UE, stimulare a unui interes mai mare şi iniţiere a unor dezbateri cu cetăţenii. Pentru atingerea acestor obiective, există un factor crucial care se referă la cunoştinţele de bază în domeniul afacerilor UE şi oferirea unui acces cît mai larg la informaţia despre UE.


Luînd în considerare faptul că integrarea europeană reprezintă prioritatea numărul unu pentru Guvernul Republicii Moldova, Strategia de comunicare internă UE sugerează metodele şi mijloacele prin care poate fi îmbunătăţită situaţia, oferîndu-le cetăţenilor Republicii Moldova posibilitatea de a participa mai activ în acest proces.


Concomitent, există o necesitate stringentă de a acorda o atenţie deosebită informării populaţiei din regiunea transnistreană referitor la procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Aceasta poate necesita o strategie specială şi instrumente de implementare.  


Regimul transnistrean controlează regiunea prin intermediul unui mecanism bine pus la punct de servicii de securitate, ce suprimă iniţiativa civică sau politică şi care nu sprijină politica promovată de conducerea Republicii Moldova. Aceasta a condus la încălcarea gravă a drepturilor şi libertăţilor omului, în special, a libertăţii de exprimare şi a libertăţii de asociere. Regimul a stabilit monopol asupra mass-media, folosind pe larg propaganda şi manipulînd opinia publică. Mai detaliat acest aspect este abordat în Raportul OSCE cu privire la libertatea mass-media în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
   

2.1. Strategia de comunicare externă UE
Principalul obiectiv al Strategiei de comunicare externă UE este  sensibilizarea mai largă a  instituţiilor şi  populaţiei UE cu referire la Republica Moldova în general şi prezentarea Republicii Moldovei în calitate de stat european atractiv  cu aspiraţii puternice de a îndeplini toate criteriile pentru a deveni stat-membru al Uniunii Europene în particular.   

 

2.1.1. Obiective
 Moldova, în calitate de stat european, se numără printre statele care aspiră:

 •     pe termen scurt - la fundamentarea instituţiilor democratice, a statului de drept şi a drepturilor omului în Republica Moldova, în conformitate cu practica, principiile şi     standardele Uniunii Europene, prin realizarea angajamentelor stabilite în Planul de Acţiuni RM - UE, creînd premise pentru recunoaşterea oficială de către Uniunea Europeană a perspectivei europene a Republicii Moldova;

    pe termen mediu - la ridicarea relaţiilor Republica Moldova - Uniunea Europeană  la un nivel calitativ nou, care ar presupune integrarea graduală a Republicii Moldova în instituţiile europene, în vederea obţinerii treptate a celor patru libertăţi ale Comunităţii Europene: libertatea circulaţiei persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului;

 •     pe termen lung - la demararea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, luînd în considerare experienţa altor state din Europa de Sud-Est;
 •    în final - la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.    


    În contextul realizării obiectivelor enumerate, Strategia de comunicare externă UE se va axa pe asigurarea formulării şi direcţionării unei comunicări eficiente cu UE, cu instituţiile acesteia, precum şi cu cetăţenii europeni.
  

  2.1.2. Grupuri-ţintă
Orice mesaj transmis de către autorităţile moldoveneşti peste hotare presupune o audienţă bine definită. Pentru atingerea obiectivului Strategiei de comunicare externă, care are drept scop promovarea Moldovei în calitate de stat european şi pentru care integrarea europeană reprezintă o prioritate a politicii externe şi interne, sînt stabilite următoarele grupuri ţintă:

 •     Consiliul Uniunii Europene;
 •     Comisia Europeană;
 •     Parlamentul European;
 •     statele-membre, inclusiv reprezentanţele permanente ale acestora la Bruxelles;
 •     alte state candidate;
 •     lideri de opinie de la Bruxelles;
 •     grupuri de interes care activează la nivel european (asociaţii europene, comitete ale regiunilor etc.);
 •     lobby-ştii şi formatorii de opinie;
 •     presa internaţională;
 •     comunitatea europeană de afaceri;
 •     publicul larg şi grupurile-ţintă specifice din rîndurile cetăţenilor europeni.

   

2.1.3. Mesajul de comunicare
Moldova este un stat european prin excelenţă, iar revenirea ei plenară în componenţa familiei europene nu este altceva decît repararea unui adevăr istoric.
   

2.1.4. Metodele şi instrumentele de informare
În contextul implementării Strategiei de comunicare externă vor fi implicaţi:

 •     Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova;
 •     Misiunea Republicii Moldova pe lîngă Comunităţile Europene;
 •     alte misiuni diplomatice ale Moldovei în UE şi în statele candidate;
 •     moldovenii care activează şi locuiesc în spaţiul Uniunii Europene;
 •     oameni de ştiinţă, cercetători, prin cooperarea acestora cu universităţile europene;
 •     tinerii care studiază în ţările UE şi alţii.
 •     Principalii subiecţi vor fi antrenaţi în:
 •     elaborarea Strategiei de comunicare externă, stabilind paşii concreţi, audienţa-ţintă, durata şi bugetul;
 •     organizarea vizitelor  jurnaliştilor străini în Moldova şi viceversa;
 •     asigurarea activităţilor de lobbysm în cercul liderilor europeni de opinie;
 •     efectuarea unei munci rezultative pentru stabilirea contactelor în domeniul diplomatic;
 •     desfăşurarea unei activităţi eficiente cu media internaţională;
 •     prezentarea acţiunilor şi rezultatelor concrete publicului, care conduc spre integrarea europeană;
 •     evidenţierea progreselor Moldovei în domeniul dezvoltării economice;
 •     prezentarea Moldovei drept o ţară pe deplin democrată şi stabilă;
 •     alegerea unui logou atractiv pentru prezentarea Moldovei peste hotare;
 •     organizarea şi susţinerea diferitelor prezentări ale Moldovei din punct de vedere economic, cultural şi turistic etc.;
 •     susţinerea participării Moldovei în cadrul congreselor şi expoziţiilor internaţionale etc.


Strategia de comunicare externă va cuprinde mecanisme de monitorizare a mass-media şi a sondajelor de opinie regulate privind calitatea imaginii Moldovei în UE, precum şi, individual, în statele-membre ale UE.
   

2.1.5. Identificarea partenerilor
În scopul iniţierii unei comunicări externe eficiente cu UE şi statele- membre ale acesteia, se vor intensifica relaţiile cu partenerii internaţionali ai Moldovei. Se impune iniţierea strategiei de comunicare individuală şi specifică pentru toţi partenerii identificaţi, care vor avea un rol crucial în cadrul prezentei Strategii şi în acordarea unui sprijin în procesul de integrare europeană.
   

2.2. Strategia de comunicare internă
Guvernul Republicii Moldova a declarat integrarea europeană drept obiectiv strategic al politicii externe a ţării.


Lipsa informării adecvate a populaţiei şi a unei politici de comunicare durabile este unul din principalele motive ale cunoaşterii insuficiente de către publicul din Moldova a problemelor comunităţii europene.


Comunicarea va avea un caracter deschis, va fi transparentă şi orientată spre cetăţeni. Prin asigurarea unei strategii bine coordonate, se vor aduce beneficii considerabile Republicii Moldova.Comunicarea are drept scop intensificarea legăturilor dintre cetăţenii Republicii Moldova şi cei ai statelor-membre ale Uniunii Europene/ţărilor candidate, precum şi îmbogăţirea cunoştinţelor persoanelor privind cooperarea cu UE.


Prezenta Strategie are următoarele caracteristici:

 •     informativă - distribuirea extensivă a materialelor informative publicate, folosind diverse canale de distribuţie - reţeaua de transport urban, bănci, biblioteci, calea ferată naţională, poşta naţională, şcoli, centre de informare, pagina web a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;
 •     educaţională - organizarea atelierelor de lucru, instruirea periodică, organizarea de lecţii etc. pentru anumite grupuri-ţintă;
 •     explicativă - detalierea informaţiilor prin programe educaţionale de televiziune, radio şi alte mijloace de informare în masă, prezentări, întîlniri cu publicul etc.;
 •     cognitivă - organizarea discuţiilor, meselor rotunde, conferinţelor, atelierelor de lucru, întîlnirilor în regiuni etc.;
 •     multiaspectuală - furnizarea de informaţii cu privire la integrarea Moldovei în UE în context cu alte subiecte europene.

   

 2.2.1. Scopul Strategiei
Scopul prezentei Strategii este de a răspunde solicitărilor de informaţii despre dialogul Republica Moldova  - Uniunea Europeană şi implicaţiile acestuia pentru ţară, cu următoarele obiective specifice: formarea bazei procesului de planificare în temeiul analizei cunoştinţelor actuale, precum şi formarea bazei necesare de informaţii în rîndurile publicului larg în temeiul analizei cunoştinţelor posedate. În lumina obiectivelor generale expuse mai jos, se vor stabili scopuri operative, atenţia fiind concentrată asupra grupurilor-ţintă pentru activităţi individuale. Acestea se vor referi la proiectul de comunicare generală, avînd un interes special pentru iniţiativele îndreptate spre mass-media moldoveneşti şi publicul larg.
   

2.2.2. Obiectivele Strategiei
Obiectivul  primordial al Guvernului Republicii Moldova este de a asigura o mediatizare a  implementării eficiente a prevederilor documentelor bilaterale moldo-comunitare care promovează dezvoltarea relaţiilor Republica Moldova  - UE.

 

Toate măsurile întreprinse de Guvernul Republicii Moldova au drept scop  aprofundarea şi  apropierea graduală a Moldovei de valorile europene, ceea ce se va solda, în ultimă instanţă, cu integrarea deplină în UE.

 

 Obiectivele generale sînt orientate spre:

 •     conştientizarea problemelor prioritare ale Republicii Moldova cu privire la integrarea europeană atît în ţară, cît şi peste hotare;
 •     ridicarea nivelului de cunoştinţe şi de înţelegere de către public a Uniunii Europene, a problemelor ce ţin de relaţiile Republica Moldova  - UE, a Planului de Acţiuni RM - UE etc.;
 •     contribuirea prin procesul educaţional la atingerea scopului de lungă durată de creştere a nivelului de conştientizare a proiectului UE şi a valorilor europene, în special, de către public şi autorităţile locale, profesori,  elevi şi studenţi,  societatea civilă, mass-media etc.;
 •     conştientizarea de către populaţie a faptului că integrarea europeană este o problemă prioritară pentru Republica Moldova;
 •     iniţierea unui dialog eficient şi relevant cu cetăţenii şi stabilirea de relaţii cu aceştia, luîndu-le în seamă necesităţile;
 •     asigurarea unei informaţii accesibile privind UE pentru populaţie, atît pentru publicul larg, cît şi pentru cel specializat;
 •     stimularea interesului faţă de problemele Uniunii Europene;
 •     susţinerea procesului de implementare a documentelor bilaterale Republica Moldova - UE, a Planului de Acţiuni RM - UE, care se află în etapa finală, inclusiv prin      argumentarea reformelor dificile, însă necesare;
 •     stimularea mass-media de a se implica în dezbateri cu referire la subiectele legate de Europa;
 •     implicarea liderilor de opinie în dezbateri ce abordează tematici legate de Europa;
 •     studierea evoluţiei opiniei publice, odată cu abordarea de către mijloacele de informare în masă a problemelor UE în Moldova.


În contextul implementării prezentei Strategii în Moldova, o atenţie sporită va fi acordată colaborării cu instituţiile abilitate din statele-membre ale Uniunii Europene, precum şi cu principalele instituţii europene. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene îşi va axa activitatea pe promovarea priorităţilor naţionale strategice, în special a obiectivului de integrare europeană, identificînd parteneri concreţi şi considerînd cele mai convenabile modele.
   

2.2.3. Grupurile-ţintă
Grupuri-ţintă potenţiale şi evidente
Activităţile organelor de presă, de informare şi culturale în Moldova şi în străinătate vor fi realizate, implicînd următoarele grupuri-ţintă:

 •     distribuitorii de informaţie: organele de presă, organele centrale de specialităţi ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale,  reţelele de agenţii centrale la nivel local, organizaţiile pedagogice, profesorii, ofiţerii locali de informare, bibliotecile, asociaţiile studenţeşti, asociaţiile oamenilor de afaceri etc.;
 •     formatorii de opinie: jurnalişti moldoveni şi străini, politicieni, academicieni, reprezentanţi ai ONG-urilor; alte grupuri-ţintă etc.;
 •    publicul larg: persoanele tinere de vîrsta 15+, persoanele interesate/ neinteresate, consumatorii mij­loa­celor de informare etc.

  

2.2.4. Descrierea activităţilor de  implementare a obiectivelor prezentei Strategii 
Planul de acţiuni anexat este principalul mecanism de implementare a prezentei Strategii şi include obiectivele, acţiunile propriu-zise de implementare, perioada concretă de timp şi disponibilităţile bugetare.

 

În scopul asigurării unei implementări eficiente a Strategiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, anual, în urma consultării cu partenerii de implementare în cadrul Grupului de experţi şi Comisiei de consultare, va actualiza prevederile Planului de acţiuni şi îl va prezenta Guvernului Republicii Moldova spre aprobare către 1 septembrie a fiecărui an pînă în anul 2010 (termenul de finalizare a prezentei Strategii).
  

2.2.4.1. Studiul sociologic
Prezenta Strategie, pentru a fi mai eficientă, necesită o informaţie substanţială de date sociologice reprezentative şi analiza lor. Un asemenea studiu sociologic / cercetare complexă va include:

 •     analiza secundară a datelor disponibile obţinute în urma studiului opiniei publice;
 •     studiul sistematic al opiniei publice - aşa-numitul Omnibus, inserînd informaţii privind Republica Moldova şi UE, o serie de întrebări vizînd diverse probleme ce ţin de Uniunea Europeană etc. Respondenţii vor fi aleşi prin metoda de selectare proporţională. Omnibus-urile reprezintă o sursă de furnizare a informaţiilor de bază şi evaluare a impactului activităţilor instituţiilor implicate în realizarea prezentei  Strategii în cadrul programului de informare despre integrarea europeană şi campania de marketing al instrumentelor de informare. Omnibus-ul va fi materializat lunar prin opinia unui grup reprezentativ din 900 de persoane cu vîrste de peste 15 ani;
 •     interviuri detaliate cu experţi (30 de dialoguri cu politicieni de vază, oameni de afaceri şi personalităţi din regiuni - alcătuind împreună un minim de 100 de interviuri). Interviurile vor fi realizate cu 30 (cel puţin) de respondenţi din fiecare grup-ţintă. Un alt rezultat necesar va fi dedus prin studierea detaliată a argumentelor oferite de respondenţi;
 •     studiul şi analiza detaliată a opiniei publice privind UE şi informaţiile cu privire la necesităţile grupurilor corespunzătoare. Studiul şi analiza detaliată a opiniei publice cu privire la Uniunea Europeană vor cuprinde toate domeniile aferente procesului de integrare europeană a Moldovei (avantaje, dezavantaje, disponibilitatea informaţiei despre UE, încrederea în instituţiile UE etc.). Acestea vor insera identificarea grupurilor-ţintă corespunzătoare pentru prezenta Strategie şi vor identifica necesităţile lor de informare. Respondenţii cu vîrsta de 15+ ani vor fi aleşi prin metoda de selectare proporţională.

 

2.2.4.2. Logo-ul prezentei Strategii
 Prezenta Strategie va dispune de propriul logou.


Logo-ul moldovenesc cu profil grafic va cuprinde toate activităţile de informare, efectuate în numele Republicii Moldova. Vor fi elaborate îndrumări speciale privind utilizarea logou-lui. Documentele vor fi şablonate pentru computatoare şi manuale în scopuri de tipar etc.


Logo-ul va fi testat în prealabil atît din punct de vedere al funcţionalităţii, cît şi al conţinutului comunicativ. Logo-ul va face parte şi va însoţi toate instrumentele de informare ale statului. Accesul la sistemul informaţional nu va fi anevoios, cetăţenii orientîndu-se şi folosindu-l fără dificultate. De asemenea, logo-ul va garanta o înaltă calitate a informaţiei oferite de către stat. Simbolul informaţiei UE va fi un garant al calităţii. Se va organiza un concurs între şcolile de artă din Moldova şi studenţi, cel mai reuşit logou fiind ales şi testat de către organul consultativ împreună cu cetăţenii. Logo-ul şi eventualul slogan ce va însoţi implementarea prezentei Strategii vor fi prezentate publicului şi mass-media, după aprobarea Planului de acţiuni anexat şi după identificarea clară a sursei de finanţare.
   

2.2.4.3. Consolidarea Serviciului de presă al Guvernului Republicii Moldova şi a celor din cadrul organelor centrale de specialitate ale  administraţiei publice ale Republicii Moldova
În contextul promovării obiectivului de integrare europeană se impune necesitatea consolidării Serviciului de presă al Guvernului Republicii Moldova şi a celor din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice ale Republicii Moldova. Aparatul Guvernului va elabora Conceptul de comunicare, ce va oferi o viziune de dezvoltare a serviciilor de presă al Guvernului şi ale celor din cadrul organelor centrale de specialitate ale  administraţiei publice. Realizarea obiectivelor prezentei Strategii necesită următoarele acţiuni prioritare: 

 •     consolidarea şi implicarea specială a Serviciului de presă al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi altor organe centrale de specialitate  ale administraţiei publice;
 •     implicarea Serviciului de presă al Guvernului în procesul de implementare a prezentei Strategii;
 •     ridicarea nivelului profesional al ofiţerilor de presă şi al purtătorilor de cuvînt (instruirea lucrătorilor mass-media, instruirea cu referire la UE, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, o cooperare mai strînsă cu jurnaliştii şi identificarea necesităţilor acestora);
 •     analiza materialelor  mass-media;
 •     monitorizarea mijloacelor de informare naţionale şi a celor din străinătate;
 •     organizarea şedinţelor pentru furnizarea informaţiilor de bază mediului jurnalistic naţional;
 •     organizarea întîlnirilor individuale ale purtătorilor de cuvînt cu jurnaliştii naţionali;
 •     publicarea cu promptitudine a comunicatelor de presă;
 •     organizarea conferinţelor de presă susţinute cu regularitate de către Guvern / ministere.

  

2.2.4.4. Instruirea colaboratorilor  din cadrul autorităţilor  administraţiei publice, în special a administraţiei publice locale
Prezenta  Strategie nu poate fi implementată fără un proces paralel de educaţie a funcţionarilor din cadrul serviciului public şi administraţiei publice locale în domeniile ce ţin de UE. Ulterior, va fi elaborată o nouă strategie scopul căreia va fi instruirea grupurilor sus-menţionate în aşa mod încît acestea să devină treptat surse de informare despre UE.


Instruirea urmează a fi organizată în cooperare cu Comisia Europeană, oficiul TAIEX, Ministerul Administraţiei Publice Locale şi diferite ONG-uri. Ar fi oportun ca centrele regionale UE să organizeze diferite seminare şi instruiri pentru lucrătorii din cadrul autorităţilor administraţiei  publice locale. Serviciul public va fi instruit în baza programului aprobat de Guvernul Republicii Moldova, cu scopul sensibilizării mai largi a  opiniei publice şi familiarizării mai eficiente a funcţionarilor publici. În acest proces  vor fi incluşi reprezentanţi ai partidelor politice, inclusiv parlamentarii moldoveni.
   

2.2.4.5. Cooperarea cu mass-media: Reacţia de răspuns din partea organelor  centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale
Procesul de monitorizare şi analiză contextuală curentă a mass-media în ceea ce priveşte informarea jurnaliştilor despre activităţile UE este destul de important. Monitorizarea paralelă şi analiza contextuală a mass-media în contextul informării jurnaliştilor despre activităţile UE oferă o imagine compactă asupra conţinutului şi structurii argumentelor folosite la tele- radiodifuziune, în mass-media imprimată sau electronică pentru Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Monitorizarea serveşte drept instrument de evaluare a eficienţei şi corectitudinii comunicărilor făcute referitor la tematicile UE relevante şi contribuie la înlăturarea impreciziilor din prezenta Strategie. Monitorizarea se va face permanent, iar de două ori pe lună se va efectua o analiză contextuală detaliată. Analiza contextuală va fi structurată, reieşind din propunerile şi sugestiile privind activităţile Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene  şi accentuarea priorităţilor acestuia.


    Monitorizarea şi analizele regulate vor evalua:

 •     imaginea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în contextul european;
 •     eficienţa activităţilor în vederea promovării prezentei Strategii;
 •     dezvoltarea, tendinţele, perceperea UE de către mass-media naţională;
 •     activitatea jurnaliştilor - conţinutul materialelor informaţionale;
 •     cantitatea şi calitatea prezentării de către mass-media naţională a informaţiei UE;
 •     percepţia negativă şi pozitivă a tematicilor europene de către mass-media naţională.

   

Pe baza rezultatelor unei asemenea monitorizări şi analize vor fi pregătite şi implementate continuu strategii de relaţii cu publicul. Monitorizarea şi analiza vor fi efectuate pe întreaga durată a prezentei Strategii.

   

2.2.4.6. Îmbunătăţirea respectării de către mass-media a tematicilor europene
Asigurarea independenţei mass-media reprezintă o prevedere esenţială care este inclusă în Planul de Acţiuni RM - UE şi, respectiv, în prezenta Strategie. Aceasta serveşte ca o testare a funcţionării principiilor democratice în Moldova, constituind o prioritate pentru Parlament şi Guvern. În acest context, priorităţile-cheie vor fi următoarele:

 •     transformarea cu succes a instituţiei “Teleradio - Moldova” într-o Companie publică de difuzare independentă şi imparţială;
 •     asigurarea transparenţei în cadrul procesului de distribuire a  frecvenţelor şi adoptării unor decizii echitabile de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
 •     implementarea legislaţiei audiovizualului adoptată de către Parlament, reieşind din necesitatea asigurării independenţei şi transparenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

   

Pentru îmbunătăţirea reflectării de către mass-media a tematicilor europene, vor fi luate următoarele măsuri:

 •     eficientizarea activităţii Serviciului de presă al Guvernului şi al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
 •     atribuirea unui rol proeminent mass-mediei audiovizuale prin  colaborări strînse  şi întîlniri regulate cu operatorii şi mediatorii;
 •     crearea unei imagini pozitive a UE pentru populaţie prin plasarea politicilor şi activităţilor într-un cadru “de interes uman”, permiţînd astfel  cetăţenilor să înţeleagă mai bine importanţa şi relevanţa acesteia;
 •     abordarea afacerilor europene într-un context naţional şi local. Actualizarea cu regularitate a fluxului de informaţie privind relaţiile Republica Moldova  - UE (vizite oficiale, întruniri, participare a oficialilor moldoveni la conferinţele europene,  implementare eficientă a documentelor bilaterale Republica Moldova  - UE );
 • susţinerea posturilor naţionale TV şi radio - căutarea surselor financiare şi susţinerea proiectelor europene;
 •     promovarea calităţii înalte a paginilor Internet pro-europene;
 •     organizarea unor întruniri de bază cu tematici europene, dezbateri neoficiale cu jurnaliştii;
 •     instruirea jurnaliştilor în domeniul administrării în mod european a afacerilor;
 •     organizarea de vizite ale jurnaliştilor la instituţiile europene;
 •     implicarea directă a jurnaliştilor naţionali în procesul de integrare în UE şi de implementare a prezentei Strategii;
 •     publicarea Buletinului informativ european - ştiri din cadrul administraţiei publice locale;
 •     utilizarea publicaţiilor referitor la Uniunea Europeană şi a altor surse de informare europeană;
 • cooperarea cu diverse asociaţii de jurnalism din Moldova pentru elaborarea unei strategii orientate spre mass-media naţională.

   

 

2.2.4.7. Crearea infrastructurii informaţionale
Se prevede crearea unei infrastructuri informaţionale care se va baza pe numeroasele surse de informaţie despre UE, care nu sînt interconectate şi nu cooperează între ele. Obiectivul noii infrastructuri informaţionale va constitui crearea unui sistem integrat de furnizare de informaţii despre UE, ale cărui instrumente să coopereze reciproc.

 

Noua infrastructură informaţională va dispune de şase piloni de bază, creaţi în perspectivă pe termen scurt, mediu şi lung:

 •     Pagină - web UE;
 •     Centre interactive europene/Centre informaţionale UE;
   
 •     Sistemul de distribuire a informaţiei cu referire la UE;
   
 •     Linie telefonică liberă UE;
   
 •     Buletin informaţional - UE şi Moldova;
   
 •     Bază de date a ştirilor şi a experţilor.

  

Toate aceste instrumente de comunicare vor fi coordonate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova. Comasarea, coordonarea bine orientată şi suplinirea surselor existente de informaţii va eficientiza sistemul fragmentat existent, atît referitor la distribuirea informaţiei (informaţie uniformizată şi de calitate înaltă), cît şi referitor la personalul ce va gestiona aceste instrumente.


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va avea drept scop promovarea sistemului informaţional UE în contextul “orientării spre cetăţeni”. simbolul/logo-ul informaţiei de calitate înaltă despre UE, oferită de stat, va însoţi toate activităţile şi instrumentele informaţionale, va fi un garant al calităţii.
   

2.2.4.7.1. Pagina oficială web a UE - Portalul UE
Portalul Internet cu privire la UE în limba moldovenească, engleză şi rusă


Portalul Internet va fi unul din pilonii sistemului informaţional integrat privind UE în Moldova. În ceea ce priveşte interesul sporit şi utilizarea Internetului, pagina web va servi drept prim punct de contact pentru cetăţenii ce doresc să obţină informaţii despre UE în limba de stat. La crearea unui nou portal UE se va pune accentul pe oferirea noutăţilor relevante din UE şi a ştirilor din Moldova. Portalul va conţine următoarele secţiuni: Noutăţi curente, Viitorul Europei, inclusiv informaţii privind extinderea  viitoare, Uniunea Europeană, Moldova şi UE, UE şi Eu, Informaţii cu privire la turism, muncă, studii etc., Documente, Informaţii şi link-uri, Indicator al oportunităţilor UE. Secţiunea “Indicator al oportunităţilor UE” va oferi publicului larg informaţii privind posibilităţile de participare în diferite programe şi proiecte ale Uniunii Europene.

 

Portalul va avea o versiune în limbile engleză şi rusă, care va constitui  sursă importantă pentru cei ce se interesează despre relaţia Moldovei cu UE. Acesta va oferi referinţe şi link-uri pentru alte surse relevante. Pagina principală şi secţiunile aparte vor include un modul despre sistemul informaţional al UE cu privire la informarea despre activitatea UE. Pagina web a UE va fi conectată la alte pagini web relevante ale administraţiei de stat şi ale organizaţiilor nonguvernamentale.

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va fi responsabil de partea editorială a portalului. Informaţia va fi preponderent oferită de partenerii externi şi parţial de un operator al serverului tehnic. O componentă tehnică a unei asemenea pagini web va include module extranet, în particular o bază de date internă a ştirilor, servind drept sursă informaţională primară pentru personalul sistemului informaţional. Personalul informaţional va continua să perfecţioneze şi să extindă baza de date, în temeiul informaţiei parvenite de la public. Datorită conexiunii şi legăturii cu portalul UE, secţiunea “Întrebările cele mai frecvente” va fi actualizată prin Internet, ceea ce va oferi posibilitatea altui serviciu informaţional să fie accesibil în contextul unor cereri mai detaliate şi complexe.


2.2.4.7.2. Centre interactive europene - Chişinău şi regiuni
Centrul Interactiv European în Chişinău (Eurocentru)


Prin crearea Centrului informaţional UE, se va pune accentul pe contactul direct cu publicul. Sarcina Eurocentrului din Chişinău va fi realizarea prezentei Strategii, aprobată de Guvern. Eurocentrul îşi va desfăşura activitatea bazîndu-se pe principiul de interconexiune reciprocă a principalelor iniţiative de comunicare şi pe oferirea de informaţii despre Uniunea Europeană cetăţenilor, în principal, în Chişinău şi în suburbiile acestuia.


Sarcinile principale ale Eurocentrului din Chişinău sînt următoarele:

 •     realizarea prezentei Strategii;
 •     în cadrul Eurocentrului - realizarea unei interconexiuni reciproce a principalelor instrumente de comunicare (Eurocentru, pagina web a UE, Linia telefonică liberă a UE) şi  prin intermediul extranetului - conectarea cu alte eurocentre regionale;
 •     oferirea de informaţii cetăţenilor - prin contact direct, linie gratuită, poştă electronică şi materiale informaţionale;
 •     distribuirea materialelor informaţionale eurocentrelor regionale şi cetăţenilor;
 •     participarea la activităţile informaţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
 •     organizarea altor activităţi şi seminare axate pe priorităţile de comunicare:
 •     seminare tematice şi instruiri concentrate asupra grupurilor-ţintă - purtători de informaţii:
 •     convocarea de seminare şi instruiri pentru organizaţii şi experţii externi;
 •     organizarea sistematică a dezbaterilor cu publicul pe marginea subiectelor referitoare la UE;
 •     crearea în comun a  bazei de date de ştiri şi materiale informaţionale;
 •     crearea în comun a paginii web UE;
 •     cooperarea strînsă cu eurocentrele regionale şi coordonarea activităţilor comune;
 •     cooperarea cu şcolile medii, licee şi universităţi (departamentele din cadrul acestora pentru studii europene);
 •     cooperarea cu Delegaţia Comisiei Europene în Moldova;
 •     deschiderea sălii de lectură “Euro-bibliotecă” şi închirierea materialelor specializate;
 •     asigurarea accesului la diverse surse informaţionale pentru public (pagini web relevante, TV - de exemplu, Euronews, Europa prin Satelit).
 •    Centre (regionale) interactive europene  “Pro Europa”

   

Modelul Eurocentrului din Chişinău va fi folosit pentru deschiderea altor eurocentre regionale, care vor forma temelia sistemului de distribuire a informaţiei cu privire la activitatea Uniunii Europene în Republica Moldova, fiind amplasate în oraşele regionale. La 20 februarie 2007 a fost lansat Centrul Interactiv European “Pro-Europa” la Cahul, iar la 30 aprilie 2007 a fost deschis Centrul Interactiv European “Pro-Europa” la Bălţi. Prin respectarea planului de a deschide eurocentre în toate centrele regionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,  în cooperare cu Ministerul Administraţiei Publice Locale, va desemna partenerii strategici (instituţii ale administraţiei publice, în calitate de oficii regionale, biblioteci publice, municipalităţi etc.), care deja dispun de experienţă în oferirea de informaţii publicului.


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va aprecia ofertele organizaţiilor şi va selecta partenerii corespunzători pentru cooperare.

 

În afară de oferirea informaţiilor, eurocentrele vor fi responsabile  pentru desfăşurarea diferitelor activităţi, precum şi a seminarelor şi dezbaterilor cu cetăţenii. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va contribui la  asigurarea  eurocentrelor cu materiale informaţionale necesare. Eurocentrele care vor fi conectate prin extranet vor lua parte la întocmirea documentelor informaţionale ce ţin de diferite secţiuni ale agendei europene şi vor coparticipa la crearea bazei de date de ştiri şi actualizarea portalului Internet al UE. Eurocentrele vor dispune, de asemenea, de săli de lectură, cu posibilitatea de a împrumuta materialele speciale. În fiecare dintre eurocentrele regionale, cetăţenii vor avea posibilitatea de a primi consultaţii de la personal, de a accesa linia telefonică liberă a UE şi de a naviga pe pagina web a UE pe calculatoare cu acces la Internet pentru public. Eurocentrele vor coopera strîns cu şcolile naţionale pe marginea diferitelor proiecte, vor stimula dezbateri şi vor promova alte activităţi, vor oferi studenţilor posibilitatea de participare în programe de schimb de experienţă.


Această reţea va contribui la descentralizarea activităţilor informaţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Eurocentrele nu vor fi doar ghidate din Eurocentrul din Chişinău, dar vor fi capabile să satisfacă necesităţile specifice ale regiunilor, fiind astfel mai eficiente şi mai flexibile.
   

2.2.4.7.3. Sistemul de distribuire a informaţiei cu referire la UE
Autoritatea coordonatoare - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  - va crea un sistem de distribuire eficient şi funcţional. Sistemul va fi capabil să distribuie în mod gratuit orice materiale informative, broşuri, CD Rom-uri, DVD-uri etc., care vor conţine informaţie despre UE. Materialele vor fi distribuite:
centrelor de informare europeană;

 •     cetăţenilor, la solicitarea acestora;
 •     autorităţilor locale - regulat;
 •     bibliotecilor;
 •     tuturor departamentelor UE de administrare publică şi arhivelor ministerelor;
 •     mass-media;  
 •     Parlamentului şi conducătorilor partidelor politice;
 •     şcolilor, universităţilor, ONG-urilor etc.

   

Sistemul va fi creat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, fiind sprijinit de o companie independentă sau de o altă organizaţie, sau va putea exista şi funcţiona în cadrul Centrului de informare europeană din Chişinău sau din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Sistemul va fi flexibil, eficient, inspirînd încredere, materialele informative fiind distribuite în mod gratuit oricărui solicitant. Sistemul va fi accesibil pentru toţi reprezentanţii administraţiei publice (ministere şi alte oficii de stat) şi ai ONG-urilor, universităţilor sau instituţiilor europene producătoare de informaţie referitoare la studiile europene pentru cetăţeni sau grupuri-ţintă.


2.2.4.7.4. Pregătirea liniei telefonice gratuite UE (Toll-free)
Linia telefonică “Toll-free” va face parte din sistemul de informaţie europeană integrat care, în primul rînd, va da răspuns la întrebările referitoare la problemele de ordin particular ale Moldovei în cadrul relaţiilor cu Uniunea Europeană; va oferi informaţii specifice despre poziţia Moldovei vizavi de  unele probleme curente, despre schimbările în legislaţie în conformitate cu legislaţia UE, informaţii referitoare la diferite programe şi fonduri, tendere, posibilităţi de instruire şi educaţie în domeniul legislaţiei europene în Moldova. Aceasta, de asemenea, va face referire şi la alte surse pentru publicul larg.


Pentru informaţie generală există o linie telefonică gratuită - “Europa Direct 0080067891011”, amplasată în Bruxelles, operatorii căreia comunică în limba moldovenească şi răspund la întrebările legate de instituţiile UE, funcţionarea UE şi alte politici etc. Pe lîngă încurajarea Comisiei Europene şi voinţei statelor-membre, un mare accent va fi pus pe legătura dintre cele două linii telefonice şi interacţiunea acestora. Obiectivul acestei cooperări va fi eficientizarea ambelor linii telefonice şi promovarea marketingului informaţional.

 

2.2.4.7.5. Buletin informaţional privind relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
Buletinul informaţional Centrul de presă Moldova şi UE (Centrul de presă Moldova şi UE cu subtitlul “Ştiri europene din cadrul autorităţilor publice centrale ale Moldovei”) va fi un instrument de comunicare suplimentat  la noua infrastructură informaţională. Scopul acestuia se va axa pe oferirea de informaţie publicului larg despre activităţile autorităţilor publice centrale ale Republicii Moldovei în domeniul UE. Pe lîngă nivelul central al instituţiilor de stat, buletinul informativ se va baza pe informaţiile parvenite de la cetăţeni.


Buletinul informaţional Centrul de presă Moldova şi UE va apărea o dată la două luni, în versiune electronică şi va fi accesibil pe paginile Internet ale UE. Acesta poate, de asemenea, fi trimis prin poşta electronică, la solicitare, şi imprimat, fiind distribuit limitat (copii tipărite). Angajaţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene vor monitoriza procesul de redactare, autorii buletinului de presă fiind reprezentanţi ai administraţiei de stat. Buletinul va fi format din articole informative şi dialoguri.

 

2.2.4.7.6. Baza de date a experţilor şi a materialelor informative
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene derulează activitatea asupra douăbaze de date:
    1.Baza de date a experţilor, care va fi alcătuită din toţi experţii UE şi ai Moldovei care vor fi disponibili să participe la realizarea Strategiei.
    2. Baza de date cu întrebări frecvente parvenite din partea cetăţenilor, cuprinzînd toate faptele şi datele despre UE şi relaţiile acesteia cu Moldova.
 

Ambele baze de date vor forma un pilon al sistemului de informare UE în Moldova şi vor fi în permanenţă actualizate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Consiliul de consultanţă. Centrele de informare UE, paginile Internet UE, precum şi liniile telefonice gratuite vor fi conectate la bazele de date. Bazele de date vor fi actualizate de către alte ministere şi alte autorităţi ale administraţiei  publice selectate sau ONG-uri.

 

2.2.4.8. UE în şcoli - învăţători, elevi, părinţi
Activităţile în cadrul acestui proiect prioritar vor fi planificate în strînsă colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi vor fi axate pe elaborarea unor metodologii concrete, instrucţiuni şi acţiuni avansate ce vor oferi învăţătorilor posibilitatea de a aborda eficient problemele UE în cadrul programelor educaţionale existente. Instruirea ulterioară a învăţătorilor şi a conducerii de şcoli în problemele europene va ocupa un loc aparte în cadrul proiectului dat. În domeniul educaţiei vor fi, de asemenea, implicate ONG-urile active.


Pentru a începe elaborarea unui proiect de acest tip, va fi efectuată analiza situaţiei curente în învăţămînt referitor la cunoaşterea UE şi a Europei, în general, care va cuprinde şcolile primare şi secundare, fiind efectuat şi un studiu despre necesităţile învăţătorilor în domeniul vizat. Scopul proiectului UE în şcoli este de a ridica nivelul informaţiei oferite grupului-ţintă învăţător - elev - părinte referitor la problemele curente ale UE şi de a construi o nouă bază mai perfectă de cunoştinţe în temeiul celei existente în domeniul tematicii europene încă din anii de şcoală.


Alte sarcini:
    1. Încurajarea cooperării dintre instituţiile de învăţămînt, fondatorii acestora şi alte părţi implicate, susţinerea investiţiilor în infrastructură, în domeniul tehnologiilor de comunicare şi informare, perfecţionarea metodelor de predare a tematicii europene învăţătorilor de educaţie civică, istorie, geografie, a orientării învăţătorilor în domeniul comunitar prin intermediul instruirii continue.
    2. Oferirea unei informaţii de bună calitate tinerei generaţii şi multiplicatorilor acestei informaţii în scopul prevenirii încercărilor de a prezenta detalii eronate despre UE.
    3. Crearea, în cadrul instituţiilor de învăţămînt naţionale, a grupurilor de lucru interne privind Uniunea Europeană ce vor monitoriza procesul de instruire în instituţiile de învăţămînt preuniversitar.
   

2.2.4.9. Sistemul informaţional integrat privind UE
O parte importantă a prezentei Strategii este crearea unui sistem informaţional care va fi în stare să comunice eficient şi exhaustiv subiectele şi problemele europene atît experţilor, cît şi publicului larg.


Sistemul informaţional integrat va fi creat cu luarea în considerare atît a experienţei autohtone, cît şi a celei străine, cu furnizarea de informaţii despre Uniunea Europeană.


În procesul de elaborare a sistemului informaţional privind Uniunea Europeană, experienţa altor state membre ale Uniunii Europene va fi luată în considerare şi, în primul rînd, modelul danez, care a comasat toate instrumentele informaţionale într-un singur element. Modelele finlandeze, slovene şi altele pot servi drept inspiraţie pentru crearea conceptului liniei telefonice.


Modelul danez reprezintă trei instrumente de comunicare de bază pentru informare despre Uniunea Europeană (Centrul informaţional UE, linia telefonică, pagini web în Internet), toate funcţionînd în cadrul unui centru. Ele folosesc o bază de date comună, comunică şi efectuează un schimb de informaţii continuu. Linia telefonică este operaţională doar trei zile pe săptămînă, în celelalte două zile operatorii activează în calitate de redactori ai paginilor din Internet şi în calitate de angajaţi ai Centrului UE. Acest model integrat nu doar susţine creativitatea întregului personal, care îşi aplică la maxim cunoştinţele în beneficiul tuturor instrumentelor informaţionale, dar, de asemenea, exercită un impact pozitiv asupra publicului, care, trecînd pragul Centrului de informare, se regăseşte în mijlocul tuturor activităţilor personalului.


Modelul finlandez reprezintă o linie telefonică gratuită în Finlanda, gestionată de Ministerul Afacerilor Externe, specializîndu-se în problemele naţionale ce ţin de locul Finlandei în cadrul UE. Această linie este conectată - suplimentată de o linie telefonică în Bruxelles - “Europe Direct”, la care persoana în cauză poate adresa întrebări de ordin general cu referire la UE. Acest sistem este în funcţiune de 11 ani. Există o legătură strînsă între sistemul finlandez (linia telefonică, centre de informare) şi linia telefonică liberă “Europe Direct”.

 

Modelul sloven reprezintă o linie telefonică gratuită “Evrofon”, în funcţiune din 1998, specializîndu-se în problemele ce ţin de statutul Sloveniei în calitate de membru al Uniunii Europene. Serviciile sale sînt suplimentate de linia telefonică “Europe Direct”. O altă posibilitate de a obţine informaţii despre UE sînt aşa-numitele “Eurocarduri”, disponibile în reţeaua oficiilor poştale şi prin intermediul cărora o persoană poate adresa în scris o întrebare cu referire la Uniunea Europeană.

 

Modelul ceh este Sistemul informaţional integrat stabilit în Republica Cehă în 2005, care include linia telefonică liberă “Eurofon” 800 200 200, 12 eurocentre regionale, inclusiv cel din capitală, portal Internet www.euroskop.cz şi buletinul informaţional “Euromessenger”. Sistemul informaţional este totalmente interconectat prin intermediul reţelei extranet şi funcţionează eficient în întreaga ţară.
   

2.2.4.10. Marketingul Sistemului  informaţional integrat în Moldova
Sistemul informaţional referitor la activitatea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene  în domeniul relaţiilor UE va fi susţinut de o campanie de marketing, al cărei scop va fi promovarea instrumentelor de comunicare ale Ministerului şi ridicarea nivelului de sensibilizare a opiniei publice referitor la informaţia existentă despre sursele UE în Moldova. Sistemul va cuprinde activităţile descrise în cele ce urmează.


Promovarea informaţiilor va fi lansată sub forma materialelor imprimate, media electronică, în transportul public (trenuri, troleibuze, autobuze etc.), în locuri special destinate şi amplasate în aer liber  (panouri publicitare, în incinta băncilor etc.), şi, de asemenea, prin intermediul paginii electronice UE, liniei telefonice UE.


Scopul numitei campanii va consta în creşterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în domeniul surselor de informare UE existente în Moldova.


Campania de marketing va fi însoţită de un logotip, care va contribui la percepţia de către cetăţeni a surselor de informare UE.


Formatul campaniei va fi consultat cu grupul de experţi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.


Vor fi identificate principalele grupuri-ţintă (studenţii, cetăţenii în etate, angajaţii, fermierii etc.) şi situaţiile tipice (călătoria în ţările UE, lucrul în ţările UE, Politica Europeană de Vecinătate, ţările UE, condiţiile de trai etc.).


Campania de comunicare şi publicitate va fi organizată în scopul acordării de asistenţă profesionistă Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în crearea şi ulterior implementarea strategiei de marketing. Reprezentantul agenţiei de comunicare va fi un membru al grupului de experţi şi va prezenta regulat Comisiei de consultare etapele strategiei.
  

2.3. Sistemul de administrare şi consultare a procesului de implementare a Strategiei
Sistemul de administrare a prezentei Strategii va fi compus din Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, managementul executiv al acestuia fiind asigurat de viceministrul afacerilor externe şi integrării europene.


Departamentul integrare europeană, în colaborare cu Direcţia mass-media şi relaţii cu publicul, vor avea misiunea de a monitoriza procesul de realizare a obiectivelor şi implementarea Planului de Acţiuni anexat, în parteneriat cu Grupul de experţi constituit din diverşi specialişti din domeniu.
   

2.3.1. Comisia de consultare
În cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene va fi creată o Comisie de consultare în calitate de organ consultativ al viceministrului afacerilor externe şi integrării europene şi va avea drept sarcină pregătirea, realizarea şi coordonarea procesului de realizare a prezentei Strategii. Scopul Comisiei va fi examinarea conţinutului     Strategiei sub diverse aspecte, identificarea posibilelor mijloace financiare din diferite surse ale UE şi programe, cooperarea privind comunicarea reciprocă în aşa mod încît acestea să nu dubleze coordonarea activităţilor, adaptarea în mod flexibil a prezentei Strategii la procesele politice din regiune, în UE, precum şi la politica acesteia faţă de Moldova.

 

Rezultatele activităţii Comisiei de consultare vor fi date publicităţii. Viceministrul va consulta acest organ în problemele ce ţin de scopurile şi acţiunile individuale în pregătirea şi implementarea Strategiei.


Comisia de consultare va fi constituită din reprezentanţi ai tuturor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi din alte părţi relevante (părţile relevante vor fi stabilite în baza legislaţiei secundare a Comisiei de consultare, normelor procesuale ale acesteia şi în funcţie de agenda pusă în discuţie, fiind invitate ad-hoc pentru cooperare) şi va include un Grup de experţi.
   

 2.3.2. Grupul de experţi
Pentru realizarea sarcinilor trasate va fi constituit un grup permanent de lucru - Grupul de experţi. Grupul de lucru al experţilor, în principal, va asigura comunicarea cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în perioada implementării prezentei Strategii, va estima eficacitatea şi conţinutul instrumentelor de comunicare folosite şi va consulta în ceea ce priveşte propunerile concrete şi soluţiile experţilor. Membri ai Grupului vor fi experţi în comunicare, jurnalişti, jurişti, sociologi, analişti politici, reprezentanţi ai ONG-urilor identificate şi reprezentanţi ai partidelor politice sau ai Parlamentului, făcînd parte din sfera economică, universităţi, fiind parteneri locali şi reprezentanţi ai grupurilor interesate. Grupul de experţi îşi va axa activitatea pe identificarea rezultatelor concrete ale proiectelor finanţate de Comisia Europeană în Moldova pentru utilizarea acestora ca exemple pozitive ale cooperării dintre Moldova şi UE.  
http://lex.justice.md/UserFiles/Image/mo11-12md/3.PNG

   
2.4. Selectarea partenerilor responsabili de implementarea proiectelor şi monitorizarea fluxurilor de mijloace financiare
Activităţile identificate vor fi realizate, cu finanţare de la bugetul de stat şi cu suportul financiar al donatorilor, de către partenerii publici şi privaţi în strînsă cooperare cu şi sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene  prin proiectele selectate prin intermediul tenderelor publice, conform mecanismului de selectare propus de Minister sau vor fi organizate diferite procese de selectare organizate de donatori.
   

 2.4.1. Comitetul de selectare
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va crea un mecanism în cadrulComitetului de selectare, care va evalua şi aproba proiectele. Comitetul va include 7 membri şi 3 membri supleanţi, care pot fi numiţi, o parte - din cadrul organelor consultative şi alta - din cadrul organizaţiilor independente. Aceştia vor fi reprezentanţi ai instituţiilor de stat, reprezentanţi ai sectorului nonprofit, experţi în dreptul european, savanţi sociologi şi politologi, academicieni, reprezentanţi ai mass-media şi ai profesioniştilor în domeniul comunicării. Comitetul de selectare va cuprinde, în mod obligatoriu, un reprezentant al mass-media şi unul din cadrul ONG-urilor cu profil de combatere a corupţiei.

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  va exercita funcţii de coordonare şi de secretariat. Preşedintele Comitetului de selectare va fi un reprezentant al Ministerului.


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  va întocmi procesele-verbale ale fiecărei întruniri a Comitetului, acestea urmînd a fi semnate de către toţi membrii Comitetului şi trimise tuturor părţilor ce nu vor fi excluse din procesul de selectare. Numele membrilor Comitetului de selectare vor deveni cunoscute doar după finalizarea procesului de selectare a tuturor proiectelor (pentru a influenţa asupra deciziilor acestora).


Proiectele din cadrul prezentei Strategii vor fi selectate şi susţinute prin trei modalităţi: 1) tendere - solicitarea propunerilor şi procesul de selectare, 2) plăţi directe (relaţii contractuale între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau donator şi partea care prestează servicii conform contractului) şi 3) solicitarea propunerilor, organizarea şi administrarea de către finanţator a procesului de selectare.

 

Utilizarea transparentă şi eficientă a fondurilor donate va fi monitorizată în permanenţă. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  va monitoriza cu regularitate proiectele acceptate, în conformitate cu metodologia definită de selectare a proiectului, de finanţare şi monitorizare a implementării. Va fi efectuată o monitorizare publică din momentul în care proiectele aprobate şi rezultatele acestora vor fi publicate pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    

2.4.2. Procesul de Selectare
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va propune Comitetului de selectare criteriile de selectare pentru fiecare proiect individual. Criteriile se vor referi la următoarele subiecte, care vor fi evaluate prin puncte, transformate în procente:
    1) calitate;
    2) buget;
    3) creativitate;
    4) interferenţă regională maximă;
    5) recomandări;
    6) audienţa-ţintă;
    7) timpul stabilit;
    8) eficienţa totală.
   

Beneficiarul proiectului va fi selectat doar în prezenţa a minimum 5 membri ai Comitetului. Cîştigătorul va fi cel care va obţine cele mai multe puncte (în procente). Dacă vor exista două sau mai multe propuneri cu acelaşi număr de puncte, Comitetul va vota, fiind aplicat sistemul majorităţii voturilor.
   

2.5. Riscuri potenţiale
Există următoarele riscuri de ordin geopolitic, politic, economic etc.:

 • imposibilitatea de a menţine în permanenţă obiectivul de integrare europeană pe agenda publicului larg, reieşind din complexitatea reformelor promovate;
 • crearea unei mari încrederi în rîndul populaţiei cu privire la efectul imediat al integrării în Uniunea Europeană, condiţiile şi standardele europene de viaţă - fluxul de “bani europeni” etc.;
 •     determinarea oponenţilor de a iniţia campanii anti-Uniunea Europeană;
 •     provocarea unor reacţii nedorite în cadrul instituţiilor europene în contextul promovării active a obiectivului de integrare europeană.

   

2.6. Buget
Folosirea fondurilor va fi monitorizată şi reglementată de către organele consultative ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care vor respecta cu stricteţe regulile relevante stabilite în legislaţie pentru utilizarea fondurilor publice (în cazul în care acestea sînt folosite).


Fiecare caiet de sarcini pentru proiectele individuale va necesita estimarea costurilor aproximative pentru implementarea fiecărui proiect. Costurile vor fi incluse în calitate de criteriu de evaluare de către comitetele de selectare în Planul de acţiuni anexat pentru implementarea prezentei Strategii.

 

Bugetul pentru implementarea prezentei Strategii este format din următoarele surse:
    1) bugetul naţional (finanţele de stat);
    2) ONG-uri - finanţatori;
    3) programele Comisiei Europene, ale PNUD şi ale altor organizaţii internaţionale;
    4) alte fonduri ale UE;
    5) asistenţa statelor-membre ale UE;
    6) donatori şi sponsori (sectorul privat);
    7) alte surse.
   

2.7. Implementarea, monitorizarea şi evaluarea
Implementarea prezentei Strategii şi reacţia mass-media şi a publicului vor fi evaluate cu regularitate prin intermediul cercetărilor sus-menţionate, monitorizarea şi analiza mass-media, prin reacţiile de răspuns ale societăţii civile, ale administraţiei publice şi ale sectorului privat. Rezultatele unei evaluări atît de complexe vor fi discutate în cadrul Comisiei de consultare şi vor fi prezentate anual Guvernului Republicii Moldova. Rezultatele ar putea facilita identificarea mijloacelor financiare şi modalităţile de implementare a prezentei Strategii.

 

 

AtaşamentMărime
anexa.doc122 KB

Anonymous
pAWLrZSDNZta

Your article was excellent and erdutie.

10 Sep 2011- 03:50 am

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.