PROGRAMUL SUMMER WORK&TRAVEL: RAPORTEAZĂ ANGAJATORII ABUZIVI!

07.05.2014
Foto: flyuia.com

În ajunul perioadei estivale, portalul VIZA.md reamintește despre următoarele particularități ale programului Summer Work/Travel:

 

Programul Summer Work/Travel (SWT) oferă posibilităţi de a descoperi cultura SUA, a cîştiga experienţă la companiile americane şi a vizita faimoasele destinaţii turistice ale acestui stat. Însă, pe parcursul perioadei de aflare pe teritoriul statului american pot exista cazuri de încălcare a drepturilor studenţilor participanţi la SWT de către companiile din Moldova, care facilitează plecarea şi angajatorii din SUA.

 

Vă propunem să luați cunoștință de informaţia prezentată mai jos pentru a afla care sînt obligaţiile persoanelor şi instituţiilor implicate în acest Program conform legislaţiei SUA şi modalităţile de comunicare de către studenţii implicaţi în acest Program a abuzurilor din partea companiilor din Republica Moldova, care facilitează înscrierea la SWT şi/sau angajatorilor din statul american pentru care studenţii lucrează.

 

Informaţii generale despre SWT

Scopul SWT este de a acorda posibilitate studenţilor de la instituţiile superioare de învăţămînt din Moldova să se implice în mod direct în viaţa cotidiană a poporului american prin angajare temporară în cîmpul muncii şi/sau călătorie pe parcursul a patru luni în timpul vacanţei de vară (extinderea termenului Programului nu este permisă).

 

Programul SWT este administrat de către Departamentul de Stat al SUA (DDS) în conformitate cu prevederile Legii din 1961 privind schimbul educaţional şi cultural reciproc (se anexează), iar reglementările, care guvernează SWT pot fi găsite în 22 Codul Reglementărilor Federale, paragraful 62.32

 

DDS desemnează organizaţiile americane care implementează Programul SWT. Aceste organizaţii se mai numesc "sponsori".

 

Lista companiilor sponsori

Majoritatea acestor companii sponsori au parteneri sau agenţi locali în Moldova, care acordă asistenţă. La SWT pot participa numai studenţii moldoveni care studiază la secţia de zi la colegiile sau universităţile din Republica Moldova. Înrolarea la acest Program are loc numai pe parcursul vacanţei de vară. Este inoportună participarea studenţilor la SWT în afara vacanţelor de vară prevăzute de către calendarul academic al Moldovei.

 

Există unele restricţii privind angajarea studenţilor în cîmpul muncii. Astfel, aceştia nu pot fi angajaţi în calitate de lucrători la domiciliu în familiile americane (şoferi, îngrijitori de copii, grădinari etc.), la locuri de muncă care necesită investirea mijloacelor financiare proprii pentru procurarea bunurilor necesare vînzărilor de la “uşă la uşă” sau în orice tip de muncă care implică îngrijirea pacienţilor. Un lucru important care urmează a fi reţinut este faptul, că participanţii la SWT urmează să primească acelaşi salariu şi beneficii ca şi cetăţenii SUA care lucrează în funcţii similare. Informaţii privind Salariul Minim Federal urmează să fie prezentate de către compania sponsor înainte de încadrarea studenţilor în Program.

 

Participanţii la SWT sînt monitorizaţi pe parcursul aflării în SUA de către companiile sponsori. Acestea sînt obligate să se asigure că activitatea în care sînt implicaţi participanţii este consistentă cu categoria şi activitatea menţionată pe forma DS-2019. Companiile sponsori sînt obligate de asemenea să monitorizeze bunăstarea şi activitatea participanţilor, precum şi să ducă evidenţa adreselor şi numerelor de telefoane ale acestora.

 

Obligaţiile companiilor din Moldova şi a angajatorilor din SUA

În procesul de încadrare a studenţilor în SWT companiile din Moldova şi SUA care facilitează acest proces au următoarele obligaţii:

 

1. În procesul de selectare şi verificare a participanţilor:

- să efectueze interviuri personale, în cadrul cărora să se asigure că Programul corespunde necesităţilor, experienţei sau trecutului studenţilor

- să se asigure că studenţii sînt încadraţi la studii post-secundare în ţara lor de reşedinţă

- să se asigure că nu mai mult de 10 % din participanţii selectaţi la Program au participat în trecut la SWT

- să se asigure că participanţii cunosc suficient limba engleză

 

2. În cadrul procesului de informare a studenţilor la etapa anterioară plecării din Moldova:

- organizaţiile sponsori vor efectua sesiuni de orientare. Aceste sesiuni vor include informaţii privind: viaţa şi tradiţiile SUA, resurse despre comunitatea locală (transport public, centre medicale, şcoli, librării, centre de recreere, instituţii financiare), îngrijire medicală accesibilă, asistenţa de urgenţă, descrierea Programului, regulile pe care participantul urmează să le respecte, adresa companiei sponsor, numele şi numărul de telefon al persoanei de contact, adresa şi telefoanele de contact ale Oficiului de Schimb al Coordonărilor şi Desemnărilor, copia Broşurii Programului Vizitatorilor prin Schimb care menţionează regulile relevante Programului

- organizaţiile sponsori vor prezenta studenţilor date privind numele şi localitatea angajatorilor, în cazul în care angajarea în cîmpul muncii a fost asigurată din timp

- organizaţiile sponsori vor prezenta studenţilor date referitoare la orice obligaţie contractuală privind acceptul de către aceştia a muncii remunerate în SUA, în cazul în care angajarea în cîmpul muncii a fost asigurată din timp

 

3. În procesul de plasament al participanţilor:

- organizaţiile sponsori vor asigura cel puţin 50 % din participanţi la Program, anterior plecării în SUA, cu locuri de muncă

- pentru toţi participanţii la Program pentru care nu a fost asigurat un loc de muncă anterior plecării în SUA, organizaţia sponsor se va asigura că participantul are mijloace financiare suficiente să se întreţină pe parcursul găsirii unui loc de muncă

- pentru toţi participanţii la Program pentru care nu a fost asigurat un loc de muncă anterior plecării în SUA, organizaţia sponsor va acorda participantului, înaintea deplasării în SUA, informaţii care explică modalitatea de căutare a unui loc de muncă şi cazare

- pentru toţi participanţii la Program pentru care nu a fost asigurat un loc de muncă anterior plecării în SUA, organizaţia sponsor va pregăti şi acorda o listă a locurilor de muncă egală sau mai mare decît numărul participanţilor pentru care locul de muncă nu a fost asigurat

 - pentru toţi participanţii la Program pentru care nu a fost asigurat un loc de muncă anterior plecării în SUA, organizaţia sponsor va întreprinde acţiuni rezonabile pentru asigurarea locului de muncă pentru fiecare persoană care nu s-a angajat în termen de o săptămînă din momentul căutării acestuia

 

4. În cadrul procesului de remunerare:

- organizaţiile sponsori vor prezenta participanţilor la Program informaţii privind Salariul Federal Minim şi vor asigura ca participanţii să primească salarii şi beneficii ca şi angajaţii americani

 

 5. În cadrul procesului de monitorizare:

 - organizaţiile sponsori sînt obligate să informeze participanţii la Program despre numărul de telefon la care pot fi contactaţi 24 de ore pe zi

 - organizaţiile sponsori sînt obligate să acorde participanţilor la Program asistenţa necesară în cazuri de urgenţă

 

 6. Obligaţiile de bază ale participantului

- achitarea taxei SEVIS I-901 de 35 USD, în cazul în care aceasta nu este achitată de către compania sponsor

- informarea imediată a companiei sponsor despre sosirea în SUA, în vederea validării participării active la Program. Neinformarea despre sosirea în SUA poate pune în pericol statutul aflării pe teritoriul american

- informarea în termen de 10 zile a companiei sponsor despre adresa de domiciliere în SUA sau schimbarea acesteia

- solicitarea permisiunii companiei sponsor de schimbare a locului de muncă. Schimbarea fără autorizare a locului de muncă poate duce la încheierea imediată a Programului

- coordonarea cu compania sponsor a posibilităţii de a munci la mai multe locuri de muncă

- reîntoarcerea obligatorieîn Moldova după finisarea Programului

- posedarea asigurării medicale pentru întreaga perioadă de participare la Program. Pentru informaţii suplimentare urmează a fi contactată compania sponsor

 

Este recomandabilă contactarea companiilor sponsori din Moldova sau SUA pentru determinarea obligaţiilor specifice care pot rezulta din cadrul Programului în care sînt implicaţi. De asemenea, în vederea cunoaşterii mai bune a drepturilor şi obligaţiilor se recomandă şi contactarea Biroului de Educaţie şi Cultură al Departamentului de Stat al SUA care este responsabil de monitorizarea Programului Summer Work/Travel.

 

Întreruperea Programului SWT

Compania sponsor va întrerupe participarea persoanei la SWT în cazul în care acesta:

- nu desfăşoară activitatea pentru care a fost admis în SUA

- nu este capabil să continue Programul

- încalcă regulamentele SWT sau regulile companiei sponsor care administrează acest Program

- în mod intenţionat nu dispune de asigurare

- se angajează la muncă neautorizată

 

În urma intervenirii circumstanţelor DDS va întrerupe participarea persoanei la SWT.

 

Instanţele la care cetăţenii moldoveni încadraţi în SWT pot să depună plîngerile în cazul încălcării drepturilor sale

Pe parcursul perioadei de aflare pe teritoriul statului american pot exista cazuri de încălcare a drepturilor studenţilor participanţi la SWT de către companiile din Moldova care facilitează plecarea, dar şi de angajatorii din SUA. În cazul în care veţi avea aceste dificultăţi, este recomandabilă contactarea următoarelor instituţii: Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C. și Direcția Generală Afaceri Consulare a MAEIE

 

Procedura de înaintare şi examinare a plîngerilor

Pentru înaintarea plîngerilor persoana va completa formularul SWT-PL. Formularul poate fi solicitat, de asemenea, de la instituţiile nominalizate prin e-mail, telefon sau fax. Formularul completat va fi considerat drept plîngere pe marginea abuzurilor din partea angajatorilor americani sau a companiilor care au facilitat încadrarea în Programul SWT.

Acesta urmează a fi adresat către Ambasada Republicii Moldova sau Direcția Generală Afaceri Consulare al MAEIE la e-mailul:

swt@mfa.md

connsdep@mfa.md

callcenter@mfa.md

washington@mfa.md

 

La formular se vor anexa documentele doveditoare scanate. Odată transmisă prin poşta electronică în cauză, plîngerea va fi accesată concomitent de către Direcția Generală Afaceri Consulare şi Ambasada RM în SUA. La discreția persoanei formularul şi documentele doveditoare pot fi transmise prin poştă sau fax.

 

Instrucţiuni privind modul de completare a formularului

- formularul va fi completat de către studentul moldovean încadrat în Programul Summer Work and Travel.

- formularul va fi completat cu informaţii veridice şi corecte

- informaţia va fi inserată în formular în spaţiile special create. Înainte de a introduce informaţia, cursorul va fi amplasat între acolade. Introducerea cuvintelor urmează a fi efectuată anume cînd cursorul va fi amplasat între acolade. După introducerea informaţiei, acest proces va avea următoarea formă — Formular SWT-PL

- în măsura posibilităţilor se vor completa toate spaţiile formularului

- în cazul în care persoana nu poate completa toate rubricile formularului, acesta va fi expediat cu completarea rubricilor la care cunoaşte răspunsul. Ambasada Moldovei în SUA şi Direcția Generală Afaceri Consulare vor accepta formularul-plîngere şi în cazul în care acesta este incomplet

- în cazul în care formularul-plîngere va fi expediat prin e-mail, la capitolul “semnatura” se va menţiona numele şi prenumele solicitantului

- în cazul transmiterii formularului-plîngere prin e-mail, documentele doveditoare care urmează a fi anexate (copiile actelor de identitate, contractelor ş.a.) vor fi scanate şi transmise în format electronic concomitent cu formularul SWT-PL

- persoana care înaintează plîngerea urmează să păstreze o copie a acesteia, în format electronic sau pe hîrtie

- a nu se completa capitolul pentru utilizare oficială de la finele formularului. Acesta va fi completat de către persoanele responsabile de examinarea plîngerii

 

Este necesar ca formatul şi rubricile formularului să nu fie modificate! Confidenţialitatea datelor prezentate de către persoane este asigurată de către MAEIE al RM.

 

Sursa: Viza.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.