VIZĂ DE SCURTĂ ȘEDERE TIP C

Pentru a călători în Japonia, cetăţenii Republicii Moldova trebuie să obţină o viză de la Ambasada Japoniei la Kiev. Pentru a obţine viza de scurtă durată (se eliberează pentru 15, 30 şi 90 zile) la secţia consulară urmează a fi depuse următoarele acte:

Documente necesare: 

1. Scurtă explicaţie a motivului vizitei în Japonia (shyoohei riyuusyo). În cazul unei călătorii turistice, nu este nevoie.
2. Planul aflării în Japonia (taizai yoteihyoo).
3. Scrisoarea de garanţie (mimoto hosyoosyo).
4. Paşaport, valabil nu mai puţin de trei luni după expirarea termenului vizei solicitate.
5. Copia paginii din paşaport, care conţine datele personale.
6. Două chestionare de viză, cu fotografii (45х45 mm, pe fondal alb, dimensiunile feţei de la bărbie la creştet – 27-30 mm), completate deplin şi lizibil. Descărcaţi Formularul chestionarului.

 

Lista actelor suplimentare, în funcţie de scopul călătoriei


În cazul călătoriei în interes de afaceri
1. Unul dintre actele enumerate mai jos privind instituţia-garant:
• Certificat de înregistrare a persoanei juridice (rireki dzikoo zenbu syoomeisyo)
• Copia raportului trimestrial al companiei pentru ultima perioadă de gestiune (hoojin tookibo toohon)
• Pliante consacrate activităţii companiei (kaisya/dantai no pamfuretto)
• Informaţii despre companie, în forma stabilită de MAE al Japoniei (kaisya/dantai gaiyoo setsumeishyo)
2. Acte ce confirmă scopul călătoriei: obligatoriu – certificat de la locul de muncă al solicitantului de viză (înregistrarea sportivului în una dintre federaţiile sportive), dacă există – prospectele participării la activităţi în Japonia etc.


În cazul călătoriei cu scopul de a vizita rudele, prietenii, cunoştinţele
1. Acte explicative privind garantul nipon – persoană fizică:
• Certificat de la locul de trai (juuminhyou)
• Dacă garantul este un cetăţean străin, domiciliat în Japonia, e necesar un certificat de înregistrare a cetăţeanului străin (tooroku genpyoo kisai zikoo syoomeisyo)
• Certificat de la locul de muncă (zaisyoku syoomeisyo)
• Certificat privind achitarea impozitelor, cu indicarea venitului sumar pentru anul precedent (syotoku kazei syoomeisyo), sau Certificat bancar privind starea contului (yokin zandaka syoomeisyo), sau Copia declaraţiei fiscale (kakutei shinkokusyo hikae)
2. Acte ce confirmă gradul de rudenie sau cunoştinţă între partea niponă şi cea ucraineană/moldovenească
3. Dacă persoana care invită şi garantul sînt persoane diferite – acte privind partea care invită în Japonia.

 

În cazul călătoriei turistice la invitaţia agenţiei de turism
1. Unul dintre actele nominalizate mai jos privind firma-garant niponă:
• Certificat de înregistrare a persoanei juridice (rireki dzikoo zenbu syoomeisyo)
• Copia raportului trimestrial al companiei pentru ultima perioadă de gestiune (hoojin tookibo toohon либо)
• Pliante privind activitatea companiei (kaisya/dantai no pamfuretto)
• Date despre companie în forma stabilită de MAE nipon (kaisya/dantai gaiyoo setsumeishyo)
2. În unele cazuri pot fi solicitate acte ce confirmă scopul vizitei.


În cazul călătoriei în scop de tratament:
1. Paşaportul.
2. Chestionarele de viză.
3. Fotografii.
4. ≪Certificatul instituţiei medicale privind tratamentul preconizat şi garanţia identităţii organizaţiei-gazdă – garant≫
5. Actul ce confirmă situaţia financiară (de ex., extras din contul bancar). Atenţie: deoarece în funcţie de cetăţenia pacientului pot fi cerute diverse acte, urmează să specificaţi, la Ambasadă ori Consulatul general de la locul de trai, care acte anume se cer la perfectarea vizei.
6. Buletinul de identitate. Atenţie: deoarece în funcţie de cetăţenia pacientului pot fi cerute diverse acte, urmează să specificaţi, la Ambasadă ori Consulatul general de la locul de trai, care acte anume se cer la perfectarea vizei.
7. ≪Certificat privind statutul şederii în Japonia≫ (dacă termenul de şedere depăşeşte 90 zile de spitalizare)
8. ≪Planul tratamentului≫în cazul necesităţii intrării repetate în Japonia, pentru tratament


Informaţii suplimentare privind viza de călătorie în scopul tratamentului
1. Pacienţii străini care doresc să se trateze sau să beneficieze de alte genuri de servicii la instituţiile medicale nipone trebuie să cunoască lista organizaţiilor-garant (cum ar fi coordonatori pentru relaţii internaţionale, care activează în domeniul medicinii, agenţii de turism etc.), să facă legătura cu organizaţia respectivă şi să convină asupra audienţei în scopul beneficierii de servicii medicale.
Lista organizaţiilor-garant (Coordonatori înregistraţi pentru relaţii internaționale, care activează în domeniul medicinii etc.)
Lista organizaţiilor-garant (agenţii turistice înregistrate)
Lista Ambasadelor şi Consulatelor generale nipone
2. După ce înţelegerea cu instituţia medicală unde va avea loc tratamentul a fost făcută, prin organizaţia-garant se va obţine ≪Certificatul instituţiei medicale privind tratamentul preconizat şi garanţia identităţii organizaţiei-gazdă – garant≫
(în caz de necesitate - “Planul tratamentului” pe care îl va elibera organizaţia-gazdă)
3. La perfectarea vizei în Ambasadele şi Consulatele Japoniei, pacienţii străini vor depune următoarele acte (persoanele însoţitoare vor prezenta actele enumerate la punctele de mai jos de la ≪1≫ la ≪3≫ şi ≪6≫). În plus, pacienţii străini, care vor avea nevoie de mai mult de 90 zile de spitalizare în Japonia, trebuie să prezinte, la Ambasada sau Consulatul general nipon din teritoriul respectiv, certificatul (vezi p. ≪7≫ de mai jos) privind statutul şederii în Japonia, eliberat de serviciul imigrare al Ministerului Justiţiei din Japonia, precum şi alte acte necesare.
4. Viza de şedere în scopul beneficierii de servicii medicale se eliberează pacienţilor străini şi persoanelor însoţitoare care intră în Japonia în scopul tratamentului medical (inclusiv pentru investigaţii medicale de scurtă durată în condiţii de staţionar).
5. Viza se extinde nu doar asupra tratamentului în instituţiile medicale, dar şi asupra unui cerc larg de servicii medicale de la investigaţii pînă la tratamentul la izvoare fierbinţi. Audienţa pentru viza în cauză se referă la toate genurile de activitate, indicate de instituţiile medicale nipone (investigaţii medicale în staţionar gen ≪ningen-doc≫, examen medical general, certificare, tratament stomatologic, proceduri de recuperare şi reabilitare (inclusiv tratamentul la izvoarele fierbinţi timp de 90 zile).
6. În caz de necesitate, pacienţilor străini li se eliberează viză cu intrări multiple. Însă aceasta presupune o vizita unică de 90 de zile. Deoarece la perfectarea vizei multiple e necesară prezentarea unui „Plan al tratamentului”, alcătuit de medic, e necesar să-l solicitaţi din timp de la organizaţia-gazdă, care este şi garant.
7. În caz de necesitate, însoţirea pacientului străin se permite nu doar rudelor. Persoanelor însoţitoare li se vor elibera vize identice cu cele ale pacienţilor. Dat fiind că însoţitorul intră în Japonia expres pentru a îngriji pacientul, acesta nu are dreptul să practice vreo activitate în scopul obţinerii veniturilor sau remunerării.
8. Termenul de acţiune: pînă la 3 ani, în caz de necesitate. Termenul de valabilitate al vizei este stabilit în funcţie de starea sănătăţii pacientului străin.
9. Termenul de şedere: cel mult 6 luni. Termenul de şedere este stabilit în funcţie de starea sănătăţii pacientului. Şederea pe un termen mai mare de 90 zile se permite numai cu condiţia spitalizării pacientului. În acest caz, el va avea nevoie de un certificat privind statutul şederii în Japonia, eliberat de Serviciul Imigrare al Ministerului Justiţiei din Japonia. Certificatul poate fi primit prin intermediul angajaţilor instituţiei medicale, unde va avea loc tratamentul sau prin rudele pacientului, domiciliate în Japonia.


Atenţie!

Nici unul dintre scopurile călătoriei, enumerate mai sus, nu permite practicarea, în Japonia, a activităţilor ce ţin de administrarea întreprinderilor, obţinerea beneficiilor sau care presupun remunerare în bani sau salarizare.


Pe site-ul MAE al Japoniei veţi găsi mostra invitaţiei, lista actelor necesare, mostrele de completare a lor, lista actelor necesare în format PDF. Vă recomandăm să o expediaţi garantului.
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/russia_nis.html


Înainte de a depune actele pentru viză, în Japonia, partea-gazdă şi garantul nipon adună actele. Pe post de parte-gazdă şi garant nipon poate fi una şi aceeaşi persoană.


După ce toate actele necesare au fost adunate, originalele lor vor fi expediate în Republica Moldova, pe adresa persoanelor care intenţionează să meargă în Japonia. Actele, expediate nemijlocit la MAE al Japoniei (Tokio) sau Ambasada Japoniei la Kiev, nu vor fi examinate şi procesate. Recomandăm părţilor-gazde şi garanţilor niponi să păstreze cîte o copie a tuturor actelor pentru a putea interveni în timpul procesării cererii de viză.


Ţineţi cont de faptul, că examinarea cererii de viză poate dura mult timp, aşa că e bine ca actele să fie pregătite şi expediate din timp.


Pot fi depuse actele, de la eliberarea cărora nu au trecut 3 luni, sau actele, termenul fixat de valabilitate al cărora nu a expirat. Rețineți: actele depuse, cu excepţia paşaportului, nu se restituie.


În funcţie de scopul vizitei, timpul de examinare a cererii poate varia, însă durează cel puţin 5 zile lucrătoare. În unele cazuri – şi mai mult. La necesitate, în procesul examinării cererii de viză pot fi cerute şi alte acte.


Pe teritoriul Ucrainei, viza de Japonia este valabilă timp de 3 luni. Deci, din momentul obţinerii ei, solicitantul trebuie să intre în Japonia timp de 3 luni. În caz contrar, viza este anulată automat.

 

În caz că pe parcursul unui an calendaristic se depun acte identice de înregistrare sau alte acte privind partea-gazdă niponă, se vor depune copiile tuturor actelor originale, depuse anterior, cu indicarea datei primei depuneri a lor.

 

E bine să ştiţi:
1. Termenul sumar maxim de şedere în Japonia cu vize de scurtă durată este de 180 de zile pe parcursul unui an calendaristic .
2. Pentru vize şi ştampilele controlului de paşapoarte nipon, în paşaport trebuie să fie două pagini libere. Pagini libere se vor cere şi pentru ştampilele controlului de paşapoarte în punctele de tranzit, în drum spre Japonia. Înainte de a depune actele, convingeţi-vă de existenţa lor.
3. În cazul refuzului de eliberare a vizei sau sistării examinării cererii de viză, mai bine prezentaţi paşaportul la secţia consulară, pentru formalităţile de rigoare. Cauza refuzului nu se aduce la cunoştinţă.
4. Dacă se călătoreşte în grup de 4 şi mai multe persoane, trebuie alcătuit următorul tabel în engleză. Numele, prenumele este transcris aşa, ca în paşaport. La rubrica “Previous Visit to Japan” scrieţi “no”, dacă persoana nu a mai fost în Japonia sau indicaţi cu cifre perioada ultimei sale călătorii în această ţară.

 


5. Cetăţenii străini pot depune actele numai dacă este aplicată ştampila Departamentului de stat pentru cetăţenie, imigrare şi înregistrare a persoanelor fizice, care permite şederea de lungă durată în Ucraina.


Ordinea de trecere a controlului de paşapoarte
La 24 mai 2006 au fost publicate modificările la legea niponă “Privind refugiaţii şi procedura de trecere a frontierei de Stat”. Aceste modificări au intrat în vigoare la 23 noiembrie 2007.
Legea prevede fortificarea unui şir de măsuri de combatere a acţiunilor teroriste. Una dintre măsuri este introducerea controlului asupra datelor biometrice ale cetăţenilor străini sosiţi în Japonia.


După un scurt interviu cu reprezentantul Serviciului nipon pentru imigrare, va fi obligatorie şi procedura de fotografiere a persoanei şi de luare a amprentelor digitale.


Cetăţenilor străini, pentru care procedura de fotografiere şi de luare a amprentelor digitale este obligatoare, dar care refuză să o efectueze, li se va interzice intrarea pe teritoriul Japoniei, ei fiind deportaţi.


Atenţie!
Categoriile de persoane, care nu trebuie să treacă procedura de fotografiere şi de luare a amprentelor digitale.
1. Persoanele care au permis de şedere permanentă.
2. Persoanele cu vîrsta pînă la 16 ani.
3. Persoanele care sosesc în Japonia cu misiuni diplomatice sau de serviciu.
4. Persoanele care sosesc în Japonia la invitaţia unei organizaţii guvernamentale nipone.
5. Persoanele atribuite de Ministerul Justiţiei din Japonia la categoriile “3” şi “4”.

 

Taxă consulară
0EUR
Unde ne adresăm: 

Ambasada Japoniei în Ucraina

Adresa: Stradela muzeelor 4, 01901, Kiev, Ucraina
Теl .: +380-44-490-5500 (de bază)
Теl.: +380-44-490-5501 (secţia consulară)
Fax: +380-44-490-5502
E-mail: jpembua7f@svitonline.com


Secţia cetăţenilor străini a serviciului consular-imigraţional al MAE din Japonia
Теl.: +81-(0)3-5501-8431
• Este un telefon-robot. După conectare, urmînd indicaţiile, apăsaţi butoanele necesare ale aparatului.
• Program pentru informaţii: 10.00-12.00 şi 14.00-16.00 în zilele de lucru.

 

Programul de lucru al Secţiei consulare a Ambasadei  
Secţia consulară:
Теlefon:  +380-44-490-5501


Servicii de viză:
Pentru viza de lucru în sfera showbizului: luni, miercuri, vineri, 9:30−11:30
Pentru alte genuri de vize: luni-vineri, 9:30−11:30  

 

Alte servicii consulare:
Luni-vineri – 9:00−12:30, 13:45−17:30


Tarife
Eliberarea vizei:Gratis


Alte servicii consulare:
În conformitate cu tarifele stabilite oficial.
(Adresaţi-vă la secţia consulară a Ambasadei.)
 

Nu sunt voturi încă
3.25
Medie: 3.3 (13 voturi)

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.