Acțiuni notariale (legalizare, procuri, declarații, autentificarea fotocopiilor)

 

Cetăţenii străini au posibilitatea de a beneficia de servicii notariale la Ambasada sau la oficiul consular al Republicii Moldova. Cele mai frecvente acțiuni notariale solicitate țin de: legalizarea documentelor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

 

Legalizarea documentelor
Ambasadele și oficiile consulare ale Republicii Moldova efectuează legalizarea actelor întocmite de către autorităţile străine, destinate spre utilizare în Republica Moldova. Actele originale eliberate de autorităţile străine trebuie să fie legalizate în prealabil de către autorităţile competente străine, unde a fost eliberat documentul și ulterior prezentate pentru legalizare.

 

Taxa consulară:
Pentru persoane fizice 30 Euro
Pentru persoane juridice 60 Euro

 

Excepție sînt actele eliberate de statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Apostille), Apostille și nu au înaintat obiceții referitor la aderarea Republica Moldova la convenția menționată, sau care au încheiat acorduri bilaterale cu Republica Moldova ce prevăd facilități în recunoașterea actelor eliberate de autoritatile ambelor state, precum și extrasele multilingve (Internaţionale) de pe actele de stare civilă care sînt eliberate de către Oficiile Stării Civile ale statelor care sînt parte la Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 „Privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă”, semnată la Viena, la 08 septembrie 1976.

 

Procuri
Misiunile diplomatice și oficiile consulare autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice. Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă sau oficiul consular prezentînd următoarele documente:
- un act de identitate valabil sau expirat în original sau fotocopia acestuia (paşaport pentru calatorii în străinătate, buletinul de identitate);
- copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;

 

Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant în prezenţa consulului.


Taxa: - în numele persoanei fizice – 30 Euro +servicii aferente
          - în numele persoanei juridice - 60 Euro +servicii aferente

 

Declarații și Cereri
Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii se prezintă următoarele documente:
- Un act de identitate valabil (paşaport / buletin de identitate);
- Informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se autentifică semnătura pe declaraţie;


Declaraţiile sînt semnate de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular.
Taxa: 10 Euro + servicii aferente

 

Legalizarea copiilor de pe documente
Pentru legalizarea copiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă sau oficiul consular moldovenesc, prezentînd următoarele documente:
originalul actului al cărei copie urmează a fi autentificată.

Taxa: 2 euro + servicii aferente 

Attached files: