A LUAT START CONCURSUL BURSE DE MERIT 2013

14.11.2013
Foto: yupi.md

Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit – 2013 pentru cei mai buni studenţi ai ţării, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al companiei Orange Moldova.

 

Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a cîte 12000 MDL, după cum urmează:

    -pînă la 35 de burse – pentru studenţii de la ultimul an de studii (ciclul licenţă);

    -pînă la 15 burse – pentru studenţii masteranzi de la primul an de studii (ciclul masterat).

 

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

La concurs pot participa studenţi, cetăţeni şi rezidenţi ai RM, cu vîrsta limită de 30 ani, de la ultimul an de studii (cu frecvenţă la zi, ciclul licenţă – anul absolvirii 2014), inclusiv studenţii – masteranzi, de la primul an de studii (cu frecvenţă la zi, care şi-au continuat studiile de masterat imediat după absolvirea ciclului licenţă), de la toate specialităţile, care îşi fac studiile la una din instituţiile de învăţămînt universitar din RM, avînd media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani.

 

Nu sînt eligibili programului Burse de Merit – 2013: studenţii, care au beneficiat/ beneficiază de burse în cadrul altor concursuri, anunţate în anul calendaristic 2013; studenţii care au absolvit un ciclu licenţă şi/sau masterat şi, la moment, urmează o a doua licenţă sau un al doilea master; studenţii, care au beneficiat de burse de merit în ediţia 2012 a concursului.

 

Participanţii la concurs vor prezenta într-un plic transparent (folie), formularul de înscriere la program (formularul poate fi ridicat de la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau accesat de pe pagina www.eac.md), inclusiv următoarele documente:

 

-Curriculum Vitae – se prezintă în format european sau american;

-Certificat sau adeverinţă – care confirmă înmatricularea în ultimul an de studii (cu frecvenţă la zi, cu referinţă la studenţi) şi, în primul an de studii (cu frecvenţă la zi, cu referinţă la studenţii masteranzi);

-Certificat academic – se prezintă de către studenţii de la ultimul an de studii. Certificatul trebuie să fie vizat de către decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru şi a mediei generale pentru întreaga perioadă de studii;

-Diploma de licenţă, inclusiv suplimentul la diplomă – se prezintă de către studenţii masteranzi în original şi copii xerox de pe acestea. În cazul în care nu este posibil de a prezenta originalul diplomei şi a suplimentului, se prezintă copii ale acestora autentificate notarial;

-O scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic care cunoaşte activitatea studentului. Scrisoarea trebuie să fie semnată de profesor şi ştampilată la serviciul personal/ decanat/ catedra facultăţii din cadrul universităţii;

-Dovezi ale activităţii curriculare (punct obligatoriu) – diplome/certificate/altele ce ţin de domeniul de studii şi, care confirmă participarea la conferinţe, seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade studenţeşti etc. Se prezintă în original şi copii xerox de pe acestea, pentru perioada ultimilor doi ani de studii compleţi. De asemenea, dacă este cazul, se prezintă publicaţii, articole, lucrări ştiinţifice sau literare, pentru ultimii doi ani de studii compleţi. Publicarea lucrărilor va fi confirmată prin copii xerox a copertei, cuprinsului tipăriturii şi a primilor două pagini a materialului scris. Pentru lucrările mai mari de două pagini se prezintă, suplimentar, şi un rezumat scurt al lucrării;

-Dovezi ale activităţii extracurriculare (opţional) – diplome/certificate/altele ce ţin de activitatea studentului în afara programului de studii (ex.: desfăşurarea activităţii de voluntariat). Se prezintă în original şi copii xerox de pe acestea, pentru perioada ultimilor doi ani de studii compleţi;

-Copie xerox a buletinului de identitate a candidatului, inclusiv a fişei de însoţire;

-Declaraţie de veridicitate (face parte din formularul de aplicare);

-Studenţii cu dizabilităţi şi/sau orfani vor anexa actele doveditoare, eliberate de către instanţele împuternicite.

 

Dosarele complete vor fi depuse la sediul Centrului de Informaţii Universitare din str. Puşkin 16, tel: (022) 221167, 221172 www.eac.md. Data limită de prezentare a dosarelor este 16 decembrie 2013, ora 17:00. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului vor fi cunoscute la data de 17 ianuarie 2014, acestea sînt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

 

Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse, care vor fi examinate de către Consiliul de Experţi Independenţi şi a unui test de cultură generală. Doar candidaţii selectaţi în urma evaluării dosarelor vor fi invitaţi pentru susţinerea testului.

Sursa: Edu.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.